Ро­сія го­то­ва ки­ну­ти в Укра­ї­ну 260 ти­сяч сол­да­тів

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - Юлія ПАСІЧНИК

— До лі­нії зі­ткне­н­ня під­тя­гу­є­ться важ­ка зброя, тан­ки, ар­ти­ле­рія. За до­бу 13 кві­тня ма­є­мо 66 об­стрі­лів на­ших по­зи­цій. Один укра­їн­ський вій­сько­вий за­ги­нув, один отри­мав важ­ке по­ра­не­н­ня, — роз­по­вів се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни 54-рі­чний Оле­ксандр ТУР­ЧИ­НОВ на Ки­їв­сько­му без­пе­ко­во­му фо­ру­мі.

Ро­сія на­ко­пи­чи­ла те­хні­ку по­бли­зу укра­їн­сько­го кор­до­ну й го­то­ва до по­ча­тку кон­ти­нен­таль­ної вій­ни, за­сте­рі­гає він. На Дон­ба­сі є два ро­сій­ські кор­пу­си чи­сель­ні­стю по­над 35 тис. вій­сько­вих, де­кіль­ка ба­таль­йо­нів та­кти­чних груп.

— Ці два кор­пу­си ви­ко­ну­ють фун­кцію при­кри­т­тя й ви­гра­шу ча­су для роз­гор­та­н­ня основ­них вій­сько­вих сил Ро­сії. На До­не­цько­му на­прям­ку нам про­ти­сто­їть во­сьма ар­мія, 150-та ди­ві­зія якої вже впри­тул роз­гор­ну­ла­ся бі­ля на­шо­го кор­до­ну й го­ту­є­ться до ве­де­н­ня бо­йо­вих дій у будь-яку хви­ли­ну. На Чор­но­мор­сько-Азов­сько­му на­прям­ку — 49-та ар­мія. У дру­го­му еше­ло­ні — 58-ма ар­мія пів­ні­чно­го вій­сько­во­го окру­гу РФ. На Пів­но­чі над на­ми на­ви­сає 20-та ар­мія за­хі­дно­го вій­сько­во­го окру­гу. У ре­зер­ві у неї — пер­ша тан­ко­ва ар­мія.

Про­ти на­шої дер­жа­ви сьо­го­дні мо­жуть за­ді­я­ти 260 тис. ро­сій­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Три з по­ло­ви­ною ти­ся­чі тан­ків, 11 тис. бро­ньо­ва­них ма­шин, чо­ти­ри ти­ся­чі ар­ти­ле­рій­ських си­стем. Більш як ти­ся­чу ре­актив­них си­стем зал­по­во­го во­гню.

В оку­по­ва­но­му Кри­му скон­цен­тро­ва­ний по­ту­жний вій­сько­вий по­тен­ці­ал — 22-й ар­мій­ський кор­пус із під­роз­ді­ла­ми Чор­но­мор­сько­го фло­ту та ди­ві­зі­єю по­ві­тря­них сил Ро­сії. Це по­над 30 тис. осіб. На пів­остро­ві роз­та­шо­ва­ні по­ту­жні ра­ке­тні си­сте­ми. Зе­ні­тно-ра­ке­тний ком­плекс ”С400”, що мо­же вра­жа­ти лі­та­ки у будь-якій то­чці Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.