КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

У мі­сті за­бо­ро­нять по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти. Так ви­рі­ши­ли на ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки. Ма­га­зи­нам за­про­по­ну­ва­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти біо­ло­гі­чні по­лі­мер­ні чи па­пе­ро­ві па­ке­ти, або ба­га­то­ра­зо­ві тор­би­ни. За це рі­ше­н­ня мі­ські де­пу­та­ти ма­ють про­го­ло­су­ва­ти на най­ближ­чій се­сії.

Хо­ро­ни­ти лю­дей у спе­ці­аль­но ство­ре­них пар­ках про­по­ну­ють де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект за­ре­є­стру­ва­ли в пар­ла­мен­ті. Про це за­явив ін­же­нер із пи­тань еко­ло­гії Ки­їв­сько­го кре­ма­то­рію Ан­дрій Ящен­ко. Про­по­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спе­ці­аль­ні ма­те­рі­а­ли, що роз­кла­да­ю­ться за п’ять ро­ків і не шко­дять еко­ло­гії. За­мість зви­чних на­д­гроб­ків ста­ви­ти­муть та­бли­чку з іме­нем по­мер­ло­го, да­тою йо­го на­ро­дже­н­ня та смер­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.