Мо­ло­ко­за­вод за­бор­гу­вав се­ля­нам май­же 23 міль­йо­ни гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Мо­ло­чний за­вод рай­цен­тру Ста­ро­ко­стян­ти­нів Хмель­ни­цької обла­сті не ви­пла­тив гро­ші за зі­бра­не мо­ло­ко се­ля­нам Хмель­ни­цької, Рів­нен­ської та Жи­то­мир­ської обла­стей. За­бор­гу­вав 22,8 млн грн.

Се­ля­ни є чле­на­ми Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го ко­опе­ра­ти­ву. Йо­го фа­хів­ці по­да­ли по­зо­ви на під­при­єм­ство до су­ду Хмель­ни­цької обла­сті.

— Ста­ро­ко­стян­ти­нів­ський мо­ло­чний за­вод уклав з на­ми до­го­вір про по­ста­ча­н­ня мо­ло­ка, — ка­жуть у ко­опе­ра­ти­ві. — З лю­то­го по ли­сто­пад 2017 ро­ку отри­мав йо­го на 109,4 міль­йо­на гри­вень. Про­те всю су­му не за­пла­ти­ли. Ма­ють борг пе­ред ко­опе­ра­ти­вом і лю­дьми.

Ви­ма­га­ють, аби суд на­клав арешт на ко­шти під­при­єм­ства-бор­жни­ка, що є на ра­хун­ках у фі­нан­со­вих уста­но­вах.

Ста­ро­ко­стян­ти­нів­ський мо­ло­чний за­вод вхо­дить до стру­кту­ри кон­цер­ну ”Укр­про­дукт Груп”. Там си­ту­а­цію по­ки що не ко­мен­ту­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.