Укра­ї­на при­єд­на­є­ться до аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти Ро­сії

У МО­СКВИ НЕ­МАЄ ХОДІВ У ВІД­ПО­ВІДЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­ї­сія АЛЕ­КСЄ­Є­ВА

6 кві­тня мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки за­про­ва­ди­ло сан­кції про­ти 24 гро­ма­дян Ро­сії і 14 ком­па­ній. Аме­ри­кан­цям за­бо­ро­ни­ли ма­ти ді­ло­ві кон­та­кти з ни­ми. Пла­ну­ють за­мо­ро­зи­ти їхнє май­но та ко­шти в США.

29 сі­чня мін­фін на­дав Кон­гре­су так зва­ну крем­лів­ську до­по­відь. До неї вклю­чи­ли 114 ро­сій­ських по­лі­ти­ків і 96 на­бли­же­них до пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на мі­льяр­де­рів. Та­кож — під­при­єм­ства, що більш як на чверть на­ле­жать дер­жа­ві й ма­ють рі­чну ви­ру­чку по­над $2 млрд — 52 млрд грн.

Най­біль­ше сан­кції за­че­пи­ли Оле­га Де­ри­па­ску, спів­вла­сни­ка ком­па­нії ”Ру­сал”. Це один із най­біль­ших ви­ро­бни­ків алю­мі­нію у сві­ті. П’яту ча­сти­ну йо­го про­да­ва­ли в США. 9 кві­тня акції ком­па­нії на бір­жах зде­ше­ві­ли май­же на 50%.

До сан­кцій­но­го спи­ску по­тра­пи­ли го­ло­ва прав­лі­н­ня дер­жав­но­го Газ­пром­бан­ку Ан­дрій Акі­мов, пре­зи­дент бі­знес-гру­пи ”Ре­но­ва” Ві­ктор Ве­ксель­берг, го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів ком­па­нії ”Газ­пром­бу­рі­н­ня” Ігор Ро­тен­берг, гу­бер­на­тор Туль­ської обла­сті Оле­ксій Дю­мін, який ко­ман­ду­вав си­ла­ми спе­цо­пе­ра­цій РФ під час оку­па­ції Кри­му. А та­кож спів­вла­сник на­фто­хі­мі­чно­го хол­дин­гу ”Сі­бур” Ки- ри­ло Ша­ма­лов. Він ко­ли­шній чо­ло­вік Ка­те­ри­ни Ти­хо­но­вої, яку вва­жа­ють мо­лод­шою донь­кою Пу­ті­на.

Ро­сій­ський прем’єр-мі­ністр Дми­тро Ме­две­дєв до­ру­чив уря­ду роз­ро­би­ти за­хо­ди з під­трим­ки ком­па­ній, які по­тра­пи­ли під сан­кції США.

”Дер­жа­ва одра­зу ж по­обі­ця­ла ком­пен­су­ва­ти ”по­стра­жда­лим” усі втрати, — пи­ше огля­дач 45-рі­чний Ан­тон Орєх для ви­да­н­ня ”Эхо Мо­сквы”. — У РФ не­має ходів у від­по­відь. Іно­зем­ні олі­гар­хи не ску­по­ву­ють не­ру­хо­мість у Кри­му, не три­ма­ють у Ро­сії сво­їх акти­вів. Не вкла­да­ють мі­льяр­ди в на­шу еко­но­мі­ку. То­му не мо­же­мо по­кри­ти зби­тки Де­ри­па­ски і Ве­ксель­бер­га за ра­ху­нок Цу­кер­бер­га (33-рі­чний аме­ри­кан­ський про­гра­міст та під­при­є­мець, най­мо­лод­ший у сві­ті мі­льяр­дер. — ГПУ) або Іло­на Ма­ска (ви­на­хі­дник, мі­льяр­дер зі США. — ГПУ). Зби­тки на­ших олі­гар­хів по­кри­ють усі ро­сі­я­ни — Іва­нов, Пе­тров і Си­до­ров. Але про­бле­ма в то­му, що во­ни цьо­го не ро­зу­мі­ють. А ко­ли ці­ни ви­ро­стуть, по­до­рож­чає ко­му­нал­ка, вве­дуть но­ві ми­та, ак- ци­зи та по­да­тки, у пла­тіж­ках не на­пи­шуть, що гро­ші пі­дуть на по­ря­ту­нок Де­ри­па­ски і Ве­ксель­бер­га”.

— США за­вда­ли сут­тє­во­го уда­ру по Ро­сії, — го­во­рить пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Оле­ксандр Охрі­мен­ко, 54 ро­ки. — Ко­му Де­ри­па­ска про­да­ва­ти­ме свій алю- мі­ній, якщо Аме­ри­ка від­мо­ви­ться? Ки­тай за­про­по­нує не­рин­ко­ві умо­ви. Та ді­ва­ти­ся бу­де ні­ку­ди. Це вда­рить по екс­пор­ту. Збіль­ши­ться де­фі­цит держ­бю­дже­ту Ро­сії. Вже цьо­го ро­ку мо­же впа­сти вну­трі­шній ва­ло­вий про­дукт, хо­ча пла­ну­ва­ли зро­ста­н­ня близь­ко двох від­со­тків. Змі­ни тор­кну­ться всіх гро­ма­дян: ці­ни зро­ста­ти­муть, а зар­пла­ти зни­жу­ва­ти­му­ться. Ба­га­то під­при­ємств за­кри­ють. По нас це мо­же вда­ри­ти ри­ко­ше­том. Адже до­сі чи­ма­ло про­ду­кції по­ста­ча­є­мо до РФ. Це мо­же обі­рва­ти­ся, якщо там­те­шня еко­но­мі­ка ско­ро­чу­ва­ти­ме­ться.

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко до­ру­чив Слу­жбі без­пе­ки Укра­ї­ни, Ка­бмі­ну й Ра­ді нац­без­пе­ки та обо­ро­ни під­го­ту­ва­ти про­ект сан­кцій про­ти РФ.

— На­ші дії бу­дуть ма­кси­маль­но гар­мо­ні­зо­ва­ні з рі­ше­н­ням уря­ду США, — за­явив він.

— Ми за­про­ва­джу­є­мо сан­кції з 2015-го, зде­біль­шо­го сим­во­лі­чні, — ка­же ди­пло­мат 41-рі­чний Оле­ксандр Ха­ра. — Спо­лу­че­ні Шта­ти від ро­сій­ських гро­шей, га­зу й на­фти не за­ле­жать. Укра­ї­на ж за­ле­жить над­зви­чай­но. Як­би ро­би­ли різ­кі кро­ки, са­мі б по­стра­жда­ли. Однак це не ви­прав­до­вує пре­зи­ден­та та уряд. Во­ни не спри­я­ли змен­шен­ню на­шої за­ле­жно­сті від Мо­скви. Не ство­ри­ли пра­во­ві ме­ха­ні­зми, ін­сти­ту­ції, стра­те­гію ви­ти­ска­н­ня ро­сій­сько­го бі­зне­су з Укра­ї­ни. А йо­го гро­ші кон­вер­ту­ю­ться в по­лі­ти­чний вплив. Це фа­кти­чно — теж ро­сій­ська зброя.

Ці­ни зро­ста­ти­муть, а зар­пла­ти зни­жу­ва­ти­му­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.