Ро­ди­на пі­дір­ва­ла­ся на мі­ні

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія ПАСІЧНИК

У в се­лі Пі­ща­не Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні пі­ді­рвав­ся на про­ти­тан­ко­вій мі­ні ав­то­мо­біль ”Шев­ро­ле Ни­ва” з чо­тир­ма мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми.

— Пі­дір­ва­ли­ся на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, так зва­но­му ”ну­лі”. Не­по­да­лік рі­чки Сі­вер­ський До­нець по­лі­цей­ські ви­яви­ли по­шко­дже­ний ав­то­мо­біль. Бі­ля ньо­го — чо­ти­ри обву­гле­ні тру­пи, — по­ві­до­ми­ла прес-се­кре­тар обла­сної по­лі­ції Те­тя­на По­гу­кай.

У ма­ши­ні їха­ли чо­ло­вік із дру­жи­ною, обом — 57 ро­ків, їхній 38-рі­чний син і йо­го ци­віль­на дру­жи­на, 38 ро­ків. Про їхнє зни­кне­н­ня 7 кві­тня по­ві­до­мив су­сід. Пра­во­охо­рон­ці роз­шу­ку­ва­ли лю­дей.

— Пі­дір­ва­ли­ся на мі­ні, вста­нов­ле­ній на до­ро­зі. Пов­ні­стю зго­рі­ли, а ма­ши­ну від­ки­ну­ло в ліс. Ті­ла ле­жа­ли на до­ро­зі, — роз­по­вів жур­на­ліст Єв­ген Спі­рін.

На мі­сці по­дії пра­цю­ють екс­пер­ти-кри­мі­на­лі­сти, ви­бу­хо­те­хні­ки та спів­ро­бі­тни­ки слід­чо-опе­ра­тив­ної гру­пи. По­лі­ція ква­лі­фі­кує спра­ву за стат­тею ”уми­сне вбив­ство”, ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня що­до пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції на­па­ду на ”те­ро­ри­сти­чний акт”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.