На­дія Сав­чен­ко в СІЗО сху­дла на 15 кі­ло­гра­мів

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на КОБА

— Спазм у неї і блю­во­та іно­ді. Хто си­дів на ді­є­тах за­ра­ди фі­гу­ри, зна­ють — ко­ли не по­їси три дні, то ви­ни­кає не­ймо­вір­на ну­до­та. А якщо не по­їсти 21 день, то я на­віть не хо­чу уяв­ля­ти. У неї бу­ла ва­га 85 кі­ло­гра­мів, за­раз — 70, — ка­же жур­на­лі­стам 11 кві­тня 35-рі­чна Ві­ра САВ­ЧЕН­КО, рі­дна се­стра на­ро­дно­го де­пу­та­та На­дії САВ­ЧЕН­КО, 36 ро­ків.

Ві­ра з ма­тір’ю 80-рі­чною Ма­рі­єю Іва­нів­ною від­ві­да­ли На­дію у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. Звід­ти 12 кві­тня її від­ве­зуть до ме­дза­кла­ду на об­сте­же­н­ня. Про це по­про­си­ла На­дія.

— Го­ло­дує з 22 бе­ре­зня. Си­га­ре­ти й во­да — це дві ре­чі, які во­на вжи­ває. На­дя — во­їн. Не вкри­ва­є­ться кар­та­тим про­сти­ра­длом, щоб по­тра­пи­ти в лі­кар­ню. Не сі­дає у віз­ки, — про­дов­жує Ві­ра. — Во­на сво­їм го­ло­дним про­те­стом по­ка­зує, що в нас за­ро­джу­є­ться то­та­лі­та­ризм. Якщо За­хід не звер­не на це ува­гу, за­кін­чи­мо, як Ро­сія.

Си­га­ре­ти й во­да — це дві ре­чі, які вжи­ває На­дія

10 кві­тня пра­во­охо­рон­ці при­йшли з об­шу­ком до квар­ти­ри На­дії Сав­чен­ко в Ки­є­ві. Вдо­ма бу­ла ли­ше ма­тір. Слід­чих у по­ме­шка­н­ня не впу­ска­ла го­ди­ну, до­ки не при­їха­ли адво­ка­ти й Ві­ра. Пра­ців­ни­ки СБУ ви­лу­чи­ли комп’юте­ри, на­го­ро­дний пі­сто­лет На­дії та па­тро­ни до ньо­го. Пі­сля цьо­го об­шу­ка­ли офіс. За­бра­ли па­пе­ри з но­та­тка­ми.

На­дія пе­ре­бу­ва­ти­ме в слід­чо­му ізо­ля­то­рі до 20 трав­ня. Її пі­до­зрю­ють у під­го­тов­ці за­ма­ху на жи­т­тя пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ні­стра, чле­нів уря­ду, на­ро­дних де­пу­та­тів, по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду — у змо­ві з ва­таж­ка­ми бо­йо­ви­ків ДНР.

Ми­ну­ло­го ти­жня На­дія по­го­во­ри­ла з пси­хо­ло­гом. До кін­ця цьо­го ти­жня має прой­ти до­пит на де­те­кто­рі бре­хні. Він три­ва­ти­ме май­же 4 год.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.