”Бар­се­ло­на” про­гра­ла – 0:3 і ”ви­ле­ті­ла” з Лі­ги чем­піо­нів

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Ві­та­лій МАРТИНЮК

Іта­лій­ська ”Ро­ма” ство­ри­ла най­біль­шу сен­са­цію у чвер­тьфі­наль­них ма­тчах Лі­ги чем­піо­нів. Пі­до­пі­чні тре­не­ра 48-рі­чно­го Еу­се­біо Ді ФРАНЧЕСКО обі­гра­ли вдо­ма ”Бар­се­ло­ну” — 3:0. Са­ме пе­ре­мо­га з та­ким ра­хун­ком по­трі­бна бу­ла ві­це-чем­піо­ну Іта­лії-2017 для за­галь­но­го успі­ху. Ти­ждень то­му рим­ля­ни про­гра­ли в Бар­се­ло­ні — 1:4.

Ді Франческо зі­грав за не­зви­чною для се­бе схе­мою 1–3–5–2. ”Ро­ма” від­кри­ла ра­ху­нок пі­сля дов­гої пе­ре­да­чі Де Рос­сі на Дже­ко і влу­чно­го уда­ру бо­сній­ця — са­ме Дже­ко за­бив пе­ре­мо­жний гол у про­ти­сто­ян­ні з ”Ша­хта­рем” на по­пе­ре­дній ста­дії тур­ні­ру.

”Бар­се­ло­на” про­гра­ла пер­ший тайм пов­ні­стю. І не змо­гла пси­хо­ло­гі­чно пе­ре­бу­ду­ва­ти­ся в пе­ре­р­ві. На 56-й хви­ли­ні Де Рос­сі з пе­наль­ті по­дво­їв ра­ху­нок. На 82-й Ма­но­лас за­бив по­трі­бний тре­тій м’яч.

”Бар­се­ло­на” востан­нє ви­гра­ла Лі­гу чем­піо­нів 2015-го. З то­го ча­су три­чі по­спіль ”ви­лі­та­ла” у чвер­тьфі­на­лі. Упер­ше ко­ман­да за­ли­ши­ла тур­нір пі­сля пе­ре­мо­ги в три м’ячі.

Від ”Ро­ми” ко­ман­да Ліо­не­ля Мес­сі пропу­сти­ла за матч стіль­ки, скіль­ки в по­пе­ре­дніх дев’яти.

”Ро­ма” зі­грає у пів­фі­на­лі Лі­ги чем­піо­нів упер­ше. В Куб­ку чем­піо­нів це бу­ло одно­го ра­зу — се­зон 1983/84. То­ді рим­ля­ни пе­ре­мо­гли шо­тланд­ський ”Дан­ді”. Але по­сту­пи­ли­ся у ви­рі­шаль­но­му ма­тчі ан­глій­сько­му ”Лі­вер­пу­лю”, з яким мо­жуть пе­ре­тну­ти­ся і в ни­ні­шньо­му ро­зі­гра­ші.

За­хи­сник ”Ро­ми” Ко­стас Ма­но­лас (у тем­ній фор­мі) ве­де бо­роть­бу із на­па­да­ю­чим ”Бар­се­ло­ни” Лу­ї­сом Су­а­ре­сом. Ма­но­лас за­бив пе­ре­мо­жний м’яч

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.