Пер­ша лі­га

Football (Ukraine) - - УКРАИНА АССОРТИ -

9 Тур, 15–16 Ве­рес­ня Гір­ник‑спорт – Ми­ко­лаїв – 0:1 (Кра­вчен­ко, 24). 400

Гол Кра­вчен­ка у се­ре­дині пер­шо­го тай­му доз­во­лив «ко­ра­бе­лам» до­волі несподі­ва­но роз­жи­ти­ся трьо­ма за­лі­ко­ви­ми ба­ла­ми у грі із «Гір­ни­ко­мС­порт». Ці­ка­во, що до цьо­го поє­дин­ку ко­лек­тив За­брансь­ко­го в оч­них зустрі­чах із «гір­ни­ка­ми » брав оч­ки ли­ше двічі. А та­ких мат­чів в історії їх­ніх мі­жу­со­би­ць бу­ло вісім!

Біль­ше то­го, ми­ко­лаїв­ці ніко­ли не пе­ре­ма­га­ли пі­до­піч­них Пуч­ко­ва на виїзді. До сло­ва, без­про­граш­на до­маш­ня серія остан­ніх (три­ва­ла із лип­ня) добіг­ла сво­го кін­ця.

( Пер­спек­ти­ва скан­да­ла при­сут­ству­ет – « Гор­ня­кС­порт» счи­та­ет, что ему от­ме­ни­ли чи­стый гол из- за оши­боч­но за­фик­си­ро­ван­но­го по­мощ­ни­ком глав­но­го ар­бит­ра оф­сай­да. – Ред.) Дні­п­ро‑1 – Обо­лонь‑бро­вар – 1:3 (Куліш, 65, пен – Шиш­ка, 55, Сло­бо­дян, 58, Ткач, 82, пен). Ви­лу­чен­ня: Башлай («Дні­п­ро-1», 82, пря­ма чер­во­на). 3511

Не­зва­жа­ю­чи на те, що « Дні­п­ро- 1 » не доз­во­лив «Обо­лоні-бро­вар» про­ве­сти пе­ред­мат­че­ве тре­ну­ван­ня на своїй арені, «пи­во­ва­ри» по­ка­за­ли май­стер-клас дні­пря­нам вже по хо­ду гри.

(Они, ско­рее, разо­зли­лись по это­му по­во­ду. По ре­гла­мен­ту, «Дне­пр-1» и вправ­ду дол­жен предо­став­лять бу­ду­ще­му со­пер­ни­ку то са­мое по­ле, что пред­на­зна­че­но для иг­ры. Од­на­ко аг­ро­но­мы сте­ной сто­ят на вхо­де, утвер­ждая, что га­зон не вы­дер­жит… Вза­мен хо­зя­е­ва пред­ла­га­ли тра­вя­ное по­ле на ба­зе, но «Обо­лонь» в со­от­вет­ству­ю­щем на­стро­е­нии уже вер­ну­лась на ужин в го­сти­ни­цу. Ну и вре­за­ла на­зав­тра! – Ред.)

Гос­по­дарі звич­но для се­бе про­ве­ли увесь пер­ший тайм в ата­ках, що­прав­да, до­ве­сти свою пе­ре­ва­гу до ло­гіч­но­го за­вер­шен­ня ї м не вда­лось. Остан­нім ж по­хи­зу­ва­лись якраз «обо­лон­ці». Влуч­ний по­стріл із штраф- но­го ( а від­стань- то бу­ла при­стой­на, i на­вiть бiль­ше то­го!) вдав­ся Шиш­ці. Не зу­мі­ли дні­пря­ни відій­ти від пер­шо­го про­пу­ще­но­го го­лу, як Сло­бо­дян піс­ля невда­лих дій Баш­лая пе­ре­пра­вив м’яч у во­ро­та Юр­чу­ка із ну­льо­во­го ку­та.

Ко ма н д а Ми­хай­ле н к а від­най­ш­ла у собі си­ли, аби від­к­ви­та­ти один гол. Пе­наль­ті за­ро­бив На­за­рен­ко, а до «точ­ки» підій­шов Куліш, який свій шанс не змар­ну­вав. Піс­ля чо­го дні­пря­ни вла­шту­ва­ли справж­ню на­ва­лу на ре­ду­ти го­стей. Най­б­лиж­чим до то­го, аби зро­би­ти ра­ху­нок ні­чий­ним, був Кра­вчен­ко, але Фе­дорівсь­кий по­стріл Сер­гія пе­ревів у п о п е р е ч и н у . Пі с л я ч о г о контр­ви­пад «пи­во­варів» за­вер­ши­вся ви­лу­чен­ням ви­щез­га­да­но­го Баш­лая і вказів­кою ар­біт­ра на «точ­ку». Ткач усі пи­тан­ня що­до пе­ре­мож­ця цьо­го дво­бою із лег­кістю зняв. Там i чет­вер­тий мiг за­хо­ди­ти.

Та­ким чи­ном, ко­лек­тив Ко­валь­ця за­пи­сує ще од­ну сен­са­цій­ну пе­ре­могу до сво­го ак­ти­ву. Ви­ни­кає ли­ше одне за­пи­тан­ня – а хто там далі? рух – Аван­гард – 3:3 (Ду­ць, 7, Ля­шен­ко, 52, Буй, 89 – Дем­чен­ко, 3, Моі­сеєн­ко, 32, Ма­тяж, 47). 300

Го­льо­ва пе­ре­стріл­ка у Вин­ни­ках за­вер­ши­лась ні­чиєю із зна­ком «+» для міс­це­во­го «Ру­ха». Від­зна­чи­мо, що піс­ля від­став­ки Кіко­тя тимча­со­во в и к о н у ючи м обов’яз­ки го­лов­но­го тре­не­ра бу­ло при­зна­че­но Ро­ма­ню­ка. Що­прав­да, остан­ній у цій грі за­ли­ши­вся ли­ше блі­дою тін­ню Коз­ловсь­ко­го. Так-так! Са­ме влас­ник «Ру­ха», а не екс-гра­ве­ць «Ль­во­ва», ак­тив­но ке­ру­вав дія­ми своєї ко­ман­ди із тре­нерсь­ко­го міст­ка під час поє­дин­ку із кра­ма­тор­ця­ми.

Ці­ка­во, що на Коз­ловсь­ко­го на­кла­де­ний дворіч­ний бан (який ще не за­вер­ши­вся!) на відві­ду­ван­ня фут­боль­них мат­чів. Усі ми чу­до­во пам’ятає­мо виб­ри­ки пре­зи­ден­та «Ру­ха» під час гри йо­го клу­бу із «Жем­чу­жи­ною», ко­ли він ви­бі­гав на по­ле і ви­ма­гав у ко­ман­ди-су­пер­ни­ка, аби та спе­ціаль­но про­пу­сти­ла гол.

Та­кож не мо­же­мо мов­ча­ти про те, що за­пис мат­чу «Рух» – «Аван­гард» за­гад­ко­во зник і з ві­део­хо­стин­гу Youtube. Всьо­го ли­ше збіг об­ста­вин, га? Зір­ка – Ко­лос – 0:2 (Поз­деєв, 11, пен, Бон­да­рен­ко, 26). 520

«Ко­лос» про­до­в­жує не зна­ти сма­ку по­ра­зок. Чер­го­вою жерт­вою ко­лек­ти­ву із Ко­валів­ки ста­ла «Зір­ка», яка, про­ва­лив­ши пер­шу со­ро­кап’ятих­ви­лин­ку, не спро­моглась щось змі­ни­ти у дру­гій. Та­ким чи­ном, «Ко­лос» за­ли­шаєть­ся по­ки єди­ним клу­бом Пер­шої лі­ги із ну­лем у гра­фі невдач. Ме­таліст 1925 – При­кар­пат­тя – 2:0 (Си­ни­ця, 4, Жук, 59). 10660

«Ме­таліст 1925» за при­сут­но­сті біль­ше, ніж де­ся­ти ти­сяч вболі­валь­ни­ків впев­не­но (по ра­хун­ку, але не по грі) пе­ре­грав « При­кар­пат­тя » . Вже у де­бюті зустрічі ефект­ним і го­ловне ефек­тив­ним по­стрі­лом від­зна­чи­вся Си­ни­ця. На йо­го го­ли ми ну точ­но за­че­ка­лись!

Го­сті ж, ого­втав­шись від та­ко­го стар­ту, по­ча­ли при­стрілю­ва­тись зу­сил­ля­ми Бо­риш­ке­ви­ча та Цю­ц­ю­ри. Свій су­пер­мо­мент вже по пе­ре­рві змар­ну­вав «при­кар­па­те­ць» Дит­ко. Ро­ман не ско­ри­став­ся про­сто каз­ко­вим по­да­рун­ком від Ка­нев­це­ва. Своєю чер­гою, гос­по­дарі теж в до­стат­ній кіль­ко­сті тран­жи­ри­ли свої мо­мен­ти. Од­нак на від­мі­ну від фран­ків­ців все ж до­сяг­ли сво­го. Крап­ку у зустрічі по­ста­вив Жук. Ще той Жук!

Де­бют Го­ряї­но­ва на по­са­ді го­лов­но­го тре­не­ра «Ме­талі­ста 1925» – вда­лий! Біль­ше то­го, вна­слі­док цієї вік­торії хар­ків’яни об­ска­ка­ли «При­кар­пат­тя» у тур­нір­ній таб­ли­ці. Агробіз­нес – Ін­гу­ле­ць – 1:2 (Се­ме­не­ць, 34 – Пе­ре­ди­стий, 39, Клименко, 90+3). 2800

«Агробіз­нес» зно­ву без пе­ре­моги. Біль­ше то­го, чем­піон Дру­гої лі­ги за­ли­ши­вся у цій зустрічі і без од­но­го за­лі­ко­во­го ба­лу. Клименко вже у до­да­ний ар­бітром час доз­во­лив «Ін­гуль­цю» роз­жи­ти­ся важ­ли­ви­ми за­лі­ко­ви­ми ба­ла­ми. Во­линь – Бал­ка­ни – 4:2 (Ха­г­на­за­рі, 5, Го­ро­пев­шек, 15, Ко­жа­нов, 28, Яко­влев, 70, пен – Ге­ра­си­ме­ць, 7, Рай­чєв, 83, пен). 1200

Лу­ча­ни на­ре­шті пе­ре­рва­ли свою чор­ну сму­гу невдач, п е р е г р а в ши н а р і д н о му «Аван­гар­ді» «Бал­ка­ни». На­га­дає­мо, що у двох по­пе­ред­ніх ту­рах пі­до­піч­ні Тлу­ма­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.