У НОМЕРІ ЗА 12 КВІ­ТНЯ

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

”В Угор­щи­ні 22 ти­ся­чі лю­дей пе­ре­бу­ва­ють у рі­зних фор­мах раб­ства. В Укра­ї­ні — вде­ся­те­ро біль­ше” Бер­на­детт ТУЗА-РІТТЕР, ре­жи­сер ”Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на зро­зумі­лі­ша для Крем­ля, ніж Пе­тро Оле­ксі­йо­вич” Дми­тро РАЗУМКОВ, по­лі­то­лог ”У ЛНР—ДНР при­їха­ли ти­ся­чі ро­сі­ян. Біль­шість із них ма­ють кри­мі­наль­не ми­ну­ле або спра­ви, від­кри­ті на те­ри­то­рії РФ. Ці лю­ди ку­пу­ва­ли кви­ток в один кі­нець. Во­ни би­ти­му­ться не за ”рус­ский мир”, а за се­бе” Ігор ТИШКЕВИЧ, по­лі­ти­чний екс­перт ”Аби щось бу­ло ска­за­но — по­про­сіть про це чо­ло­ві­ка. Аби зро­бле­но — жін­ку. Пі­вень ку­ку­рі­кає, але яй­ця не­се кур­ка” Мар­га­рет ТЕТЧЕР, ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Ве­ли­кої Бри­та­нії ”В Укра­ї­ні бу­де мі­сце та­ким, як Ме­двед­чук, до­ки існує по­лі­ти­чна ко­ру­пція, до­ки не со­ром­ля­ться за­ро­бля­ти на вій­ні, кон­тра­бан­ді, схе­мах із ро­сі­я­на­ми” Олег РИБАЧУК, ко­ли­шній ві­це-прем’єр ”Тра­ктор про­сто так не про­да­ти — тре­ба в ре­кла­мі по­са­ди­ти на ньо­го го­лу дів­чи­ну” Те­тя­на МИКИТЕНКО, жур­на­ліст ”Пер­ший син у ти­бе­тців стає спад­ко­єм­цем ма­є­тку, дру­гий — йде у мо­на­хи, тре­тій жи­ве зі стар­шим бра­том і йо­го дру­жи­ною. Всіх ді­тей вва­жа­ють спіль­ни­ми, а ба­тьком — стар­шо­го бра­та” Ар­сен ЧИСТЯКОВ, ман­дрів­ник ”Боль­ше­ви­цькі бан­ди ви­ко­лю­ва­ли очі на порт­ре­тах Та­ра­са Шев­чен­ка” Гав­ри­ло ГОР­ДІ­ЄН­КО, жи­тель За­по­ріж­жя

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 47 гри­вень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.