”Скри­паль во­скрес”

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Дми­тро МАЛИШКО

— Здра­стуй­те. Хо­тів би при­ві­та­ти­ся з ва­ми сло­ва­ми ”Скри­паль во­скрес”, — звер­та­є­ться бол­гар­ський жур­на­ліст 36-рі­чний Бо­рис АНЗОВ до ре­чни­ці МЗС Ро­сії Ма­рії ЗАХАРОВОЇ, 42 ро­ки, під час зу­стрі­чі з пре­сою у Мо­скві 13 кві­тня.

Сер­гій Скри­паль ви­йшов із кри­ти­чно­го ста­ну й швид­ко оду­жує, по­ві­до­ми­ли 6 кві­тня лі­ка­рі. Йо­го донь­ку ми­ну­ло­го ти­жня ви­пи­са­ли з окру­жної лі­кар­ні й до­пра­ви­ли до го­спі­та­лю на одній із бри­тан­ських вій­сько­вих баз.

— Це не­до­ре­чно, — від­по­від­ає За­ха­ро­ва.

Ні­хто не ба­чив Сер­гія Скри­па­ля та йо­го донь­ку Юлію про- тя­гом мі­ся­ця пі­сля їхньо­го отру­є­н­ня, за­яв­ля­ла во­на ра­ні­ше. Ро­сія ні­ко­ли не роз­ро­бля­ла ”Но­ва­чок”. Йо­го мо­гли ство­ри­ти ко­ли­шні ро­сій­ські на­у­ков­ці у за­хі­дних кра­ї­нах, ствер­джу­ва­ла За­ха­ро­ва.

12 кві­тня екс­пер­ти Ор­га­ні­за­ції із за­бо­ро­ни хі­мі­чно­го озбро­є­н­ня опри­лю­дни­ли ре­зуль­та­ти роз­слі­ду­ва­н­ня про отру­є­н­ня Скри­па­ля. На про­ха­н­ня Лон­до­на до­по­відь на­пра­ви­ли всім кра­ї­нам — чле­нам ор­га­ні­за­ції, зокре­ма Ро­сії. До­ку­мент скла­да­є­ться з двох ча­стин — від­кри­тої й се­кре­тної.

Ек­спер­ти­за під­твер­джує ви­снов­ки Ве­ли­кої Бри­та­нії, що до Скри­па­лів за­сто­су­ва­ли нер­во­во-па­ра­лі­ти­чну ре­чо­ви­ну. Ви­со­ка якість свід­чить — пре­па­рат ви­го­то­ви­ли в уря­до­вій ла­бо­ра­то­рії, йде­ться у до­по­віді.

— Не­ма сум­ні­вів, що са­ме ви­ко­ри­ста­ли і хто від­по­від­ає за це. Тіль­ки Ро­сія має всі за­со­би й мо­ти­ви, — за­яв­ляє мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­кої Бри­та­нії Бо­рис Джон­сон, 53 ро­ки.

Ро­сі­я­ни про­те­сту­ють — ор­га­ні­за­ція ли­ше вста­но­ви­ла, чим са­ме отру­ї­ли Скри­па­лів. На­зва ”Но­ва­чок” у до­по­віді не зга­да­на, ствер­джу­ють у Крем­лі.

Оду­жа­н­ня Скри­па­лів на­зи­ва­ють ди­вом.

— Го­то­вої про­ти­о­тру­ти до ”Но­ва­чка” не існує. В будь-яко­му ра­зі, це ди­во. І свід­че­н­ня май­стер­но­сті на­ших лі­ка­рів, — ка­же про­фе­сор ка­фе­дри то­кси­ко­ло­гії Лід­сько­го уні­вер­си­те­ту Алі­стер Хей.

— Скри­па­лі ви­жи­ли че­рез по­го­ду в день отру­є­н­ня. То­ді на ву­ли­ці сто­яв гу­стий ту­ман, а ”Но­ва­чок” чу­тли­вий до дії во­ди, — по­яснює один із роз­ро­бни­ків отру­ти Віл Мір­за­я­нов.

Ро­сій­ські жур­на­лі­сти не по­тра­пи­ли до Скри­па­ля че­рез слизь­ку під­ло­гу

Жур­на­ліст ро­сій­сько­го те­ле­ка­на­лу ”Рен ТВ” Ві­та­лій Ха­нін на­ма­гав­ся по­тра­пи­ти до окру­жної лі­кар­ні, де ле­жить Скри­паль. Йо­го з ко­ман­дою звід­ти ви­дво­ри­ли.

Ха­нін опри­лю­днив ві­део. Вка­зує на две­рі, за яки­ми ні­би­то ле­жить Скри­паль, і го­во­рить:

— На та­бли­чці на­пис ан­глій­ською: ”Не за­хо­ди­ти. Три­май­те­ся по­да­лі”.

”Там на­пи­са­но: ”Обе­ре­жно. Слизь­ка під­ло­га”, — ви­смі­яв ко­ле­гу у ”Твіт­те­рі” бри­тан­ський жур­на­ліст Май­кі Сміт.

Скри­па­лі ви­жи­ли че­рез по­го­ду

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.