ЗАЯВА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ТА ЧЕСНОЇ ГРИ ФФУ ФРАНЧЕСКО БАРАНКИ

Football (Ukraine) - - ОФИЦИОЗ -

«Мені ста­ло ві­до­мо, що де­я­кі клу­би українсь­кої Прем’єр-лі­ги невдо­во­лені мої­ми дія­ми як голови Комітету з етики та чесної гри ФФУ та по­ча­ли про­во­ди­ти опи­ту­ван­ня і зби­ра­ти під­пи­си сто­сов­но вис­лов­лен­ня мені недо­віри. Так, клу­би вва­жа­ють за­ан­га­жо­ва­ни­ми та неспра­вед­ли­ви­ми рі­шен­ня КДК ФФУ від 29.03.2018 та АК ФФУ від 08.11.2018 сто­сов­но від­сто­ро­нен­ня ко­манд U-21 та U-19 ФК «Олім­пік» До­не­цьк від участі в на­ціо­наль­них зма­ган­нях у по­точ­но­му та на­ступ­но­му се­зо­нах.

Я хо­чу звер­ну­ти ува­гу, що від­по­від­но до Ста­ту­ту ФФУ єди­ним спо­со­бом ви­ра­жен­ня невдо­во­лен­ня рі­шен­ня­ми ор­ганів здійс­нен­ня фут­боль­но­го пра­во­суд­дя є звер­нен­ня до Спор­тив­но­го ар­біт­раж­но­го су­ду мі­ста Ло­зан­на. У ви­пад­ку незго­ди з ви­щев­ка­за­ни­ми рі­шен­ня­ми сто­ро­ни спра­ви по ФК «Олім­пік» До­не­цьк ма­ють пра­во про­тя­гом 21-го дня з мо­мен­ту от­ри­ман­ня рі­шен­ня на­пра­ви­ти скар­гу до цієї ка­са­цій­ної ін­стан­ції. Про­те клу­би не ба­жа­ють йти цим шля­хом, а я вва­жаю їх­ні зви­ну­ва­чен­ня без­під­став­ни­ми.

Хо­чу звер­ну­ти ува­гу, що ФК «Олім­пік» До­не­цьк уже двічі при­тя­гу­вав­ся КДК ФФУ до дис­ци­плі­нар­ної від­по­ві­даль­но­сті за «до­го­вір­ні» мат­чі. Про- те Ко­мі­тет з етики і чесної гри цьо­го ра­зу не брав до ува­ги ці рі­шен­ня та здійс­нив роз­слі­ду­ван­ня з чи­сто­го ли­ста, але з ураху­ван­ням ін­фор­ма­ції та звітів від УЄФА.

Роз­г­ля­нув­ши всі на­яв­ні ма­теріа­ли спра­ви, на­дав­ши ФК «Олім­пік» До­не­цьк до­стат­ньо ча­су для пред’яв­лен­ня влас­них контр­ар­гу­мен­тів, КДК ФФУ ухва­лив рі­шен­ня, спи­ра­ю­чись на вста­нов­лені на­ціо­наль­ною та між­на­род­ною прак­ти­кою до­ка­зи: аналіз ру­ху ко­е­фі­цієн­тів ста­вок (у даній справі роз­гля­да­ли­ся звіти не тіль­ки ор­гані­за­ції Federbet та УЄФА, а ще й Між­на­род­но­го цен­тру зі спор­тив­ної без­пе­ки ICSS), вис­нов­ки екс­перт­ної групи ФФУ (до її скла­ду ввій­шли ві­до­мі італійсь­кі екс-фут­болі­сти, один з яких є чем­піо­ном світу), ін­фор­ма­цію про роз­мі­щен­ня ста­вок грав­ця­ми «Олім­піку» зі своїх ака­ун­тів у бук­ме­керсь­кій ком­панії Parimatch на про­граш влас­ної ко­ман­ди (що за­бо­ро­няєть­ся ро­би­ти За­ко­ном Украї­ни «Про за­по­бі­ган­ня впли­ву ко­руп­цій­них пра­во­по­ру­шень на ре­зуль­та­ти офі­цій­них спор­тив­них зма­гань» та Ко­дек­сом етики та чесної гри), ха­рак­тер за­мін грав­ців та їх­ню син­хрон­ну з роз­мі­щен­ням ста­вок по­ведін­ку під час мат­чу, неста­біль­ну фі­нан­со­ву си­ту­а­цію в клубі то­що.

Біль­ше то­го, 2 груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку сам пре­зи­дент ФК «Олім­пік» До­не­цьк Вла­ди­слав Гель­зін за­брав ко­ман­ду U-21 з по­ля під час мат­чу з ФК «Кар­па­ти» Ль­вів, оскіль­ки визнав із ру­ху ста­вок, що хтось впли­вав на ре­зуль­тат мат­чу йо­го ко­ман­ди.

Крім то­го, хо­чу за­зна­чи­ти, що ФК «Олім­пік» До­не­цьк був єди­ним фут­боль- ним клу­бом Украї­ни, який у своє­му штаті мав «екс­пер­та зі ста­вок». Як на­слі­док, в оселі цьо­го «екс­пер­та», а та­кож в осе­лях членів йо­го ро­ди­ни у трав­ні 2018 ро­ку На­ціо­наль­на полі­ція Украї­ни про­ве­ла об­шу­ки та здійс­ни­ла ви­лу­чен­ня до­ку­мен­тів у рам­ках спе­цо­пе­ра­ції з роз­слі­ду­ван­ня до­го­вір­них мат­чів. Хтось мо­же ска­за­ти, що це зви­чай­ний збіг. Але я так не вва­жаю.

КДК ФФУ, так са­мо, як і АК ФФУ, взяв до ува­ги ві­до­ме рі­шен­ня Спор­тив­но­го ар­біт­раж­но­го су­ду мі­ста Ло­зан­на що­до ФК «Скен­дер­беу» Кор­ча (рі­шен­ня CAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu v. UEFA), що ста­ло од­нією з тих справ, які визна­чи­ли стан­дар­ти до­ка­зу­ван­ня в та­ких су­переч­ках. Про­те я вва­жаю, що в де­я­ких мо­мен­тах Ко­мі­тет з етики і чесної гри ФФУ та КДК ФФУ за­да­ли ви­щий стан­дарт шля­хом утво­рен­ня екс­перт­ної групи, про­ве­ден­ня ком­плекс­но­го аналі­зу дій грав­ців на полі та скла­дан­ня по­в­но­цін­но­го до­ку­мен­ту-вис­нов­ку. У тій са­мій справі що­до ФК «Скен­дер­беу» Кор­ча не бу­ло по­в­но­цін­них вис­нов­ків з аналі­зом екс­пер­тів, а ли­ше ко­рот­кі за­міт­ки про пі­до­зрілі дії грав­ців. Ко­мі­тет та­кож пе­ревірив мат­чі всіх ко­манд ФК «Олім­пік» До­не­цьк за остан­ні чо­ти­ри ро­ки та вста­но­вив, що пі­до­зрілі ру­хи ко­е­фі­цієн­тів ста­вок від­бу­ва­ли­ся що­най­мен­ше у 37-ми мат­чах.

Та­ким чи­ном, я вва­жаю, що невдо­во­лен­ня де­я­ких пред­став­ни­ків про­фесіо­наль­них клубів мо­же по­яс­ню­ва­ти­ся ли­ше пра­виль­ністю обра­но­го на­прям­ку Ко­мі­те­том з етики і чесної гри ФФУ у бо­роть­бі з до­го­вір­ни­ми мат­ча­ми в українсь­ко­му фут­болі».

Су­дья ко­ми­те­та ФИФА по эти­ке из Ма­лай­зии Сунд­ра Ра­д­жу (Sundra Rajoo) бы­ла аре­сто­ва­на на Ро­дине по об­ви­не­нию в кор­руп­ции. Ну, это не но­вость – де­ло про­тив та­ко­го же пер­со­на­жа из Пе­ру Эдви­на Овье­до тя­нет­ся се­бя и тя­нет­ся.

По­бы­вав­шие в Ка­та­ре кор­ре­спон­ден­ты «Гар­диан» за­яви­ли, что эта стра­на тра­тит на стро­и­тель­ство фут­боль­ной ин­фра­струк­ту­ры 40 млн фун­тов в неде­лю (ито­го семь но­вых ста­ди­о­нов за 8 млрд дол­ла­ров). Кто ска­жет – это по­вод ра­до­вать­ся или вся­че­ски го­ре­вать? По­нят­но, что пла­чут же­ны по­гиб­ших ра­бо­чих-ле­ги­о­не­ров, по­нят­но, что раз­го­во­ры о бес­че­ло­веч­ной экс­плу­а­та­ции стро­и­те­лей бу­дут ве­стись до по­бед­но­го кон­ца или до про­ве­де­ния ЧМ, но…

Ка­тар го­то­вит­ся к чем­пи­о­на­ту на 32 ко­ман­ды, но уже во­всю пи­шут об ини­ци­а­ти­ве Джан­ни Ин­фан­ти­но всё рав­но за­дей­ство­вать 48 ко­манд, толь­ко часть мат­чей про­ве­сти по со­сед­ству – на­при­мер, в Са­у­дов­ской Ара­вии, ко­то­рая не так дав­но осу­ществ­ля­ла бло­ка­ду нена­вист­но­го ей Ка­та­ра. И на­ры­ва­лась на ядо­ви­тое опре­де­ле­ние: «Бо­га­тую стра­ну бло­ки­ро­вать прак­ти­че­ски невоз­мож­но!» В об­щем, Ка­тар по­ка ду­ма­ет.

По сви­де­тель­ству ПФА (ор­га­ни­за­ции фут­бо­ли­стов-про­фес­си­о­на­лов Ан­глии), бо­лее 500 быв­ших иг­ро­ков ин­ве­сти­ро­ва­ли бо­лее мил­ли­ар­да фун­тов и всё по­те­ря­ли – по­то­му что им нека­че­ствен­но со­ве­то­ва­ли. Об­ви­не­ние в ад­рес ПФА – она это не предот­вра­ти­ла, хо­тя долж­на бы­ла, по­это­му гнать всех в шею. Так и пред­став­ля­ют укра­ин­ский фут­боль­ный проф­со­юз, в ко­то­ром не при­со­ве­то­ва­ли ни­ко­му вы­год­но­го вло­же­ния ка­пи­та­ла, а по­то­му сле­ду­ет рас­пу­стить­ся и вы­гнать се­бя в шею. Мы точ­но в од­ном ми­ре жи­вем?!

Ка­пи­та­ли­за­ция «Ман­че­стер Юнай­тед» на Нью-йорк­ской фон­до­вой бир­же упа­ла на 300 млн фун­тов, что, ко­неч­но же, кош­мар с точ­ки зре­ния биз­не­са, хо­тя не из ря­да вон. Вряд ли это объ­яс­ня­ет­ся ря­до­вы­ми про­ис­ка­ми Жо­зе Мо­ури­ньо – что-то по­ху­же слу­чи­лось.

Мар­тин О’нил вме­сте со всем сво­им шта­бом (Рой Кин в его чис­ле) по­ки­нул сбор­ную Ир­лан­дии, ко­то­рая в сво­ей груп­пе ди­ви­зи­о­на «В» Ли­ги На­ций за­ня­ла по­след­нее ме­сто и вы­ле­те­ла в «С». Ста­ло быть, этот тур­нир кое-что зна­чит, гос­по­да! Вы­ход в фи­наль­ную часть Ев­ро-2016 и та­мош­ний плей-офф уже за­быт.

Ак­ции про­те­ста гер­ман­ских бо­лель­щи­ков возы­ме­ли эф­фект: бун­дес­ли­га объ­яви­ла, что с се­зо­на-2021/22 мат­чей по по­не­дель­ни­кам про­во­дить­ся не бу­дет! Уж про­те­сто­ва­ли так про­те­сто­ва­ли – нас­коль­ко мо­гут су­гу­бо за­ко­но­по­слуш­ные нем­цы… Дру­гой во­прос, что ж так дол­го-то – за это вре­мя слиш­ком мно­гое пе­ре­ме­нить­ся мо­жет.

Ад­во­кат Ко­ко­ри­на за­яви­ла, что ни­ка­кой ком­пен­са­ции пре­бы­ва­ю­щие в за­клю­че­нии Ко­ко­рин и Ма­ма­ев по­стра­дав­ше­му во­ди­те­лю не пла­ти­ли. Им вид­нее!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.