О ФУТ­БО­ЛЕ – НЕЖНО!

Football (Ukraine) - - УКРАИНА -

24 жо­втня в сті­нах Ні­жинсь­ко­го бу­дин­ку куль­ту­ри від­бу­лось справж­нє свя­то фут­бо­лу. І но­ві зіроч­ки фут­бо­лу, і вже ве­те­ра­ни цьо­го спор­ту зі­бра­лись ра­зом, аби взя­ти участь у цьо­му важ­ли­во­му і вже тра­ди­цій­но­му за­ході. Від­був­ся він за­в­дя­ки спіль­ним зу­сил­лям Ні­жинсь­кої фе­де­ра­ції фут­бо­лу, місь­кої ра­ди і від­ді­лу фі­зич­ної куль­ту­ри та спор­ту. Клю­чо­вим бу­ло ого­ло­шен­ня під­сум­ків се­зо­ну-2018.

На по­чат­ку уро­чи­сто­стей пе­ред спор­тив­ною гро­мадсь­кістю та го­стя­ми свя­та про­звіту­вав про ви­ко­на­ну ро­бо­ту пре­зи­дент та зас­нов­ник Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Ні­жи­на, де­пу­тат місь­кої ра­ди Во­ло­ди­мир Ма­ме­дов. Він за­зна­чив, що за 8 ро­ків ро­бо­ти рівень ор­гані­за­ції та по­пу­ля­ри­за­ції фут­бо­лу в місті під­няв­ся на більш ви­со­кий рівень.

Перш ніж під­ве­сти під­сум­ки ро­бо­ти, Во­ло­ди­мир Хей­ба­ро­вич по­дя­ку­вав всім, хто при­чет­ний до ні­жинсь­ко­го фут­бо­лу – це тре­не­ри, ме­це­на­ти, ве­те­ра­ни фут­бо­лу і са­мі фут­болі­сти, які під­ня­ли план­ку ор­гані­за­ції усіх зма­гань на ви­со­кий рівень. І в цьо­му плані ко­ор­ди­на­то­ром ви­сту­па­ла фе­де­ра­ція фут­бо­лу та місь­кий від­діл спор­ту.

За ми­ну­лий рік під егі­дою та за під­т­рим­ки Фе­де­ра­ції фут­бо­лу мі­ста Ні­жи­на бу­ло про­ве­де­но близь­ко 50 різ­но­маніт­них зма­гань се­ред дитячих, до­рос­лих та ве­те­рансь­ких ко­манд. Так, на­при­клад, у квіт­ні від­бу­ли­ся ку­бок мі­ста «Від­крит­тя се­зо­ну». В цих зма­ган­нях пе­ре­мог­ла ко­ман­да «Аг­ро», що здо­ла­ла ко­ман­ду «Друж­ба». З кін­ця квіт­ня по жо­втень був про­ве­де­ний чем­піо­нат мі­ста се­ред до­рос­лих. У цих зма­ган­нях взя­ли участь усі най­силь­ні­ші ко­ман­ди мі­ста, до остан­ньої гри не бу­ло ви­рі­ше­но роз­поділ при­зо­вих міс­ць, але фор­ту­на i не тiль­ки усміх­ну­ла­ся ко­ман­ді «Друж­ба», яка ста­ла чем­піо­ном мі­ста. На II міс­ці ко­ман­да «ДЮСФШ-ДИ­НА­МО», третє міс­це зай­ня­ла ко­ман­да «Аг­ро». До по­чес­ної четвір­ки увій­ш­ла ко­ман­да Ні­жинсь­ко­го універ­сі­те­ту ( тре­нер – М. Ки­рієн­ко), в яко­му рек­тор О. Са­мой­лен­ко ду­же вболі­ває за спорт та фут­бол.

Мі­сто Ні­жин в чем­піо­наті об­ласті пред­став­ля­ла ко­ман­да «ДЮСФШ-ДИ­НА­МО», яка зай- ня­ла по­чесне 5 міс­це. До речі, ця ко­ман­да май­же на 100% бу­ла сфор­мо­ва­на з ви­хо­ван­ців ні­жинсь­ко­го фут­бо­лу.

Ці­ка­во про­хо­ди­ли зма­ган­ня і взим­ку.

Був про­ве­де­ний Від­кри­тий чем­піо­нат м. Ні­жи­на та Ні­жинсь­ко­го рай­о­ну з міні-фут­бо­лу, в яко­му прий­ня­ло участь 24 ко­ман­ди. А за­кри­тий чем­піо­нат мі­ста з міні-фут­бо­лу зібрав 10 ко­манд, де пе­ре­мож­цем ста­ла ко­ман­да «Дев’ят­ка», що і пред­ста­ви­ла на­ше мі­сто в об­лас­них зма­ган­нях.

Ва­го­ме міс­це в ро­бо­ті фе­де­ра­ції зай­має під­т­рим­ка дитя­чо­го фут­бо­лу.

В цьо­му ро­ці юна­ки 2007 р. н., які пред­став­ля­ли ЗОШ №

9, в нелег­кій бо­роть­бі ста­ли пе­ре­мож­ця­ми об­лас­них на зо­наль­них Все­українсь­ких зма­гань на при­зи клу­бу «Шкіря­ний м’яч» і пред­став­ля­ли Чер­ні­гів­щи­ну у Все­українсь­ко­му фі­налі в м. Сла­ву­та Хмель­ни­ць­кої об­ласті, де зай­ня­ли 4 міс­це.

Ви­хо­ван­ці 2006 р. н., які пред­став­ля­ли ЗОШ № 10 (тре­нер Ма­зун В. В.), та­кож дій­шли до Все­українсь­ко­го фі­на­лу, гід­но пред­став­ля­ли Чер­ні­гів­щи­ну в місті Іва­но-фран­ківськ та зай­ня­ли 5 міс­це се­ред більш як 1000 ко­манд. Та­кож ці юна­ки прий­ма­ли участь у Від­кри­тій пер­шо­сті мі­ста Киє­ва і се­ред 40 ко­манд ви­бо­ро­ли пра­во гра­ти в І лізі цих зма­гань.

Ви­хо­ван­ці 2005 р. н. (тре­нер Та­ран Ю.) бра­ли участь у чем­піо­наті Украї­ни з фут­за­лу, де ста­ли пе­ре­мож­ця­ми Кон­фе­рен­ції Пів­ніч, і прий­ня­ли участь у Все­українсь­ко­му фі­налі в місті Іл­лічівськ, де зай­ня­ли 5 міс­це. Впер­ше ДЮСФШ прий­ма­ла участь у Ди­тя- чо-юна­ць­кій фут­боль­ній лізі Украї­ни.

По­трiб­но вiд­мiти­ти «зо­ло­тий» дубль» шко­ли № 10. Хлоп­цi ста­ли пер­ши­ми як се­ред стар­ших, так i в пер­шо­стi «Шкiря­ний м’яч»! Блис­ку­ча пе­ре­мога, а то­му як не ска­за­ти: ди­рек­тор шко­ли – О. Н. Мыс­ник, тре­нер – А. Шев­чен­ко.

У 2016 ро­ці бу­ла про­до­в­же­на уго­да між ДЮСФШ та фут­боль­ною шко­лою «Ди­на­мо Київ» ім. В. В. Ло­ба­новсь­ко­го, що на­дає мож­ливість та­ла­но­ви­тим дітям мі­ста про­топ­ту­ва­ти шлях у пре­стиж­ний фут­бол.

Хо­ча ДЮСФШ ще до­сить мо­ло­да шко­ла, але при­єм­но від­зна­чи­ти ви­хо­ван­ців, які гра­ють уже на про­фесій­но­му рів­ні. Це: Су­хо­ць­кий Ар­тем – «Сло­ван» Бра­ти­сла­ва, Се­меніхін Іван – ФК «Маріу­поль», Алєксєєн­ко Вла­ди­слав – «Ар­се­нал» Київ, Бі­ло­шевсь­кий Бо­г­дан – «Ди­на­мо» Київ, член між­на­род­ної збір­ної Украї­ни.

На уро­чи­сто­стях бу­ли при­сут­ні і по­важ­ні го­сті з мі­ста та об­ласті, се­ред яких го­ло­ва об­лас­ної фе­де­ра­ції фут­бо­лу Ген­на­дій Про­ко­по­вич, йо­го пер­ший за­ступ­ник Ана­толій Сви­стун, а та­кож за­ступ­ник Во­ло­ди­мир Ткач, го­ло­ва Асо­ціа­ції ве­те­ранів фут­бо­лу, за­слу­же­ний тре­нер Украї­ни Юрій Груз­нов, на­род­ний де­пу­тат Украї­ни Олек­сандр Ко­до­ла та йо­го по­міч­ник Та­ма­ра Стратілат, сек­ре­тар місь­кої ра­ди Ва­лерій Са­ло­губ («се­го­дня ве­че­ром мы по­бе­дим во Фран­ции!» Що й вiд­бу­ло­ся…) та за­ступ­ник місь­ко­го го­ло­ви Ігор Алєєксєєн­ко. Ко­жен вис­лов­лю­вав тіль­ки най­щи­рі­ші по­ба­жан­ня і при­вітан­ня на ад­ре­су учас­ни­ків фут­боль­но­го жит­тя мі­ста, ад­же спортс­ме­ни,

це ті лю­ди, які на­ди­ха­ють один од­но­го на но­ві цілі і здо­бут­ки, при цьо­му об’єд­ну­ю­чись у ве­ли­ку, друж­ню ко­ман­ду. У ході свя­та бу­ли на­го­род­же­но кра­щі ко­ман­ди мі­ста, кра­щі фут­болі­сти і вза­галі ті, хто вкла­да­ють се­бе у роз­ви­ток ні­жинсь­ко­го фут­бо­лу.

От ре­дак­ции. Сто­ит от­ме­тить, что в слав­ном древ­нем го­ро­де Не­жин (ко­то­рый, по неко­то­рым ис­то­ри­че­ским дан­ным, стар­ше Моск­вы; дру­гой во­прос – от ка­кой да­ты от­тал­ки­вать­ся) уди­ви­тель­но со­че­та­ют­ся вза­и­мо­по­ни­ма­ние и вза­и­мо­дей­ствие ви­дов спор­та. В фут­бол иг­ра­ют де­ти, ко­то­рые с успе­хом за­ни­ма­ют­ся, на­при­мер, шах­ма­та­ми. Сле­ду­ет упо­мя­нуть и о тур­ни­ре сре­ди ве­те­ра­нов, про­шед­шем опять-та­ки при вза­и­мо­дей­ствии шах­ма­ти­ста, на­ше­го доб­ро­го зна­ко­мо­го, Ди­мы Ива­щен­ко (на се­кун­доч­ку, трех­крат­но­го чем­пи­о­на Не­жи­на по шах­ма­там!) и ор­га­ни­за­ции «Спорт для всех», в ко­то­ром борь­ба и джентль­мен­ство со­че­та­лись с эмо­ци­я­ми и кра­со­той го­лов. Ах, ка­кой го­ли­ще за­бил со­всем ма­лень­кий па­ре­нек Ко­ля Фи­ло­зофф и как он непод­дель­но ра­до­вал­ся сво­е­му успе­ху! В кон­це тур­ни­ра они вме­сте с от­цом Сер­ги­ем (во­лон­те­ром и про­сто хо­ро­шим че­ло­ве­ком!) вру­чи­ли па­мят­ные при­зы по­бе­ди­те­лям тур­ни­ра из г. Борз­на. Ко­ман­да «Бла­го­вист», про­иг­ры­вая еще за две ми­ну­ты мат­ча 1:2 сбор­ной ве­те­ра­нов АТО и рискуя фи­ни­ши­ро­вать по­след­ней, всё же вы­рва­ла по­бе­ду 3:2, про­ве­дя рос­кош­ную контр­ата­ку в три хо­да, за что и бы­ла воз­на­граж­де­на за упор­ство и ха­рак­тер се­реб­ря­ны­ми ме­да­ля­ми!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.