КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

У цен­трі Се­ва­сто­по­ля в ане­ксо­ва­но­му Кри­му впав без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат із на­клей­ка­ми в ко­льо­рах укра­їн­сько­го пра­по­ра й на­пи­сом — ”Ми близь­ко”. Ро­сій­ські си­ло­ви­ки пе­ре­кри­ли го­лов­ні ву­ли­ці мі­ста. Шу­ка­ли вла­сни­ка лі­таль­но­го апа­ра­та. По­дію не ко­мен­ту­ють.

До 70 ро­ків тюр­ми за­су­див Апе­ля­цій­ний суд Гре­ції укра­їн­сько­го мо­ря­ка Ана­то­лія Чер­ка­сько­го. Він пра­цю­вав по­мі­чни­ком ка­пі­та­на на ко­ра­блі, що пе­ре­во­зив бі­жен­ців із Си­рії. Був за­три­ма­ний гре­цьки­ми пра­во­охо­рон­ця­ми. 2015-го отри­мав 204 ро­ки тюр­ми. По­дав апе­ля­цію.

На тра­сі Ки­їв – Чоп у За­кар­пат­ській обла­сті во­дій лег­ко­ви­ка ”Форд Мон­део” збив на пі­шо­хі­дно­му пе­ре­хо­ді 16-рі­чну дів­чи­ну, ко­ли віз у по­ло­го­вий бу­ди­нок ва­гі­тну дру­жи­ну, в якої по­ча­ли­ся пе­ре­йми. Дів­чи­на за­ги­ну­ла. Во­дій пе­ре­бу­ває під слід­ством. Йо­го дру­жи­на на­ро­ди­ла хло­пчи­ка в пе­ри­на­таль­но­му цен­трі Ужго­ро­да.

Пре­зи­дент Си­рії Ба­шар Асад по­тра­пив у роз­діл ”Чи­сти­ли­ще” сай­ту ”Ми­ро­тво­рець”. На ре­сур­сі опу­блі­ку­ва­ли кар­тку з да­ни­ми пре­зи­ден­та. У ба­зу йо­го вне­сли, бо ді­ти Аса­да ре­гу­ляр­но не­за­кон­но від­ві­ду­ють ане­ксо­ва­ний Ро­сі­єю Крим.

Ка­бмін прийняв рі­ше­н­ня ви­ді­ли­ти 75 млн грн на роз­ви­ток ден­дро­пар­ку ”Со­фі­їв­ка” в Ума­ні Чер­ка­ської обла­сті. Там з’яви­ться япон­ський сад, укра­їн­ська са­ди­ба, во­до­спад зі шту­чним озе­ром. Пі­сля про­ве­де­н­ня ро­біт парк по­тра­пить до Спи­ску сві­то­вої спад­щи­ни ЮНЕСКО — ор­га­ні­за­ції, що охо­ро­няє куль­тур­ну спад­щи­ну при Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій.

Укра­ї­на най­ближ­чим ча­сом під­пи­ше уго­ду про без­ві­зо­вий ре­жим із Ма­ке­до­ні­єю. Про це за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Пав­ло Клім­кін.

У Ки­є­ві п’яний пра­ців­ник ав­то­мий­ки на­ма­гав­ся вкра­сти ав­то­мо­біль ”Мер­се­дес-Бенц”, яким при­їха­ла те­ле­ве­ду­ча Окса­на Мар­чен­ко, дру­жи­на Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка, лі­де­ра про­ро­сій­ської ор­га­ні­за­ції ”Укра­їн­ський ви­бір”. Пра­ців­ник сів за кер­мо і по­їхав, але врі­зав­ся у де­ре­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.