Ано­та­ція.

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

У стат­ті уза­галь­не­но сут­ність морського страху­ван­ня. Визна­че­но ре­гу­лю­ван­ня морсь­ких пе­ре­ве­зень та морського страху­ван­ня. Про­ве­де­но за­галь­ний аналіз по­каз­ни­ків віт­чиз­ня­но­го стра­хо­во­го рин­ку з морського страху­ван­ня. Зазна­че­но ос­нов­ні ви­ди морського страху­ван­ня в Україні. З ме­тою по­гли­б­ле­но­го вив­чен­ня ос­нов­них тен­ден­цій про­аналі­зо­ва­но по­каз­ни­ки за окре­ми­ми ви­да­ми доб­ро­віль­но­го морського страху­ван­ня. Зроб­ле­но вис­нов­ки про на­яв­ні тенденції роз­вит­ку морського страху­ван­ня в Україні.

Клю­чо­ві сло­ва: морсь­ке страху­ван­ня, ри­зи­ки морського страху­ван­ня, доб­ро­вільне страху­ван­ня вод­но­го транс­пор­ту (морського внут­ріш­ньо­го та ін­ших видів вод­но­го транс­пор­ту, КАСКО), доб­ро­вільне страху­ван­ня від­по­ві­даль­но­сті влас­ни­ків вод­но­го транс­пор­ту.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.