За­хі­дна ко­а­лі­ція вда­рить по вій­ськах Аса­да й Пу­ті­на

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­ге­лі­на КОВАНДА, Сер­гій ДЕМЧУК

”Мо­сква обі­цяє зби­ва­ти будь-які ра­ке­ти, ви­пу­ще­ні по Си­рії. Го­туй­ся, Ро­сіє, во­ни при­ле­тять. Во­ни бу­дуть хо­ро­ші, но­ві й ”ро­зум­ні”. Не тре­ба під­три­му­ва­ти тва­ри­ну, яка вби­ває га­зом сво­їх гро­ма­дян і отри­мує за­до­во­ле­н­ня від цьо­го”, — на­пи­сав у ”Твіт­те­рі” пре­зи­дент США 71-рі­чний До­нальд ТРАМП 11 кві­тня.

150 лю­дей за­ги­ну­ли й май­же ти­ся­чу по­стра­жда­ли в ре­зуль­та­ті ата­ки за­бо­ро­не­ною у сві­ті хі­мі­чною збро­єю на мі­сто Ду­ма, по­ві­до­ми­ла ря­ту­валь­на слу­жба ”Бі­лі ка­ски”. На­пад здій­сни­ли си­ли си­рій­сько­го пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да у ніч на 8 кві­тня. Йо­го під­три­мує Ро­сія. Ду­ма — остан­нє мі­сто, яке кон­тро­лю­ють пов­стан­ці по­бли­зу сто­ли­ці.

9 кві­тня До­нальд Трамп по­обі­цяв ухва­ли­ти від­по­відь на по­дії у Си­рії про­тя­гом 48 год. Вій­ська Аса­да пе­ре­ки­ну­ли ча­сти­ну бо­йо­вої авіа­ції на ба­зу ”Хмей­мім”, яку ви­ко­ри­сто­вує РФ. Осте­рі­га­ю­ться авіа­уда­рів ко­а­лі­ції на чо­лі зі Шта­та­ми. Це мо­же ста­ти­ся до по­не­діл­ка, по­ві­до­ми­ли дже­ре­ла бри­тан­ської га­зе­ти ”Дей­лі Те­ле­граф”. Лон­дон роз­по­ря­див­ся свої під­во­дні чов­ни пе­ре­мі­сти­ти ближ­че до Си­рії — на від­стань ра­ке­тно­го по­стрі­лу.

Ро­сія на­зва­ла хі­ма­та­ку про­во­ка­ці­єю й за­бло­ку­ва­ла роз­слі­ду­ва­н­ня в Ра­ді без­пе­ки Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій.

— Пі­сля від­мо­ви пов­стан­ців від­сту­па­ти з Ду­ми вій­ська Аса­да за­вда­ли хі­мі­чно­го уда­ру. Зре­штою опо­зи­ція по­го­ди­ла­ся ви­йти з мі­ста. Тоб­то то­кси­чний газ Асад ви­ко­ри­сто­вує як сти­мул до пе­ре­го­во­рів, — по­яснює ди­ре­ктор Цен­тру близь­ко­схі­дних до­слі­джень Ігор Се­ми­во­лос, 52 ро­ки. — Він узго­джує свої дії з Мо­сквою.

Ми на­бли­жа­є­мо­ся до мас­шта­бно­го спла­но­ва­но­го уда­ру по вій­ськах Аса­да з бо­ку за­хі­дних кра­їн. Во­ни не стіль­ки під­три­му­ють си­рій­ську опо­зи­цію, як ви­сту­па­ють про­ти по­лі­ти­ки Крем­ля в Си­рії. Асад — ли­ше зброя в ру­ках ро­сі­ян, якою во­ни роз­ма­ху­ють пе­ред усім сві­том.

До­нальд Трамп сво­го ча­су кри­ти­ку­вав по­пе­ре­дни­ка Ба­ра­ка Оба­му, бо той у по­ді­бній си­ту­а­ції пі­шов на до­мов­ле­ність із Крем­лем. Во­на пе­ред­ба­ча­ла пов­не зни­ще­н­ня хі­мі­чної зброї на те­ри­то­рії Си­рії — і не спра­цю­ва­ла. Трамп ро­зу­міє: пов­но­мас­шта­бний удар мо­же при­зве­сти до пря­мо­го зі­ткне­н­ня з ро­сі­я­на­ми. Але не мо­же пі­ти на уго­ду з Мо­сквою, як по­пе­ре­дник. То­му зму­ше­ний бу­де ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про зав­да­н­ня авіа­уда­ру.

Ро­сія во­ює на два фрон­ти — в Укра­ї­ні і Си­рії. Що біль­ше втрат за­знає там, то кра­ще для нас.

Пі­сля не­дав­ньо­го пе­ре­мир’я мі­сто Ду­ма без­пе­рерв­но бом­бар­ду­ва­ли. Мі­сце­ві жи­те­лі си­ді­ли в під­ва­лах. То­кси­чні га­зи, які за­сто­су­ва­ли уря­до­ві вій­ська Си­рії, а са­ме хлор, осі­дає і спри­чи­няє най­тяж­чі отру­є­н­ня у лю­дей, які хо­ва­ю­ться в під­зе­ме­л­лях. Біль­шість...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.