ЗАЯВА

Football (Ukraine) - - РЕДАКЦИОНК­А - І. М. Ко­че­тов

Го­ло­ві Ко­мі­те­ту з ети­ки і чес­ної гри ГС ФФУ Ф. Ба­ран­ці Коп ія : Пер­шо­му Ві­це-пре­зи­ден­ту ГС ФФУ Н. І.хо­лод­ни­ць­ко­му

18 жо­втня 2018 ро­ку у те­ле­е­фірі Украї­ни бу­ло про­де­мон­стро­ва­но ви­пуск про­гра­ми «Схе­ми» № 190 під на­звою «Оф­шорне чти­во. Па­вел­ко, Еміра­ти та ко­руп­ція в українсь­ко­му фут­болі». Прой­шло пів­ро­ку з ча­су ви­пус­ку цієї про­гра­ми, але жод­ної ре­ак­ції ані від керів­ництва ФФУ, ані від її кон­троль­но-дис­ци­плі­нар­них ор­ганів що­до спро­сту­ван­ня або під­твер­джен­ня опри­люд­не­них в цій про­гра­мі фак­тів зло­в­жи­вань не бу­ло на­да­но ши­ро­ко­му фут­боль­но­му за­га­лу.

У да­но­му роз­слі­ду­ван­ні жур­наліста­ми бу­ло на­ве­де­но до­ка­зи, що за­ку­пів­ля об­лад­нан­ня для будів­ництва за­во­ду ТОВ «ФФУ Про­дакшн» з ви­роб­ництва штуч­но­го по­крит­тя для фут­боль­них полів за кре­дит­ні ко­шти УЄФА здійс­ню­ва­лась че­рез оф­шор­ну ком­панію S. D. T. FZE, розта­шо­ва­ну в Об’єд­на­них арабсь­ких Еміра­тах (далі – ОАЕ), i це при­зве­ло до без­під­став­но­го збіль­шен­ня вар­то­сті об­лад­нан­ня на 20 % та неза­кон­но­го зба­га­чен­ня окре­мих керів­ни­ків ГС ФФУ.

Так, за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу спо­чат­ку ком­панія S. D. T. FZE (ОАЕ) у ком­панії Еко Грін Екві­п­мент (США) при­дба­ла об­лад­нан­ня на за­галь­ну су­му 3 159 500 до­ларів США. Це са­ме об­лад­нан­ня ком­панія S. D. T. FZE на­ступ­но­го дня про­да­ла ТОВ «ФФУ Про­дакшн» вже за 3 791 400 до­ларів США.

За та­кою ж схе­мою ком­панією S. D. T. FZE (ОАЕ) бу­ло при­дба­но об­лад­нан­ня у iн­шо­го по­ста­чаль­ни­ка, ком­панії «Таф­тинг Ма­ши­нері Серві­сиз Лтд» (ан­глія), на су­му 307 500 фун­тів стер­лін­гів, а по­тім про­да­но ТОВ «ФФУ Про­дакшн» вже за 369 500 фун­тів стер­лін­гів. При цьо­му зі всі­ма ви­ще­за­зна­че­ни­ми фір­ма­ми пе­ре­пис­ку що­до об­лад­нан­ня ве­ли са­ме пред­став­ни­ки ГС ФФУ.

Та­ким чи­ном, жур­налістсь­кі роз­слі­ду­ван­ня до­ве­ли, що при за­ку­пів­лі об­лад­нан­ня ком­панії Еко Грін Екві­п­мент (США) ТОВ «ФФУ Про­дакшн» спла­ти­ло ком­панії S. D. T. FZE (ОАЕ) на 631 900 до­ларів США бiль­ше, а за об­лад­нан­ня ком­панії «Таф­тинг Ма­ши­нері Серві­сиз Лтд» (ан­глія) – на 62 000 фун­тів стер­лін­гів (при­близ­но 79 500 до­ларів США) біль­ше, ніж об­лад­нан­ня ко­шту­ва­ло би при пря­мих за­ку­пів­лях. За­га­лом ли­ше на цих двох за­ку­пів­лях ТОВ «ФФУ Про­дакшн» че­рез непря­мі кон­трак­ти пе­ре­пла­ти­ло 711 400 до­ларів США оф­шор­ній ком­панії S. D. T. FZE (ОАЕ).

Крім то­го, че­рез ком­панію S. D. T. FZE (ОАЕ) з без­під­став­ною на­цін­кою ТОВ «ФФУ Про­дакшн» та­кож за­ку­по­ву­ва­ло у групи ком­паній Polytan си­ро­ви­ну для ви­го­тов­лен­ня штуч­но­го по­крит­тя для фут­боль­них полів.

Ви­щео­пи­са­на жур­налістсь­ки­ми роз­слі­ду­ван­ня­ми схе­ма за­ку­півель об­лад­нан­ня та си­ро­ви­ни, на по­гляд ав­торiв, має озна­ки неза­кон­них, ко­руп­цій­них дій, вчи­не­них умис­но певни­ми осо­ба­ми ГС ФФУ з ко­ри­с­ли­вою ме­тою.

В ін­терв’ю жур­налістам про­гра­ми «Схе­ми» ди­рек­тор ТОВ «ФФУ Про­дакш» ан­дрій Бон­да­рен­ко, ге­не­раль­ний Се­кре­тар ФФУ Юрій За­пі­со­ць­кий та Пре­зи­дент ФФУ ан­дрій Па­вел­ко під­твер­ди­ли, що за­ку­пів­ля об­лад­нан­ня дійс­но здійс­ню­ва­лась че­рез ком­панію S. D. T. FZE (ОАЕ), немов­би ре­ко­мен­до­ва­ну ком­панією Polytan в яко­сті ге­не­раль­но­го під­ряд­ни­ка та по­ста­чаль­ни­ка об­лад­нан­ня.

19 жо­втня 2018 ро­ку в ін­терв’ю жур­налістам Footballhu­b Пре­зи­дент ФФУ ан­дрій Па­вел­ко по­ві­до­мив, що здійс­нен­ня за­ку­пів­лі об­лад­нан­ня та си­ро­ви­ни че­рез ком­панію S. D. T. FZE (ОАЕ) бу­ло са­ме ви­мо­гою ком­панії Polytan, на­слід­ком неви­ко­нан­ня якої бу­ла б від­мо­ва у спів­пра­ці з ФФУ. але ж ком­панія Polytan спро­сту­ва­ла цю за­яву Пре­зи­ден­та ГС ФФУ а. Па­вел­ка. ГС ФФК вва­жає, що за­в­дя­ки ко­руп­цій­ним діям пев­них пред­став­ни­ків ГС ФФУ та­ка за­ку­пів­ля об­лад­нан­ня – че­рез оф­шор­ну ком­панію – при­зве­ла до розтра­ти ко­штів ФФУ, оскіль­ки будів­ниц­тво за­во­ду фі­нан­с­у­ва­ло­ся, в то­му числі, з ко­штів ГС ФФУ у вигляді внеску до ста­тут­но­го ка­піта­лу ТОВ «ФФУ Про­дакшн». До то­го ж ГС ФФУ є єди­ним учас­ни­ком (влас­ни­ком) ТОВ «ФФУ Про­дакшн» та має пра­во на от­ри­ман­ня при­бут­ку, що знач­но змен­ши­вся (на 20 %) че­рез без­під­ставне збіль­шен­ня вар­то­сті об­лад­нан­ня та си­ро­ви­ни.

От­же, за­зна­че­ни­ми дія­ми по­са­дов­ців ГС ФФУ бу­ло за­в­да­но фі­нан­со­вої шко­ди, оскіль­ки пе­ре­пла­чені ко­шти ма­ли бу­ти вит­ра­чені на роз­ви­ток та по­пу­ля­ри­за­цію фут­бо­лу в Україні, в то­му числі і ГС ФФК, яка в свою чер­гу єди­на зі всіх фе­де­ра­цій – членів ГС ФФУ з ли­сто­па­да 2017 ро­ку не от­ри­ма­ла від ГС ФФУ жод­ної ко­пій­ки на роз­ви­ток фут­бо­лу в сто­ли­ці Украї­ни.

Ви­хо­дя­чи з ви­кла­де­но­го, Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет ГС ФФК, роз­г­ля­нув­ши на своє­му за­сі­дан­ні ма­теріа­ли за­зна­че­них жур­налістсь­ких роз­слі­ду­вань, прий­няв рі­шен­ня упов­но­ва­жи­ти Го­ло­ву ГС ФФК Ко­че­то­ва І. М. звер­ну­ти­ся до Ко­мі­те­ту з ети­ки та чес­ної гри ГС ФФУ з ви­мо­гою:

– у визна­че­ний ре­гла­мент­ни­ми до­ку­мен­та­ми ГС ФФУ тер­мiн від­ре­а­гу­ва­ти на опри­люд­не­ну у ЗМІ ін­фор­ма­цію;

– про­ве­сти все­бічне роз­слі­ду­ван­ня на­ве­де­них жур­наліста­ми фак­тів мож­ли­вих ко­руп­цій­них дій керів­ництва ГС ФФУ та розтра­ти ко­штів УЕФА і ГС ФФУ при за­ку­пів­лі об­лад­нан­ня та си­ро­ви­ни для за­во­ду ТОВ «ФФУ Про­дакшн» з ме­тою їх спро­сту­ван­ня або під­твер­джен­ня.

У разі під­твер­джен­ня – пе­ре­да­ти ма­теріа­ли роз­слі­ду­ван­ня до КДК та Ви­кон­ко­му ГС ФФУ для за­сто­су­ван­ня до вин­них по­са­до­вих осіб дис­ци­плі­нар­них санк­цій.

Звер­тає­мо ува­гу, що при роз­гляді спра­ви по суті ви має­те мож­ливість пе­ре­гля­ну­ти ви­пуск про­гра­ми «Схе­ми» № 190, під на­звою «Оф­шорне чти­во. Па­вел­ко, Еміра­ти та ко­руп­ція в українсь­ко­му фут­болі», від 18 жо­втня 2018 ро­ку. За дору­чен­ням Ви­кон­ко­му ГС ФФК,

Го­ло­ва ГС ФФК

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.