Футбол для ро­ди­чів

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ -

— Ти вже ку­пив кви­ток на футбол? — пи­тає друг Ва­лен­тин за два ти­жні до ма­тчу між лу­ган­ською ”Зо­рею” та ”Ди­на­мо” в Ки­є­ві. — Ні. Пе­ред грою зби­ра­ю­ся. — Ди­ви­ся, бо за­ли­ши­шся без фут­бо­лу. — Що? — ди­ву­ю­ся. — Там, окрім нас двох, біль­ше ні­ко­го не бу­де. Су­бо­та пе­ред Ве­ли­ко­днем — усі роз’їду­ться. Гра­ли 7 кві­тня на ста­діо­ні іме­ні Ва­ле­рія Ло­ба­нов­сько­го. На ”Олім­пій­сько­му” до фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів не гра­ти­муть. Із Ва­лен­ти­ном ми спе­ре­ча­ли­ся дов­го. Він ка­зав, що яблу­ку бу­де ні­де впа­сти. Я на­по­ля­гав, що ні­ко­му ті яблу­ка бу­де роз­ки­да­ти. Тож мій прогноз — ма­кси­мум дві ти­ся­чі вбо­лі­валь­ни­ків. Йо­го: ста­діон, який зда­тен вмі­сти­ти 16 873 гля­да­чів, за­пов­ни­ться на 70 від­со­тків.

Прем’єр-лі­га цьо­го­річ уже вста­но­ви­ла ан­ти­ре­корд від­ві­ду­ва­но­сті

І от на­ре­шті 7 кві­тня. Со­ня­чний день. Су­бо­та пе­ред Ве­ли­ко­днем, ко­ли всі ма­ли роз’їха­ти­ся. А ті, хто за­ли­шив­ся, ма­ли пе­кти па­ски й фар­бу­ва­ти яй­ця. І що ми ба­чи­мо? Від стан­ції ме­тро Май­дан Не­за­ле­жно­сті до ста­діо­ну тя­гне­ться нев­пин­на вер­ве­чка лю­дей. Пло­ща пе­ред ста­діо­ном за­пов­не­на вщерть. До ка­си — чер­га ме­трів 50. Пра­во­та Ва­лен­ти­на бу­ла не­за­пе­ре­чною. ”Ди­на­мо” пе­ре­мо­гло з ра­хун­ком 4:0. На три­бу­нах, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, — 12 876. У бе­ре­зні гра цих ко­манд зі­бра­ла на ”Олім­пій­сько­му” всьо­го 4 ти­ся­чі за 10-гра­ду­сно­го мо­ро­зу. І тут ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: то на­ві­що ми по­чи­на­є­мо гра­ти в се­ре­ди­ні лю­то­го? Ко­му по­трі­бен та­кий футбол — у сні­гу чи бо­ло­ті — за по­ро­жніх ста­діо­нів? Так ра­но по­чи­на­є­мо ве­сня­ну ча­сти­ну, щоб двоє на­ших єв­ро­куб­ко­вих пред­став­ни­ки ма­ли граль­ну пра­кти­ку? Але чо­му грав­ці, на­при­клад, ”Вор­скли” ма­ють мі­си­ти ба­гно май­же два мі­ся­ці, а їхні вбо­лі­валь­ни­ки ди­ви­ти­ся ма­тчі по те­ле­ві­зо­ру або мер­зну­ти на не­роз­чи­ще­них від сні­гу аре­нах? Це все за­ра­ди то­го, щоб ”Ша­хтар” че­рез чем­піо­нат го­ту­вав­ся до ма­тчу Лі­ги чем­піо­нів і ви­ле­тів від ”Ро­ми”? Чи ”Ди­на­мо” — від ”Ла­ціо”? Чи все-та­ки вар­то по­ва­жа­ти свій чем­піо­нат і сво­їх фа­на­тів? По­чи­на­ти по­трі­бно в се­ре­ди­ні бе­ре­зня. Не ра­ні­ше. Так, по­го­да прим­хли­ва і бе­ре­зне­ві за­сні­же­ні фут­боль­ні по­ля у нас — не ди­ви­на. Але на­ві­що роз­тя­гу­ва­ти за­до­во­ле­н­ня, по­чи­на­ю­чи із се­ре­ди­ни лю­то­го? Прем’єр-лі­га цьо­го се­зо­ну вже вста­но­ви­ла ан­ти­ре­корд від­ві­ду­ва­но­сті — 3 853 лю­ди­ни в се­ре­дньо­му на ма­тчі. На 10 від­со­тків мен­ше, ніж ми­ну­ло­го. На гру ”Олім­пі­ка” зі ”Ста­л­лю” вза­га­лі при­йшли 84 вбо­лі­валь­ни­ки — ма­буть, ли­ше ро­ди­чі фут­бо­лі­стів. УПЛ має на­ре­шті зро­зу­мі­ти це й ухва­ли­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.