Ко­лос – ме­таліст 1925–0:0. Ви­лу­чен­ня: Терзі («Ме­таліст 1925», 63, дру­га жо­вта). 1100

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПФЛ -

Пер­ший тайм мат­чу у Ко­валів­ці за­пам’ятав­ся на­дій­ною грою обо­рон­ців як «Ме­талі­ста 1925», так і «Ко­ло­са». Вна­слі­док чо­го дійс­но небез­печ­них епізодів гля­да­чі до пе­ре­рви (та й піс­ля бу­ло не гу­сто!) не по­ба­чи­ли. Ли­ше на­пів­мо­мент за участі Си­ни­ці, ко­ли фор­вард хар­ків’ян мав чу­до­ву мож­ливість опи­ни­тись віч-на-віч із Яш­ко­вим, але не зу­мів об­ро­би­ти круг­ло­го, та­ким чи­ном змар­ну­вав­ши пе р с пе к т ив­ний шанс.

Гос­по­дарі від­по­ві­ли ку­ди го­стрі­ше, але Кізіла­теш, про­би­ва­ю­чи че­рез се­бе, по­ці­лив ли­ше у штан­гу. Ех, а який кра­сень міг би бу­ти! З до­би­ван­ням у Бон­да­рен­ка не скла­ло­ся – во­ро­тар і за­хис­ни­ки бу­ли тут як тут.

Ви­лу­чен­ня Терзі ніяк не впли­ну­ло на дис­ци­плі­но­ва­ну обо­ро­ну «Ме­талі­ста 1925». Іде­аль­на гра у за­хи­сті від пі­до­піч­них Го­ряї­но­ва не доз­во­ли­ла «Ко­ло­су» ско­ри­ста­тись кіль­кіс­ною пе­ре­ва­гою в од­но­го грав­ця.

Тим не мен­ше, ко­ман­да з Ко­валів­ки на­далі ру­хаєть­ся тур­нір­ним шля­хом без по­ра­зок!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.