Ха­цке­ви­ча не сва­ри­ти­муть у ви­пад­ку по­раз­ки

У СУ­БО­ТУ ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ МАТЧ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ УКРА­Ї­НИ З ФУТ­БО­ЛУ

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Сер­гій ТИЩЕНКО

14 кві­тня від­бу­де­ться центральний матч чем­піо­на­ту Укра­ї­ни з фут­бо­лу. У Хар­ко­ві ”Ша­хтар” при­йма­ти­ме ”Ди­на­мо”. До­не­цький клуб ви­пе­ре­джає прин­ци­по­во­го су­пер­ни­ка на шість очок. Тож пе­ре­мо­га або ні­чия пра­кти­чно га­ран­тує ”Ша­хта­ре­ві” збе­ре­же­н­ня пер­шо­го мі­сця за під­сум­ка­ми се­зо­ну.

— Го­лов­не, аби суд­ді не зі­псу­ва­ли матч, — го­во­рить ко­ли­шній на­па­да­ю­чий збір­ної Укра­ї­ни Іван Ге­цко, 48 ро­ків. — Шан­си ”Ди­на­мо” — у ба­жан­ні, над­зви­чай­ній мо­ти­ва­ції, вмін­ні зі­гра­ти че­рез ”не мо­жу”. Сьо­го­дні­шні фут­бо­лі­сти ”Ди­на­мо” по­сту­па­ю­ться за кла­сом ”Ша­хта­ре­ві”. З ін­шо­го бо­ку, ав­то­ри­те­тів для них не існує. Цей факт мо­же на­да­ти по­єдин­ко­ві не­спо­ді­ва­но­го хо­ду. Хто ду­мав, на­при­клад, що ”Ди­на­мо” пе­ре­мо­же в хар­ків­ській грі ко­манд у ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку? (1:0 на ко­ристь ки­ян зав­дя­ки го­лу Мбо­ка­ні. У жов­тне­во­му ма­тчі в Ки­є­ві ко­ман­ди зі­гра­ли — 0:0. — ГПУ).

Гру ве­сти­ме ”Ша­хтар”?

— Не маю сум­ні­ву. Не уяв­ляю ”Ша­хта­ря” ін­шим. Без­пе­ре­чно, во­ни гра­ти­муть від се­бе. Мо­жли­во, в окре­мі мо­мен­ти ма­тчу тре­нер ”Ша­хта­ря” ви­рі­шить від­да­ти іні­ці­а­ти­ву су­пер­ни­ку, щоб отри­ма­ти про­стір для кон­тра­так. Але ясно, що йо­го опо­нент Оле­ксандр Ха­цке­вич чу­до­во це ро­зу­міє і не під­да­сться на ”га­чок”.

На­скіль­ки цей матч мо­же впли­ну­ти на подаль­шу до­лю тре­не­рів?

— Я ду­маю, що тре­нер ”Ша­хта­ря” Па­у­ло Фон­се­ка дав­но ви­зна­чив­ся. Він має ряд про­по­зи­цій від єв­ро­пей­ських клу­бів. Пор­ту­галь­це­ві по­трі­бен ре­зуль­тат, щоб ма­ти кра­щий ва­рі­ант. ”Ша­хтар” грав у 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів. Це успіх. Пі­сля ньо­го Фон­се­ка має мо­жли­вість по­тра­пи­ти до сер­йо­зно­го клу­бу із топ-чем­піо­на­ту. По­трі­бно ще ви­гра­ва­ти чем­піо­нат. ”Ди­на­мів­ця” Оле­ксан­дра Ха­цке­ви­ча ні­хто не сва­ри­ти­ме в ра­зі по­раз­ки. Всі ро­зу­мі­ють, що по­тен­ці­ал ко­ман­ди не ви­со­кий. Із ци­ми грав­ця­ми бі­ло­ру­ський тре­нер до­сяг хо­ро­ших ре­зуль­та­тів. По­чав до­ві­ря­ти мо­ло­дим фут­бо­лі­стам. Ні­хто б не міг по­ду­ма­ти, що за­хист бу­де без Ха­че­рі­ді. І гра­ти­ме до­сить при­стой­но.

Ваш прогноз на гру? — Рів­ні шан­си. То­му ска­жу, що ні­чия.

По­тен­ці­ал ни­ні­шньо­го ”Ди­на­мо” — не ви­со­кий

Ко­ли­шній на­па­да­ю­чий збір­ної Укра­ї­ни Іван Ге­цко: ”В ма­тчі ”Ша­хтар” — ”Ди­на­мо” бу­де ні­чия”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.