”Іде вій­на за куль­ту­ру й істо­рію Укра­ї­ни”

НАВ­КО­ЛО БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЮ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ ЗНЕСЛИ ПАРКАН

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Оле­ксан­дра КУСКОВЕЦЬ

Чле­ни ор­га­ні­за­ції ”Гро­ма­да Ан­дрі­їв­ський узвіз” 11 кві­тня де­мон­ту­ва­ли паркан нав­ко­ло не­за­кон­но­го будівництва на Андріївському узвозі 14/16. Там фір­ма ”Ма­крон” бу­дує го­тель на 182 но­ме­ри з ре­сто­ра­на­ми, фі­тнес-цен­тром і пар­кін­гом на 25 ма­шин. За­бу­дов­ник по­ру­шує ви­мо­ги що­до ви­со­тно­сті — зво­дить 30-ме­тро­ву спо­ру­ду, хоч до­зво­ле­но не ви­ще 13 м. Пар­ка­ном пе­ре­кри­ли ву­ли­цю та про­хід пі­шо­хо­дам. Бу­ді­вель­ни­ки вже ”ви­гна­ли” пер­ший по­верх. Ро­бо­ти про­во­дять ви­хі­дни­ми і вно­чі. Че­рез них нав­ко­ли­шні при­ва­тні бу­дин­ки й му­зей Бул­га­ко­ва вкри­ли­ся трі­щи­на­ми.

— Не­що­дав­но Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри ви­да­ло при­пис ком­па­нії ”Мар­кон” про за­бо­ро­ну бу­ду­ва­ти й по­ста­но­ву про на­кла­де­н­ня сан­кцій за по­ру­ше­н­ня при­ро­до­охо­рон­ної ді­яль­но­сті. Та­кож зве­де­н­ня за­бо­ро­нив окру­жний адмін­суд. Про­те за­бу­дов­ник ігно­рує ці пра­ви­ла. Лю­ди обу­ре­ні, — роз­по­від­ає 53-рі­чна Ма­ри­на Со­лов­йо­ва, ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Ан­дрі­їв­сько-Пей- за­жна іні­ці­а­ти­ва”. — Де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди й чи­нов­ни­ки з Мін­куль­ту за­кри­ва­ють очі на по­ру­ше­н­ня за­ко­ну. Мо­жли­во, хо­чуть отри­ма­ти якусь ко­мер­цій­ну ви­го­ду від будівництва в сер­ці мі­ста.

Скіль­ки ще не­за­кон­них за­бу­дов в істо­ри­чно­му цен­трі мі­ста?

— ”Га­ря­чим об’єктом” та­кож є По­што­ва пло­ща. Там під час зве­де­н­ня фун­да­мен­ту тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­но­го цен­тру зна­йшли ву­ли­цю ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі зі ста­ро­вин­ни­ми ар­те­фа­кта­ми. Мі­ська вла­да на­тя­кає на її зни­щен­ні. Знай­де­ні пре­дме­ти зби­ра­ю­ться пе­ре­не­сти в якесь окре­ме при­мі­ще­н­ня. Хо­ча му­зей по­трі­бен са­ме там. Бо за­раз іде вій­на не ли­ше за те­ри­то­рію на Дон­ба­сі, але й у Ки­є­ві — за куль­ту­ру та істо­рію Укра­ї­ни. Ро­сія при­пи­сує со­бі на­шу Ан­ну Яро­слав­ну, ста­вить пам’ятни­ки кня­зю Во­ло­ди­ми­ро­ві. То­му якщо за­бу­дов­ник про­йшов усі не­об­хі­дні про­це­ду­ри, зі­брав до­зво­ли — не­хай бу­дує тор­го­вель­ний центр. Але від­ве­де якийсь по­верх під цю ста­ро­дав­ню ву­ли­цю. У Єв­ро­пі та­кі пам’ятки кон­сер­ву­ють, збе­рі­га­ють. Це ви­гля­дає при­ва­бли­во, при­но­сить біль­ше при­бу­тків за­бу­дов­ни­ку й дер­жа­ві.

Та­кож про­блем­не бу­дів­ни­цтво на вул. Гон­ча­ра, 17/23, у бу­фер­ній зо­ні Со­фії Ки­їв­ської. Ро­бо­ти по зве­ден­ню жи­тло­во­го ком­пле­ксу там зу­пи­ни­ли. Мі­ська вла­да до­сі не ви­рі­ши­ла, що ро­би­ти з тим не­до­бу­дом. Вда­ло­ся від­во­ю­ва­ти бу­ди­нок зі змі­я­ми на вул. Ве­ли­кій Жи­то­мир­ській. Спо­ча­тку йо­го про­да­ли. Ми хо­ті­ли су­дом по­вер­ну­ти бу­дів­лю дер­жа­ві, але не ви­хо­ди­ло. То­ді ме­це­нат Бо­г­дан Ба­трох ви­ку­пив йо­го. По­обі­цяв від­ре­став­ру­ва­ти до пер­ві­сно­го ста­ну. Пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті ста­ло лег­ше бо­ро­ти­ся?

— По­рів­ня­но з ча­са­ми Яну­ко­ви­ча ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Не змен­ши­ли­ся апе­ти­ти ін­ве­сто­рів і чи­нов­ни­ків, які хо­чуть

Ро­сія при­пи­сує со­бі на­шу Ан­ну Яро­слав­ну, ста­вить пам’ятни­ки кня­зю Во­ло­ди­ми­ро­ві

за­ро­бля­ти на зе­ле­них зо­нах. Ско­ро за­мість кві­ту­чо­го мі­ста бу­дуть ”кам’яні джун­глі”.

У цен­трі по­ча­сті­ша­ли по­же­жі в істо­ри­чних бу­дів­лях. Чо­му?

— Це — спла­но­ва­ні під­па­ли. Спер­шу лю­дей від­се­ля­ють, по­тім бу­ди­нок кіль­ка ро­ків сто­їть ні­би­то за­не­дба­ний. Зго­дом йо­го під­па­лю­ють без на­дії на від­нов­ле­н­ня. Че­рез пев­ний час на то­му мі­сці бу­ду­ють ба­га­то­по­вер­хів­ку. Тре­ба ка­ра­ти вла­сни­ка. Якщо він не до­три­мав­ся умов охо­рон­но­го до­го­во­ру, ви­лу­ча­ти бу­дів­лю, до­го­вір орен­ди роз­ри­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.