Ано­та­ція.

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

Стат­тя при­свя­че­на до­слід­жен­ню ролі цін­них па­пе­рів у фі­нан­с­у­ван­ні господарського обо­ро­ту об’єктів інтелектуальної власності. Визна­че­но сут­ність та спе­ци­фіч­ні ха­рак­те­ри­сти­ки об’єктів інтелектуальної власності. Роз­г­ля­ну­то ста­дії господарського обо­ро­ту об’єктів інтелектуальної власності та зна­чен­ня фінансування у про­цесі ко­мер­ціалі­за­ції ре­зуль­татів інтелектуальної діяль­но­сті. Про­аналі­зо­ва­но ос­нов­ні дже­ре­ла фінансування господарського обо­ро­ту об’єктів інтелектуальної власності. Визна­че­но пе­ре­ва­ги та недоліки роз­мі­щен­ня цін­них па­пе­рів порів­ня­но з ін­ши­ми дже­ре­ла­ми фінансування ко­мер­ціалі­за­ції об’єктів інтелектуальної власності. Роз­г­ля­ну­то особ­ли­во­сті пуб­ліч­но­го та при­ват­но­го роз­мі­щен­ня цін­них па­пе­рів. До­слід­же­но ос­нов­ні ета­пи роз­мі­щен­ня цін­них па­пе­рів на пер­вин­но­му фон­до­во­му рин­ку. На­да­но порів­няль­ну ха­рак­те­ри­сти­ку різ­них спо­собів роз­мі­щен­ня цін­них па­пе­рів. Визна­че­но роль ан­де­рай­тин­гу та пуб­ліч­но­го пер­вин­но­го роз­мі­щен­ня на су­час­но­му рин­ку цін­них па­пе­рів. Роз­г­ля­ну­то особ­ли­во­сті роз­мі­щен­ня ак­цій та об­лі­га­цій у про­цесі фінансування господарського обо­ро­ту об’єктів інтелектуальної власності.

Клю­чо­ві сло­ва: цінні папери, ін­те­лек­ту­аль­на влас­ність, фінансування, гос­по­дарсь­кий обо­рот, емісія, ак­ції, об­лі­га­ції.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.