По­ча­ли мон­ту­ва­ти фан-зо­ни до фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Оле­ксан­дра КУСКОВЕЦЬ

Ми­ну­ло­го ти­жня в Ки­є­ві роз­по­ча­ли під­го­тов­ку до фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів УЄФА, який від­бу­де­ться 26 трав­ня. Спор­тив­на по­дія збі­га­є­ться з Днем мі­ста, то­му свя­тку­ва­ти­муть чо­ти­ри дні — з 24 по 27 трав­ня.

На вул. Хре­ща­тик, від ЦУМу до вул. Го­ро­де­цько­го, обла­шту­ють офі­цій­ну фан-зо­ну ”Се­ли­ще чем­піо­на”.

— Що­дня тут ди­ви­ти­му­ться фут­боль­ну гру до 20 ти­сяч осіб. Зро­би­мо му­зей Лі­ги чем­піо­нів. 25 трав­ня транс­лю­ва­ти­ме­мо ”матч зі­рок”, — ка­же на­чаль­ник управ­лі­н­ня ту­ри­зму КМДА Ан­тон Та­ра­нен­ко.

Фан-зо­ни бу­дуть та­кож на Кон­тра­кто­вій пло­щі, у пар­ку Та­ра­са Шев­чен­ка й на май­дан­чи­ку пе­ред па­ла­цом ”Укра­ї­на”. У ко­жній пра­цю­ва­ти­ме мо­біль­ний ту­ри­сти­чний ін­фо­центр. Тут кон­суль­ту­ва­ти­муть ту­ри­стів, про­да­ва­ти­муть кар­тку ”Ки­їв-Пас”. Її мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як про­їзний у ме­тро. Дає змо­гу без­ко­штов­но чи зі зниж­ка­ми від­ві­да­ти му­зеї, га­ле­реї, ре­сто­ра­ни, ка­фе і ба­ри. Про­гу­ля­ти­ся на ка­те­рі по Дні­пру від рі­чко­во­го пор­ту або по­ди­ви­ти­ся мі­сто з екс­кур­сій­но­го ав­то­бу­са. Кар­тка ко­шту­ва­ти­ме 450–1050 грн. Ці­на за­ле­жить від тер­мі­ну дії — від до­би до 72 го­дин.

У ко­жно­му ра­йо­ні сто­ли­ці Ки­їв­зе­лен­буд ви­са­дить те­ма­ти­чні клум­би і вста­но­вить арт-ін­ста­ля­ції. Зокре­ма, на Го­ло­сі­їв­сько­му про­спе­кті з’яви­ться об’єм­ний на­пис, при­свя­че­ний чем­піо­на­ту, та вер­ти­каль­на кон­стру­кція ”Ку­бок УЄФА”.

Під­го­тов­ка до фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів УЄФА ко­шту­ва­ти­ме мі­сту 25 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.