На­дія Сав­чен­ко три дні не го­ло­ду­ва­ла

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Алі­на АРХИПЕНКО

”Щой­но бу­ла на по­ба­чен­ні з На­ді­єю. По­лі­гра­фо­ло­ги за­яви­ли, що про­це­ду­ру де­те­кто­ра бре­хні лю­ди­ні в ста­ні го­ло­дов­ки прой­ти не­мо­жли­во. Оскіль­ки ор­га­нізм ви­сна­же­ний, сер­це б’ється не­рів­но­мір­но і тем­пе­ра­ту­ра ті­ла ви­ща за зви­чай­ну. Ре­зуль­та­ти бу­дуть не ко­ре­ктні. На­дія ви­рі­ши­ла пе­ре­рва­ти, але не при­пи­ни­ти го­ло­дний про­тест, щоб прой­ти про­це­ду­ру”, — пи­ше 35-рі­чна Ві­ра САВ­ЧЕН­КО у ”Фейс­бу­ку” 13 кві­тня.

Її се­стра на­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко, 36 ро­ків, на три дні пе­ре­р­ва­ла го­ло­ду­ва­н­ня, яке по­ча­ла 23 бе­ре­зня у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. За цей час сху­дла на 15 кг. Пи­ла тіль­ки во­ду і чай. Ку­ри­ла си­ні ”При­лу­ки”. Че­рез від­мо­ву від їжі в неї бу­ли спа­зми шлун­ка, блю­ва­н­ня. Пе­ре­вір­ка на де­те­кто­рі бре­хні за­пла­но­ва­на 17 кві­тня. 16-го від­но­ви­ла го­ло­ду­ва­н­ня.

— Не бу­ло пре­це­ден­тів про­хо­дже­н­ня де­те­кто­ра бре­хні лю­ди­ною, яка го­ло­ду­ва­ла 23 дні. Че­рез ви­сна­же­ність ор­га­ні­зму екс­пер­ти не мо­жуть уста­но­ви­ти істи­ну, — ка­же Олег Со­ло­вій, адво­кат На­дії. — Про­ду­кти узго­дже­ні з лі­ка­рем слід­чо­го ізо­ля­то­ра: зне­жи­ре­ні сир і мо­ло­ко, яке роз­бав­ля­ти­муть во­дою, ди­тя­че пю­ре. Все це — в не­зна­чній кіль­ко­сті.

На­пе­ре­до­дні На­дія Сав­чен­ко про­йшла ме­ди­чна об­сте­же­н­ня. ”Здо­ров’я від го­ло­ду­ва­н­ня по­гір­шу­є­ться в ме­жах нор­ми, не кри­ти­чно”, — на­пи­са­ла у ”Фейс­бу­ку” 12 кві­тня.

На­дію Сав­чен­ко пі­до­зрю­ють у під­го­тов­ці за­ма­ху на пре­зи­ден­та, прем’єра, на­ро­дних де­пу­та­тів. За вер­сі­єю слід­ства, пла­ну­ва­ла здій­сни­ти зброй­ний на­пад із ви­ко­ри­ста­н­ням гр­ана­то­ме­тів, мі­но­ме­тів і ви­бу­хо­вих при­стро­їв в уря­до­во­му квар­та­лі Ки­є­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.