Ано­та­ція.

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

До­слід­же­но тео­ре­тич­ні ос­но­ви функ­ціо­ну­ван­ня недер­жав­них пен­сій­них фон­дів як ок­ре­мої скла­до­вої віт­чиз­ня­ної си­сте­ми пенсійного за­без­пе­чен­ня. Роз­кри­то особ­ли­во­сті окре­мих видів недер­жав­них пен­сій­них фон­дів, що функ­ціо­ну­ють у віт­чиз­няній прак­ти­ці. Визна­че­но особ­ли­во­сті су­час­но­го ста­ну роз­вит­ку недер­жав­них пен­сій­них фон­дів в Україні. Здійс­не­но аналіз ос­нов­них по­каз­ни­ків їх діяль­но­сті у ро­зрізі пен­сій­них вне­сків та ви­плат. Про­аналі­зо­ва­но струк­ту­ру ак­тивів недер­жав­них пен­сій­них фон­дів та ро­з­ра­хо­ва­но рівень їх співвід­но­шен­ня до ВВП. По­бу­до­ва­но еко­но­мет­рич­ну модель та про­гноз роз­вит­ку недер­жав­них пен­сій­них фон­дів. Ви­о­крем­ле­но стри­му­ю­чі фак­то­ри роз­вит­ку недер­жав­них пен­сій­них фон­дів в Україні. За­про­по­но­ва­но ком­плекс за­ходів, по­кли­ка­них за­без­пе­чи­ти по­даль­ший роз­ви­ток недер­жав­них пен­сій­них фон­дів та пе­ре­тво­ри­ти їх на ефек­тив­но функ­ціо­ну­ю­чий еле­мент си­сте­ми пенсійного за­без­пе­чен­ня.

Клю­чо­ві сло­ва: пен­сій­на си­сте­ма, недер­жавне пен­сійне за­без­пе­чен­ня, недержавні пенсійні фонди, пен­сійне страху­ван­ня, пенсійні вне­ски.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.