КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

10-рі­чні де­ре­ва ви­са­ди­ли на Хре­ща­ти­ку в спе­ці­аль­ні де­ко­ра­тив­ні ту­би з ін­ди­ві­ду­аль­ним по­ли­вом. Спе­ці­аль­ну кра­пель­ну си­сте­му вста­нов­лю­ють для кле­на го­стро­ли­сто­го двох сор­тів, в’яза, гір­ко­ка­шта­на чер­во­но­кві­тко­во­го, ду­ба зви­чай­но­го, го­ро­би­ни про­мі­жної, гра­ба зви­чай­но­го, пла­та­на гі­бри­дно­го, ви­шні й ли­пи. Так убе­ре­жуть са­джан­ці від со­лі, якою по­си­па­ють ву­ли­ці взим­ку.

212 ви­кра­день транс­порт­них за­со­бів у мі­сті за­ре­є­стру­ва­ли по­лі­цей­ські з по­ча­тку ро­ку. Най­ча­сті­ше ав­то­мо­бі­лі зни­ка­ли у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні — 47 ви­пад­ків, у Го­ло­сі­їв­сько­му — 31, по 23 — у Дні­пров­сько­му й Обо­лон­сько­му. Най­мен­ше кра­ді­жок бу­ло в По­діль­сько­му ра­йо­ні — сім ви­пад­ків. Най­біль­ше зло­дії ці­ка­ви­ли­ся ”То­йо­та­ми”, ”Ле­ксу­са­ми”, ”Хон­да­ми”. Най­мен­ше — ”КІА” та ”Ау­ді”.

У тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­них цен­трах ”Ма­ге­лан” і ”Дрім­та­ун” ви­яви­ли по­ру­ше­н­ня те­хні­ки про­ти­по­же­жної без­пе­ки. Про це по­ві­до­мив гла­ва Держ­слу­жби з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­а­цій Ми­ко­ла Че­чо­ткін. Шля­хи ева­ку­а­ції бу­ли за­ха­ра­ще­ні або там ве­ли тор­гів­лю. Вла­сни­ків цен­трів зо­бов’яза­ли усу­ну­ти не­до­лі­ки. Іна­кше ме­рія по­зи­ва­ти­ме­ться до су­ду з ви­мо­гою за­кри­ти ці за­кла­ди. Всьо­го у мі­сті 120 ТРЦ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.