Ста­ні­слав Клих про­сить пе­ре­ве­сти йо­го в ін­шу тюр­му

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Укра­їн­ський по­літв’язень Ста­ні­слав КЛИХ, 43 ро­ки, на­пи­сав ли­ста жур­на­лі­сто­ві ро­сій­сько­го опо­зи­цій­но­го ви­да­н­ня ”Но­вая га­зе­та” Пав­лу Ка­ни­гі­ну. Роз­по­вів про свій мо­раль­ний стан та умо­ви утри­ма­н­ня. Зга­дав, як був аре­што­ва­ний 2014 ро­ку в ро­сій­сько­му мі­сті Орел.

”На від­мі­ну від Ми­ко­ли Кар­пю­ка (чле­на пар­тії УНА-УНСО аре­шту­ва­ли у бе­ре­зні 2014-го під час пе­ре­ти­ну укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну на Чер­ні­гів­щи­ні. Їхав у Мо­скву ні­би­то на пе­ре­го­во­ри з ото­че­н­ням пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. — ГПУ), ме­не не ви­ма­ню­ва­ли на пе­ре­го­во­ри. Кор­дон я про­їхав без при­год і був за­а­ре­што­ва­ний в Ор­лі. Ту­ди при­був на за­про­ше­н­ня Си­мо­но­вої-Ско­бе­лє­вої Ві­кто-

Ві­дмов­ля­є­ться від сні­дан­ків і обі­дів

рії Ген­на­ді­їв­ни. Ще до Май­да­ну по­зна­йо­мив­ся з нею в Кри­му. То­му про­шу вас пи­са­ти про ме­не на­да­лі так: ”Ста­ні­слав Клих, секс-ту­рист із Ки­є­ва”, — йде­ться у ли­сті.

Ста­ні­слав Клих пи­ше, що до аре­шту ло­яль­но ста­вив­ся до ке­рів­ни­цтва Ро­сії. А в 2004–2014 ро­ках був чле­ном Пар­тії ре­гіо­нів. Ро­зви­вав пар­тій­ну стру­кту­ру в Дні­пров­сько­му та Обо­лон­сько­му ра­йо­нах Ки­є­ва, ор­га­ні­зо­ву­вав ви­бор­чі ко­мі­сії й ро­бо­ту пар­тій­них шта­бів.

На­пи­сав про важ­кі умо­ви пе­ре­бу­ва­н­ня в ко­ло­нії мі­ста Вер­хньо­у­ральськ Че­ля­бін­ської обла­сті. Ви­ма­гає пе­ре­ве­де­н­ня в ін­шу тюр­му. На знак про­те­сту ві­дмов­ля­є­ться від сні­дан­ків і обі­дів.

”Від­чу­т­тя від пе­ре­бу­ва­н­ня в ув’язнен­ні ду­же не­про­сті. Най­скла­дні­ше по­до­ла­ти біль в очах — це від за­мкну­то­го про­сто­ру, бра­ку ки­сню, нер­во­во­го пе­ре­на­пру­же­н­ня. В та­ких умо­вах де­які ув’язне­ні втра­ча­ють зір. Час у в’язни­ці вдень іде на­ба­га­то дов­ше, ніж уно­чі. Хо­че­ться за­сну­ти й не про­ки­ну­ти­ся, смерть стає ба­жа­ною”, — на­пи­сав Клих.

Йо­го і Ми­ко­лу Кар­пю­ка за­су­ди­ли в Ро­сії до 22,5 та 20 ро­ків тюр­ми від­по­від­но. Зви­ну­ва­ти­ли в уча­сті у пер­шій Че­чен­ській вій­ні 1994 ро­ку про­ти фе­де­раль­них сил РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.