Укра­їн­ці ку­пу­ють зем­лю в Поль­щі

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар­га­рі­та ДИКАЛЮК

То­рік укра­їн­ці отри­ма­ли 134 до­зво­ли на при­дба­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок у Поль­щі, по­ві­до­ми­ли в мі­ні­стер­стві вну­трі­шніх справ су­сі­дньої дер­жа­ви.

Всьо­го 2017-го іно­зем­цям ви­да­ли 224 до­зво­ли. Во­ни ку­пи­ли 270 ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею май­же 23 га.

Щоб ку­пи­ти зем­лю в Поль­щі, гро­ма­дя­ни кра­їн, що не є чле­на­ми Єв­ро­со­ю­зу, по­вин­ні отри­ма­ти до­звіл мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ.

— Пе­ре­ва­жно ку­пу­ють зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Во­ни ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том че­рез спри­я­тли­ві умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су в Поль­щі, — ка­же ана­лі­тик Ма­ксим Пар­хо­мен­ко. — У су­сі­дній кра­ї­ні ці­ни на 20–50 від­со­тків ви­щі. Со­тка зем­лі в пе­ред­мі­сті Кра­ко­ва ко­шту­ва­ти­ме $600. На вар­тість впли­ває роз­та­шу­ва­н­ня ді­лян­ки.

У Поль­щі пра­цю­ють май­же 2 млн укра­їн­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.