Ро­сій­ський ко­ра­бель за­а­ре­шту­ва­ли в мор­сько­му пор­ту

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

10 кві­тня Укра­ї­на аре­шту­ва­ла в пор­ту мі­ста Южне на Оде­щи­ні тор­го­ве су­дно ”Сі­бриз”, що на­ле­жить ро­сій­ській ком­па­нії ”Транс сер­віс Ма­рі­таймз”. Під­при­єм­ство не­за­кон­но до­бу­ває пі­сок у мо­рі для бу­дів­ни­цтва мо­сту че­рез Кер­чен­ську про­то­ку.

Кло­по­та­н­ня для аре­шту по­да­ла про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, що пе­ре­бу­ває на ма­те­ри­ко­вій ча­сти­ні Укра­ї­ни.

— Ця ро­сій­ська ком­па­нія ви­до­бу­ває пі­сок в ане­ксо­ва­но­му Кри­му. Як з’ясу­ва­ло слід­ство, пра­цює зем­сна­ряд (пла­ву­ча ма­ши­на зі спе­ці­аль­ним при­ла­д­дям, що ви­ка­чує пі­сок із дна мо­ря. — ГПУ), — ка­же ге­не­раль­ний про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко, 53 ро­ки. — При цьо­му роз­кра­дач без до­ко­рів сум­лі­н­ня ве­де свій бі­знес ін­ши­ми су­дна­ми, що ре­гу­ляр­но за­хо­дять на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. ”Сі­бриз” за­а­ре­шту­ва­ли з ме­тою від­шко­ду­ва­н­ня зав­да­них зби­тків.

На­ми­ває пі­сок у Кри­му ро­сій­ський зем­сна­ряд ”Пе­чо­ра”. Пра­цює в ра­йо­ні Ба­каль­ської ко­си на те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка ”Ле­бе­ди­ні остро­ви”.

— Це су­дно по­стій­но ба­зу­є­ться в Се­ва­сто­по­лі. Ту­ди від­во­зить по-хи­жа­цьки ви­до­бу­тий пі­сок. Та­кож у Ял­ту, Керч. Зокре­ма, для пу­тін­сько­го ”бу­дів­ни­цтва сто­лі­т­тя” — Кер­чен­сько­го мо­ста і тра­си до ньо­го, — го­во­рить го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Май­дан за­кор­дон­них справ” Ан­дрій Кли­мен­ко, 58 ро­ків. — На мо­їй пам’яті це — пер­ший ви­па­док, ко­ли за­а­ре­што­ву­ють па­ро­плав вла­сни­ка, яко­му на­ле­жить ін­ше су­дно-по­ру­шник крим­ських сан­кцій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.