За­ги­ну­ли Во­ло­ди­мир Май­бо­ро­да і Де­нис На­чо­сний

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія ПАСІЧНИК

12 кві­тня по­бли­зу се­ли­ща Пі­ски на До­неч­чи­ні від ку­лі снай­пе­ра за­ги­нув укра­їн­ський вій­сько­вий Де­нис НА­ЧО­СНИЙ, 31 рік. Слу­жив у 34-му окре­мо­му мо­то­пі­хо­тно­му ба­таль­йо­ні.

Бо­єць за­ги­нув на че­твер­тий день пі­сля по­вер­не­н­ня з від­пус­тки, яку про­во­див на ба­тьків­щи­ні — в мі­сті Ге­ні­чеськ Хер­сон­ської обла­сті.

Де­нис На­чо­сний по­тра­пив в ар­мію за мо­бі­лі­за­ці­єю. Зго­дом пе­ре­йшов на кон­тра­ктну слу­жбу. В зо­ні бо­йо­вих дій був із 2015 ро­ку. Ви­ко­ну­вав обов’яз­ки ко­ман­ди­ра взво­ду. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на, донь­ка й ба­тьки.

Ко­ман­дир роз­від­ки 24-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди 50-рі­чний Во­ло­ди­мир МАЙ­БО­РО­ДА за­ги­нув бі­ля се­ли­ща Зай­це­ве Ба­хмут­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті 8 кві­тня. Пі­ді­рвав­ся на мі­ні під час бою з те­ро­ри­ста­ми. Йо­го ті­ло бо­йо­ви­ки ви­яви- ли 13 кві­тня по­бли­зу вла­сних по­зи­цій. По­вер­ну­ли укра­їн­ській сто­ро­ні 15-го чи­сла.

Вій­сько­вий зі сво­ї­ми бій­ця­ми пе­ре­бу­вав на спо­сте­ре­жно­му пун­кті.

— Спо­сте­рі­га­чі по­мі­ти­ли пі­до­зрі­лий рух, і ко­ман­дир ви­рі­шив осо­би­сто пе­ре­ві­ри­ти об­ста­нов­ку. Близь­ко 16:00 не­по­да­лік се­бе по­ба­чив про­тив­ни­ків, які гру­пою у чо­ти­ри-п’ять осіб на­ма­га­ли­ся обі­йти укра­їн­ських вій­сько­вих. Прийняв рі­ше­н­ня ата­ку­ва­ти во­ро­га з двох бо­ків. Двох бій­ців від­пра­вив в одну сто­ро­ну, а сам пі­шов у дру­гу, — ка­жуть у 24-й ме­ха­ні­зо­ва­ній бри­га­ді. — Ре­а­лі­зу­ва­ти за­ду­ма­не за­ва­ди­ла мі­на. За да­ни­ми про­тив­ни­ка, во­ни з цьо­го бою отри­ма­ли двох уби­тих і трьох по­ра­не­них. Але Май­бо­ро­да не по­вер­нув­ся. Від кон­ту­зії пі­сля ви­бу­хів мін він ймо­вір­но втра­тив орі­єн­тир і по­ра­не­ний від­повз у про­ти­ле­жний бік від сво­їх око­пів. Ті­ло бій­ця бо­йо­ви­ки ви­яви­ли у сте­пу. Во­ло­ди­мир Май­бо­ро­да жив у Ме­лі­то­по­лі За­по­різь­кої обла­сті. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на й до­чка.

Ро­зві­дник Во­ло­ди­мир Май­бо­ро­да (на фо­то лі­во­руч) за­ги­нув від ви­бу­ху мі­ни 8 кві­тня. Бо­йо­ви­ки по­вер­ну­ли йо­го ті­ло за ти­ждень. Вій­сько­во­го Де­ни­са На­чо­сно­го вбив во­ро­жий снай­пер 12 кві­тня. Слу­жив у 34-му окре­мо­му мо­то­пі­хо­тно­му ба­таль­йо­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.