Де­пу­тат сіль­ра­ди по­са­див пра­ців­ни­ка на лан­цюг

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія ВИШНЕВЕЦЬКА

У се­лі По­кров­ське Ман­гу­шсько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті де­пу­тат сіль­ра­ди Іван Ко­ма­ров по­са­див на лан­цюг пра­ців­ни­ка сво­єї ав­то­мо­біль­ної стан­ції те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня 32-рі­чно­го Іл­лю ОРЛОВА. Чо­ло­вік на­чеб­то від­мо­вив­ся по­фар­бу­ва­ти ма­ши­ну, бо був зайня­тий ін­шою ро­бо­тою.

— Ме­не бо­ля­че би­ли по но­гах, що не міг вста­ти, — роз­по­від­ає по­стра­жда­лий. — За­тя­гну­ли, скру­ти­ли ру­ки за спи­ною, зро­би­ли кляп. Зв’яза­ли но­ги, аби не ру­хав­ся.

Чо­ло­вік про­си­дів зв’яза­ним май­же день. У по­лі­цію по­ві­до­ми­ла дів­чи­на, яка про­їжджа­ла повз СТО і по­чу­ла кри­ки про до­по­мо­гу.

— По­лі­цей­ські на мі­сці по­ба­чи­ли чо­ло­ві­ка, в яко­го ру­ки і но­ги бу­ли зв’яза­ні лан­цю­гом та клей­кою стрі­чкою. Він був у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня, — ка­жуть в обла­сно­му управ­лін­ні по­лі­ції До­неч­чи­ни.

Іван Ко­ма­ров не раз бив сво­їх пра­ців­ни­ків, ка­жуть пра­во­за­хи­сни­ки.

— Всі ро­бі­тни­ки не­пра­це­вла­што­ва­ні. Без­прав­ні. Хо­чу пла­чу, а хо­чу — ні, — го­во­рить пра­во­за­хи­сни­ця Ін­на Ко­мі­са­ро­ва.

По­лі­цей­ські вста­нов­лю­ють об­ста­ви­ни по­дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.