Жін­ки но­ча­ми охо­ро­ня­ють се­ло

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Де­нис СКРИЛЬ

Се­ло Лу­чки Ко­бе­ля­цько­го ра­йо­ну на Пол­тав­щи­ні охо­ро­ня­ють мі­сце­ві жін­ки. Що­но­чі ви­хо­дять на па­тру­лю­ва­н­ня. Кон­тро­лю­ють в’їзд до на­се­ле­но­го пун­кту.

— На чер­гу­ва­н­ня ви­хо­дять по троє. По­ча­ли три ро­ки то­му, ко­ли в се­лі ма­со­во ви­кра­да­ли ко­рів, — ка­же сіль­ський го­ло­ва На­та­лія Ка­мін­ська, 45 ро­ків. — Спер­шу чер­гу­ва­ли чо­ло­ві­ки, а в пе­рі­од жнив їх за­мі­ня­ли жін­ки. Во­ни бу­ли більш від­по­від­аль­ни­ми. Їх зре­штою і за­ли­ши­ли па­тру­лю­ва­ти. Пе­ре­ві­ря­ють усі ав­то­мо­бі­лі, які за­їжджа­ють до нас.

Жін­ки не ма­ють зброї. Хо­дять із па­ли­ця­ми.

— Бу­ва­ли ви­пад­ки, ко­ли во­дії не го­во­ри­ли, до ко­го їдуть чи що ро­блять у се­лі вно­чі. По­гро­жу­ва­ли та обра­жа­ли. Але ми не бо­ї­мо­ся за­ля­ку­вань, — роз­по­від­ає член па­тру­ля 60-рі­чна Лю­бов Ва­сько. — Якщо ма­ши­ни не зу­пи­ня­ю­ться — сте­жи­мо, ку­ди по­їха­ли. За­пи­су­є­мо но­ме­ри. То­ді те­ле­фо­ну­є­мо діль­ни­чо­му, гу­ка­є­мо на під­мо­гу чо­ло­ві­ків.

Му­си­мо охо­ро­ня­ти своє се­ло, бо до най­ближ­чо­го по­лі­цей­сько­го від­діл­ка — 16 кі­ло­ме­трів. Зло­чи­нів те­пер у нас не­має.

На­сту­пно­го ро­ку в Лу­чках хо­чуть вста­но­ви­ти ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.