Ко­ло­мой­ський і Бо­го­лю­бов зу­стрі­ли­ся з Лож­кі­ним

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ка­те­ри­на КОБА

Олі­гар­хи 55-рі­чний Ігор КО­ЛО­МОЙ­СЬКИЙ і на рік стар­ший Ген­на­дій БО­ГО­ЛЮ­БОВ 26 бе­ре­зня зу­стрі­ли­ся у швей­цар­ській Же­не­ві з 46-рі­чним Бо­ри­сом ЛОЖ­КІ­НИМ, ко­ли­шнім го­ло­вою Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка.

Го­во­ри­ли в п’яти­зір­ко­во­му го­те­лі ”Фор сі­зонс” по­над 2 год., пи­шуть жур­на­лі­сти про­гра­ми ”Схе­ми”. ”Із ре­сто­ра­ну ви­хо­дять ра­зом. Без охо­ро­ни про­гу­лю- ються уздовж Же­нев­сько­го озе­ра. Че­рез до­ро­гу роз­та­шо­ва­ний офіс Ко­ло­мой­сько­го. Жи­ве він за кі­ло­метр — у квар­ти­рі на на­бе­ре­жній Віл­сон. Обла­шту­вав­ся в Же­не­ві на по­ча­тку 2000-х”.

Во­стан­нє Ко­ло­мой­ський був в Укра­ї­ні по­за­то­рік. То­ді Ка­бі­нет мі­ні­стрів і Ра­да нац­без­пе­ки й обо­ро­ни під­три­ма­ли на­ціо­на­лі­за­цію При­ват­бан­ку. Во­ло­дів ним ра­зом із Бо­го­лю­бо­вим.

Жур­нал ”Форбс” 2017-го оці­нив ста­тки Ко­ло­мой­сько- го в $1,1 млрд, а Бо­го­лю­бо­ва — у $1,4 млрд.

20 гру­дня то­рік Ви­со­кий суд Лон­до­на ви­дав на­каз про все­сві­тній арешт їхніх акти­вів. По­зов про­ти ко­ли­шніх вла­сни­ків При­ват­бан­ку по­да­ло йо­го ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво. Йде­ться про те, що Ко­ло­мой­ський і Бо­го­лю­бов не­за­кон­но ви­ве­ли з уста­но­ви май­же $2 млрд. При­ват­банк зби­ра­є­ться по­вер­ну­ти по­над $2,5 млрд з ура­ху­ва­н­ням від­со­тків.

Бо­рис Лож­кін очо­лю­вав Адмі­ні­стра­цію пре­зи­ден­та у 2014– 2016-х. Йо­го ста­тки оці­ню­ють у по­над $50 млн.

”Му­дрий Ав­ра­ам Лін­кольн (був пре­зи­ден­том США у 1861– 1865 ро­ках. — ГПУ) ска­зав: ”Мо­жна весь час ду­ри­ти де­ко­го. Мо­жна де­який час ду­ри­ти всіх. Але не мо­жна весь час ду­ри­ти всіх”, — ко­мен­тує зу­стріч на­ро­дний де­пу­тат 59-рі­чний Ві­ктор Чу­мак у ”Фейс­бу­ку”. — Але на­ші олі­гар­хи не чи­та­ли Лін­коль­на і спо­ді­ва­ю­ться за до­по­мо­гою вла­сних ме­діа ду­ри­ти всіх ві­чно. Упев­не­ний, що кра­ї­на ви­ро­сла зі ”штан­ців олі­гар­ха­ту” і в цьо­му во­ни пе­ре­свід­ча­ться вже за рік — на чер­го­вих ви­бо­рах. І по­хмі­л­ля бу­де важ­ке”.

Без охо­ро­ни про­гу­лю­ю­ться уздовж озе­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.