Ро­зен­бла­та ви­зна­ли по­тер­пі­лим у ”бур­шти­но­вій спра­ві”

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Де­нис СКРИЛЬ

11 кві­тня Пе­чер­ський рай­суд Ки­є­ва ви­знав на­ро­дно­го де­пу­та­та 48-рі­чно­го Бо­ри­сла­ва РО­ЗЕН­БЛА­ТА по­тер­пі­лим у спра­ві про про­во­ка­цію що­до ньо­го ха­ба­ра пра­ців­ни­ка­ми На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро.

Ро­зен­бла­та пі­до­зрю­ють в отри­ман­ні $280 тис. Із ним у спра­ві фі­гу­ру­вав нар­деп Ма­ксим По­ля­ков, 35 ро­ків. Йо­го зви­ну­ва­чу­ва­ли в одер­жан­ні $7,5 тис. ха­ба­ра. Де­пу­та­ти за ці гро­ші ні­би­то ма­ли вне­сти прав­ки в де­які за­ко­ни про ви­до­бу­ток бур­шти­ну. Спра­ву від­кри­ли то­рік. Із нар­де­пів зня­ли не­до­тор­кан­ність. Зго­дом обви­ну­ва­че­н­ня про ви­ма­га­н­ня ха­ба­ра з По­ля­ко­ва зня­ли.

— Скан­даль­ну ”бур­шти­но­ву спра­ву” за­кри­ли, бо го­лов­не вже зро­би­ла — Порошенко має від­да­них ке­ро­ва­них де­пу­та­тів, на яких є ком­про­мат, — го­во­рить по­лі­то­лог 62-рі­чний Оле­ксандр Ко­че­тков.

— Ро­зен­бла­та на­ля­ка­ли в’язни­цею і взя­ли кля­тву вір­но­сті. Те­пер мо­же да­лі де­ри­ба­ни­ти бю­джет. Так ді­ють що­до ба­га­тьох по­лі­ти­ків, бі­зне­сме­нів і управ­лін­ців, які зда­тні впли­ва­ти на си­ту­а­цію на мі­сцях. Порошенко го­ту­є­ться до дру­го­го тер­мі­ну. Йо­му по­до­ба­ю­ться ро­сій­ські прин­ци­пи управ­лі­н­ня дер­жа­вою і ви­бір­ко­ве пра­во­су­д­дя. Бо ство­рю­ють си­сте­му, в якій усі пе­ре­бу­ва­ють під кон­тро­лем. Спра­ве­дли­вість тут на­віть не но­чу­ва­ла: пра­цює ви­ня­тко­во по­лі­ти­чна до­ціль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.