АНДРІЙ ТЛУ­МАК: «СТАВЛЮ НА «ОЛЕКСАНДРІ­Ю»!»

Один із кра­щих во­ро­тарів львівсь­ких «Кар­пат» за всю історію, а нині стар­ший тре­нер «зе­ле­но-бі­лих» Андрій Тлу­мак – у на­шій тра­ди­цій­ній анонс-роз­мо­ві про за­ключ­ні ту­ри УПЛ, май­бут­нє українсь­ко­го чем­піо­на­ту і те, чо­му Яр­мо­лен­ко ліп­ший, ніж Фер­рей­ра!

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА. АНОНС - Ро­ман КЛИ­МЕН­КО

– Пане Ан­дрію, поділіть­ся вра­жен­ня­ми від пе­ре­гля­ду остан­ньо­го поє­дин­ку між «Шах­та­рем» та «Ди­на­мо»?

– Ду­же ці­ка­ва гра бу­ла для вболі­валь­ни­ків, ад­же ко­ман­ди за­би­ли ба­га­то м’ячів. Що по­до­баєть­ся гля­да­чам? Ко­ли є ба­га­то атак, ко­ли то­чить­ся бо­роть­ба – а тут од­но­знач­но це все бу­ло. Мож­ли­во, ди­на­мів­ці ви­яви­ли­ся більш мо­ти­во­ва­ни­ми, ад­же скіль­ки вже мат­чів во­ни не мог­ли обі­гра­ти «Шах­тар»… Їх­нє ба­жан­ня в ре­зуль­таті і пе­ре­мог­ло.

– Шевченко про­пу­стив три­чі, Ко­валь – двічі. Чи є в тих го­лах ве­ли­ка до­ля во­ро­тарсь­ких по­ми­лок?

– Пра­ц­ю­ю­чи тре­не­ром, не хо­чу ві­до­крем­лю­ва­ти ко­гось кон­крет­но­го, то­му що це непра­виль­но. Зви­чай­но, ко­ли бу­ває якась яв­на по­мил­ка – ска­жі­мо, з цен­тра по­ля про­би­ва­ють і гол­кі­пер про­пус­кає, – зви­чай­но, ця по­мил­ка на йо­го со­вісті. Ко­ли ж м’яч влітає в во­ро­та піс­ля розі­гра­ної ком­бі­на­ції – зро­зу­мі­ло, що тут про­ви­на кож­но­го грав­ця, ад­же це є ко­манд­ний вид спор­ту і тре­ба пи­та­ти­ся зі всіх. Знає­те, од­ну вин­ну лю­ди­ну знай­ти най­лег­ше. В « Ди­на­мо » і «Шах­тарі» пра­ц­ю­ють хо­ро­ші фахів­ці, во­ни неод­мін­но роз­бе­руть всі по­мил­ки і бу­дуть ста­ра­ти­ся їх ви­пра­ви­ти.

– Епізод з по­трап­лян­ням м’яча у ру­ку Мо­ро­зю­ку – ре­зуль­та­тив­на по­мил­ка ар­біт­ра чи мож­на бу­ло за­гра­ти?

– Як­що бра­ти подіб­ні мо­мен­ти, то слід ро­зу­міти: людсь­кий фак­тор за­вжди є і бу­де. По­ки ми не вве­де­мо ві­део­по­вто­ри чи не прий­ме­мо одне кон­кретне пра­ви­ло, яке б доз­во­ля­ло чіт­ко трак­ту­ва­ти та­ки епізо­ди – бу­де­мо спе­ре­ча­ти­ся раз-по-раз. Ро­зу­міє­те, оце все «ру­ка в та­ко­му по­ло­жен­ні», «ру­ка в інак­шо­му по­ло­жен­ні»… При од­но­му по­ло­жен­ні пе­наль­ті даєть­ся, при ін­шо­му – ні. І це все ви­рі- шує од­на лю­ди­на – го­лов­ний суд­дя. Зви­чай­но, він мо­же по­ми­ли­ти­ся. А ко­ман­да, про­ти якої прий­ня­те дис­кусійне рі­шен­ня, за­вжди бу­де йо­го ос­кар­жу­ва­ти.

Як­що го­во­ри­ти суб’ єк­тив­но – ру­ка у Мо­ро­зю­ка бу­ла. Це пе­наль­ті. З ін­шо­го бо­ку, слід зва­жа­ти на людсь­кий фак­тор: ар­бітр зі сво­го ра­кур­су міг роз­су­ди­ти інак­ше. Не тіль­ки в нас, але й у фут­болі за­га­лом що­до гри ру­кою немає чіт­ко­го і зро­зу­мі­ло­го пра­ви­ла: будь-яка ру­ка – то є пе­наль­ті.

– Фак­тич­но, трак­ту­ван­ня будь-якої гри ру­кою за­раз мож­на роз­вер­ну­ти за 180 гра­дусів.

– Точ­но! Я про це і го­во­рю! Ру­ка мо­же бу­ти як у пра­виль­но­му по­ло­жен­ні, так вод­но­час і в непра­виль­но­му. Суд­дя має прий­ма­ти рі­шен­ня на ко­ристь чо­гось од­но­го, і де­ко­ли це по­мил­ко­во.

– Ці­ка­во, а ко­му «Кар­па­там» про­тя­гом се­зо­ну бу­ло важ­че про­ти­дія­ти: гір­ни­кам, яких ви­но­си­ли 2:0 на «Арені Ль­вів» з мож­ли­во­стя­ми до­во­ди­ти ра­ху­нок до роз­гро­му, про­те в ре­зуль­таті не втри­ма­ли на­віть ні­чию, чи все ж-та­ки ки­я­нам?

– В прин­ци­пі, як­що бра­ти по пер­ших тай­мах, то лег­ше бу­ло гра­ти з «Шах­та­рем». Але з ін­шо­го бо­ку, як­що су­ди­ти по рів­ню фут­болістів (я за­раз в жод­но­му разі не хо­чу об­ра­зи­ти «ди­на­мів­ців»), то гір­ни­ки на сьо­год­ніш­ній день своїм кла­сом ви­щі, ніж ки­я­ни.

– Пе­ред остан­нім ту­ром мак­си­маль­но за­гост­ри­ла­ся бом­бар­дирсь­ка гон­ка між Ан­дрієм Яр­мо­лен­ком, який має в ак­тиві 13 голів, і Фа­кун­до Фер­рей­рою (12 м’ячів). На чиє­му бо­ці ва­ші сим­патії у цій го­ни­тві і хто з них як ви­ко­на­ве­ць ім­по­нує біль­ше?

– На мою дум­ку, Яр­мо­лен­ко. З од­но­го бо­ку, ду­же ве­ли­кий плюс, що це є наш україн-

сь­кий фут­боліст і він бу­де до­по­ма­га­ти збір­ній. З ін­шо­го – він своєю грою все чу­до­во до­ка­зав. Най­го­лов­ні­ше, що хо­четь­ся від­міти­ти в Ан­дрієві – йо­го ха­рак­тер! Цей се­зон для ньо­го вий­шов ду­же нелег­ким. Ми пам’ятає­мо ті фа­натсь­кі ак­ції про­ти ньо­го. Але Яр­мо­лен­ко три­мав­ся, зібрав­ся і на сьо­год­ніш­ній день є кра­щим бом­бар­ди­ром. Йо­му мо­жу вис­ло­ви­ти тіль­ки ве­ли­ку по­ва­гу, то­му що це ре­аль­но силь­ний фут­боліст і силь­на лю­ди­на.

– З огля­ду на най­б­лиж­чі мат­чі збір­ної втом­ле­но­му піс­ля «Кла­сич­но­го» Яр­мо­лен­ку да­дуть від­по­чи­нок у мат­чі з «Чор­но­мор­цем» чи, нав­па­ки, ки­нуть в бій зад­ля по­кра­щен­ня осо­би­стих по­каз­ни­ків?

– Тут я су­ди­ти не мо­жу. Тре­ба зна­хо­ди­ти­ся все­ре­дині ко­ман­ди і ро­зу­міти, як йде під­го­тов­ка. Тим біль­ше, у ки­ян є хо­ро­ший кон­такт із тре­нерсь­ким шта­бом на­ціо­наль­ної збір­ної – це до­волі важ­ли­вий фак­тор, ад­же Яр­мо­лен­ку ще гра­ти за Украї­ну. Тож ду­маю, що тре­не­ри йо­го участь у май­бут­ньо­му поє­дин­ку з оде­си­та­ми бу­дуть об­го­во­рю­ва­ти ок­ре­мо. І ви­рі­шать так, як має бу­ти.

– У нас до­волі ці­ка­ва ін­три­га у бо­роть­бі за Єв­ро­пу: обом пре­тен­ден­там до­ве­деть­ся вдо­ма екза­ме­ну­ва­ти гран­дів. Да­вай­те спро­гно­зує­мо, чо­го слід че­ка­ти від «Олек­сан­дрії» у мат­чі з на­півре­зерв­ним скла­дом «Шах­та­ря» та від «Чор­но­мор­ця» про­ти немо­ти­во­ва­но­го «Ди­на­мо»?

– Да­вай­те від­штовху­ва­ти­ся від то­го, що і «Шах­тар», і «Ди­на­мо» свої за­в­дан­ня вже ви­рі­ши­ли і ані ви­ще, ані ниж­че вже не про­к­ро­ку­ють. По ко­ман­дах-пре­тен­ден­тах, зви­чай­но, є ню­ан­си. Але зна­ю­чи непро­сту си­ту­а­цію «ди­на­мів­ців» в пи­тан­ні най­б­лиж­чо­го май­бут­ньо­го – звіс­но, в Одесі «Ди­на­мо» бу­де гра­ти тіль­ки на пе­ре­могу. У цьо­му жод­них сум­нівів у мене немає. У скла­ді ж «гір­ни­ків» мож­ли­во не бу­дуть гра­ти ос­нов­ні ви­ко­нав­ці ( Ср­на, П’ятов, Бер­нард) – але ті, хто вий­дуть на по­ле, обов’яз­ко­во спро­бу­ють до­ка­за­ти Фон­се­ці, що тре­нер мо­же на них ро­з­ра­хо­ву­ва­ти у на­ступ­но­му се­зоні і що во­ни за­слу­го­ву­ють бу­ти в цій ко­ман­ді.

Од­но­знач­но – бу­де бо­роть­ба і там, і там. І в цій бо­роть­бі визна­чаль­ним стане те, хто біль­ше хо­че. На од­ну гру будь-яка ко­ман­да за­вжди мо­же зібра­ти­ся – і да­ти мак­си­мум. – Хто з них вигля­дає більш до­стой­ним?

– «Олек­сан­дрія» – більш зба­лан­со­ва­на ко­ман­да. Там фут­болі­сти дов­ше гра­ють ра­зом, ми­ну­ло­го ро­ку про­бу­ва­ли се­бе в єв­ро­куб­ках. «Мо­ря­ки» – ко­лек­тив тро­хи за­мо­ло­дий, який тіль­ки по­чи­нає ста­нов­лен­ня. Вод­но­час, є мі­ну­си у то­му, що одесь­ку ко­ман­ду за­раз за­ли­ши­ла група ви­ко­нав­ців. То­му ставлю на «Олександрі­ю».

– Во­ло­ди­мир Ша­ран неод­но­ра­зо­во скар­жи­вся на епі­де­мію травм, до чо­го по­стій­но до­лу­ча­ли­ся дис­квалі­фіка­ції ос­нов­них та близь­ких до пер­шо­го скла­ду ви­ко­нав­ців. В та­ких умо­вах те, що са­ме «жо­вто-чор­ні» на­разі тро­хи ближ­че до єв­ро­куб­ків – це ма­лень­кий по­двиг?

– Не мо­жу ска­за­ти, що це міні-по­двиг. Трав­ми, не трав­ми – осо­би­сті про­бле­ми кож­ної ко­ман­ди. За ве­ли­ким ра­хун­ком, на них ніх­то не звер­тає ува­ги: в тих про­бле­мах ти тіль­ки сам, і тіль­ки ти маєш їх ви­рі­шу­ва­ти. То­му по­дви­гом на­зва­ти це не мо­жу, ад­же во­ни ма­ли ве­ли­кий ган­ди­кап пе­ред тим же «Олім­піком», який в ре­зуль­таті олек­сан­дрій­ців обі­гнав. То­му ро­би­ти з них ге­роїв, ко­ли «жо­вто-чор­ні» тро­хи втра­ти­ли – непра­виль­но.

– Які вра­жен­ня по мо­ти­вах цьо­го чем­піо­на­ту за­ли­ши­ла гра «Олім­піка»?

– Мені ду­же по­до­баєть­ся ро­бо­та тре­не­ра, який вміє до­не­сти і най­ліп­ше по­яс­ни­ти всі свої ідеї до пі­до­піч­них. На­віть у та­кий непро­стий час, у яко­му опи­ни­лася ко­ман­да. Жи­вуть не вдо­ма… Втім, всі ми пре­крас­но знає­мо і ро­зу­міє­мо сьо­год­ніш­ню си­ту­а­цію в країні. Те, як пра­ц­ює Ро­ма – ве­ли­кий йо­му ре­спект! Чес­но, я за­хо­плю­ю­ся цією лю­ди­ною.

– Як вва­жає­те, «Зо­ря», яка ак­тив­но по­си­люєть­ся (взя­ли двох бра­зиль­ців, а та­кож Кор­кіш­ка і Ка­бає­ва з «Чор­но­мор­ця » ) , у на­ступ­но­му се­зоні зу­міє нав’яза­ти кон­ку­рен­цію гран­дам у бо­роть­бі, ска­жі­мо, за сріб­ні ме­далі?

– А чо­му б і ні? Во­ни на­би­ра­ють­ся до­сві­ду. Є хо­ро­ший тре­нер, клас­ний ко­лек­тив, на сьо­год­ні на­віть не мож­на го­во­ри­ти, що лу­ган­ча­ни не «до- маш­ні». Во­ни обра­ли до­мів­кою За­порі­ж­жя, ма­ють там ба­зу, хо­ро­ший ста­діон, свій вболі­валь­ник з’яви­вся. То­му більш серй­оз­ні пре­тен­зії на ме­далі ціл­ком мож­ливі, але не ви­клю­чаю, що й де­я­кі ін­ші ко­ман­ди вклю­чать­ся до цієї бит­ви. За­раз наш чем­піо­нат Украї­ни ду­же низь­ко опу­сти­вся – то­му споді­ває­мо­ся, що ін­три­га з ви­хо­дом силь­них ко­манд з пер­шої лі­ги і з ви­прав­лен­ням си­ту­а­ції в те­пе­ріш­ніх учас­ни­ків Прем’єр­лі­ги знач­но за­го­ст­рить­ся.

– У цьо­му кон­тексті ми ду­же ро­з­ра­хо­вує­мо і на підй­ом «Кар­пат»!

– Як­що чес­но, то і я ду­же ро­з­ра­хо­вую, що «Кар­па­ти» в на­ступ­но­му се­зоні бу­дуть на то­му міс­ці, на яке во­ни справ­ді за­слу­го­ву­ють! ( по­смі­хаєть­ся). То­му що, вра­хо­ву­ю­чи рівень фут­болістів, які в нас на­разі є – ми має­мо бо­ро­ти­ся за знач­но ви­щі по­зи­ції.

– Що ймо­вір­ні­ше у на­ступ­но­му чем­піо­наті: те, що «Ди­на­мо» стане силь­ні­шим і під­тяг­неть­ся до « Шах­та­ря » , який за­раз зна­хо­дить­ся ви­ще хмар, чи те, що про­бле­ми ки­ян не ви­рі­шать­ся і «Зо­ря» зай­ме дру­гу схо­дин­ку?

– Ні, «Ди­на­мо» я все од­но ніко­ли ви­клю­ча­ти не бу­ду. Ду­маю, що ки­я­ни по­бо­рють­ся з «Шах­та­рем» за чем­піон­ство.

– Зре­штою, у «Ди­на­мо» кра­щі пер­спек­ти­ви з Сер­гієм Ре­б­ро­вим на тре­нерсь­ко­му міст­ку чи все-та­ки без ньо­го?

– Як­що взя­ти остан­ні ро­ки, з ким «Ди­на­мо» зай­ма­ло най­ви­щі міс­ця? З Сер­гієм Ре­б­ро­вим. А за­раз, ко­ли один се­зон не вдав­ся (хо­ча і є пев­ні при­чині, які ми ро­зу­міє­мо), по­ли­ла­ся кри­ти­ка… На мою дум­ку – Ре­б­ро­ву тре­ба да­ти ще один рік. По­трі­бен шанс. Ре­б­ров ба­га­то зро­бив для «Ди­на­мо» і як гра­ве­ць, і як тре­нер. Ще два ро­ки то­му всі кри­ча­ли: «Серьо­жа, ти наш лі­дер!», на ру­ках но­си­ли, під­ки­ду­ва­ли. А тут прой­шло пів­ро­ку чи біль­ше – і всі на­но­во го­во­рять вже про­ти­лежне. Не мо­же лю­ди­на бу­ти силь­ною – і зра­зу за рік ста­ти слаб­кою! Зви­чай­но, пам’ять ча­стень­ко бу­ває ко­рот­кою.

– Назвіть три най­я­с­краві­ших вра­жен­ня, які ли­шає по собі ниніш­ній чем­піо­нат?

– Чес­но, ви по­ста­ви­ли пи­тан­ня – і мені тяж­ко від­по­ві­сти… Якось все прой­шло на од­но­му рів­ні, без ви­со­ких злетів. Мо­жу від­зна­чи­ти на­ступне: ко­ман­ди, про які на­віть не ду­ма­ли, бу­дуть гра­ти в єв­ро­куб­ках. Як от «Олім­пік». Чи те, що на Єв­ро­пу пре­тен­ду­ють «Чор­но­мо­ре­ць» і «Олек­сан­дрія» – подія для клубів і їх вболі­валь­ни­ків до­волі серй­оз­на.

Т е , що «Кар­па­ти» і «Дні­п­ро» бо­ро­ли­ся за ви­літ – за­пам’ята­ло­ся в нега­тив­но­му плані. А те, що «Дні­п­ра» мо­же вза­галі не ста­ти – це ка­та­стро­фа для українсь­ко­го фут­бо­лу! Два ро­ки то­му гра­ли у фі­налі Лі­ги Єв­ро­пи, а тут ко­ман­да мо­же зник­ну­ти. Ось бі­да українсь­ко­го фут­бо­лу! Тре­ба ро­би­ти пев­ні кро­ки для під­т­рим­ки на­шо­го фут­бо­лу. Мож­ли­во, на­віть під­ні­ма­ти пи­тан­ня на дер­жав­но­му рів­ні. Са­мим спон­со­рам ду­же тяж­ко, ад­же кри­за за­че­пи­ла всіх. По­дивіть­ся, скіль­ки ко­манд з ве­ли­чез­ною історію про­па­ло за остан­ні ро­ки – це жах! Я на­віть не мо­жу од­ним сло­вом оха­рак­те­ри­зу­ва­ти всю ту бі­ду, яка є. – Хто став най­к­ра­щи­ми грав­ця­ми се­зо­ну?

– Яр­мо­лен­ко. Мар­лос. Ще б від­зна­чив Сте­па­нен­ка. Або П’ято­ва, во­ни на од­но­му рів­ні. –А є та­кі ви­ко­нав­ці, хто най­біль­ше роз­ча­ру­вав?

– Ні, та­ких ви­о­кре­ми­ти не мо­жу. Всі якось більш-менш рів­но йшли. – Три мо­лоді на­дії українсь­ко­го фут­бо­лу.

– Хо­чу на­зва­ти на­ших «кар­патів­ців». Ко­ля Матвієн­ко, який ду­же клас­но се­бе про­явив, Гу­цу­ляк, який непо­га­но вигля­дав. Та­кож в окре­мих мат­чах доб­ре дія­ли як Кльоц, так і Гри­сьо.

– Хто є кра­щим тре­не­ром се­зо­ну: Фон­се­ка, Вер­ни­дуб, Сан­жар, Ми­хай­лен­ко?

– Скоріш за все, що Фон­се­ка. Лю­ди­на ви­гра­ла все що мож­на і не визна­ти її кра­щим тре­не­ром бу­ло би непра­виль­но!

– На­оста­нок – який най­більш пам’ят­ний, ефект­ний, ці­ка­вий матч чем­піо­на­ту для?

– Ду­маю, якраз наш матч про­ти «Шах­та­ря» (2:3), про який ви зга­ду­ва­ли ви­ще. Ви­гра­ва­ли 2:0, мог­ли збіль­шу­ва­ти, по­тім при 2:2 не за­бив Ру­ди­ка, який вий­шов один на дин і про­бив ми­мо воріт…

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.