По­мер ре­жи­сер ”По­льо­ту над гні­здом зо­зу­лі”

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юлія БЛИЗНЮК

13 кві­тня в мі­сті Дан­бе­рі в США на 87-му ро­ці жи­т­тя по­мер аме­ри­кан­ський ре­жи­сер че­сько­го по­хо­дже­н­ня Мі­лош Фор­ман. При­чи­ни смер­ті не роз­го­ло­шу­ють.

Мі­лош Фор­ман за жи­т­тя дві­чі отри­му­вав пре­мію ”Оскар” як най­кра­щий ре­жи­сер — 1975-го за фільм ”По­літ над гні­здом зо­зу­лі”, 1984 ро­ку — за стрі­чку ”Ама­дей”.

Ре­жи­сер на­ро­див­ся 1932 ро­ку в мі­сті Ча­слав у то­ді­шній Че­хо­сло­вач­чи­ні. Ба­тьки за­ги­ну­ли в на­цист­сько­му кон­цта­бо­рі під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Мі­лош ріс в ін­тер­на­ті. Емі­гру­вав у США 1968 ро­ку.

— На ба­тьків­щи­ні Мі­лош Фор­ман ні­ко­ли не зміг би ство­ри­ти та­ких ше­дев­рів, то­му пе­ре­їхав за оке­ан, — ка­же кі­но­кри­тик 30-рі­чний Ан­тон Фі­ла­тов. — Ко­ли єв­ро­пей­ці по­чи­на­ють зні­ма­ти в Гол­лі­ву­ді, зав­жди на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти щось не­чу­ва­не, чо­го не мо­гли со­бі до­зво­ли­ти вдо­ма. ”Ама­дей” Фор­ма­на — один із най­більш вда­лих біо­гра­фі­чних філь­мів. У ньо­му істо­рію жи­т­тя ав­стрій­сько­го ком­по­зи­то­ра Мо­цар­та роз­по­вів від іме­ні йо­го не­дру­га Ан­то­ніо Са­льє­рі.

”По­літ над гні­здом зо­зу­лі” зняв за книж­кою аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ке­на Кі­зі. Стрі­чка роз­по­від­ає про жи­т­тя в пси­хі­а­три­чній клі­ні­ці із су­во­рим ре­жи­мом.

Мі­лош Фор­ман одру­жу­вав­ся три­чі. Дві­чі ста­вав ба­тьком бли­зню­ків. 53-рі­чні Петр і Ма­тей Фор­ма­ни — ре­жи­се­ри. Зні­ма­ють у Че­хії. Мо­лод­ші си­ни — 19-рі­чні Едрю та Джеймс.

Мі­лош Фор­ман емі­гру­вав у США з Че­хо­сло­вач­чи­ни 1968 ро­ку. Дві­чі отри­му­вав пре­мію ”Оскар” як кра­щий ре­жи­сер. По­мер у лі­кар­ні мі­ста Дан­бе­рі, штат Кон­не­кти­кут

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.