Чо­ло­вік Анґе­ли Мер­кель по­дав на роз­лу­че­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - С. К.

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Анґе­ла МЕР­КЕЛЬ, 63 ро­ки, роз­лу­ча­є­ться з чо­ло­ві­ком, хі­мі­ком 68-рі­чним Йо­а­хі­мом ЗАУЕРОМ. Про­жи­ли у шлю­бі 19 ро­ків. Ді­тей не ма­ли.

— Вже ба­га­то ро­ків у на­шо­му сі­мей­но­му жит­ті ви­ни­ка­ють тру­дно­щі, — го­во­рить Йо­а­хім За­у­ер. — Якщо ра­ні­ше ми мо­гли да­ва­ти цьо­му ра­ду, то те­пер це не- мо­жли­во. Кар’єра опи­ни­ла­ся на пер­шо­му мі­сці се­ред прі­о­ри­те­тів мо­єї дру­жи­ни. Рі­ше­н­ня про ро­зір­ва­н­ня шлю­бу ми прийня­ли спіль­но. Та за­яву до су­ду пи­сав сам.

— Про­бле­ми у їхньо­му сі­мей­но­му жит­ті по­ча­ли­ся 2005-го, ко­ли Анґе­лу обра­ли кан­цле- ром, — роз­по­від­а­ють в ото­чен­ні по­друж­жя. — Во­ни ста­ли ба­га­то ча­су про­во­ди­ти по­рі­зно, май­же не спіл­ку­ва­ли­ся. На­віть під час ви­бо­рів до пар­ла­мен­ту та інав­гу­ра­ції Йо­а­хім не був при­су­тній. Сте­жив за по­ді­я­ми по те­ле­ві­зо­ру.

Пер­ший раз Ан­ге­ла Мер­кель ви­йшла за­між 23-рі­чною. Її обран­цем став фі­зик Уль­ріх Мер­кель. Во­ни ра­зом на­вча­ли­ся на фі­зи­чно­му фа­куль­те­ті Лей­пцизь­ко­го уні­вер­си­те­ту. Їхній шлюб три­вав п’ять ро­ків. Пі­сля роз­лу­че­н­ня спіль­ну квар­ти­ру Мер­кель за­ли­ши­ла чо­ло­ві­ко­ві. Со­бі за­бра­ла ли­ше хо­ло­диль­ник.

Із Йо­а­хі­мом Зауером Мер­кель за­кру­ти­ла ро­ман 1984 ро­ку. Він то­ді був одру­же­ний, ви­хо­ву­вав двох ді­тей. За­ра­ди Мер­кель роз­лу­чив­ся. З нею від­гу­ляв ве­сі­л­ля 1998-го.

— Йо­а­хім лю­бить Ва­ґне­ра й за­йма­є­ться аль­пі­ні­змом, — го­во­ри­ла то­ді Анґе­ла Мер­кель. — За ве­че­рею ми ро­змов­ля­є­мо про на­у­ку й му­зи­ку.

За ве­че­рею ми ро­змов­ля­є­мо про на­у­ку й му­зи­ку

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Анґе­ла Мер­кель із чо­ло­ві­ком, хі­мі­ком Йо­а­хі­мом Зауером 2016 ро­ку від­по­чи­ва­ли в Ав­стрії. Одру­жи­ли­ся 1998-го. За­ра­ди Мер­кель За­у­ер по­ки­нув дру­жи­ну та двох ді­тей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.