16 ро­дин за­ли­ши­ли­ся без жи­тла

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

У Бро­ва­рах на Ки­їв­щи­ні на вул. Гель­сін­ській, 16б, зайняв­ся 4-по­вер­хо­вий гур­то­жи­ток уве­че­рі 11 кві­тня. Там ме­шка­ють сім’ї пе­ре­се­лен­ців та уча­сни­ків АТО. З бу­дів­лі ева­ку­ю­ва­ли близь­ко со­тні лю­дей. 16 ро­дин за­ли­ши­ли­ся без жи­тла.

— Ха­па­ли ді­тей і бі­гли на ву­ли­цю, хто в чо­му був. Ні до­ку­мен­тів, ні ре­чей не всти­гли за­бра­ти, — роз­по­від­ає ме­шкан­ка гур­то­жи­тку Сві­тла­на. Прі­зви­ще про­сить не вка­зу­ва­ти. — Кім­на­ти пов­ні­стю ви­го­рі­ли, ні­чо­го не вці­лі­ло. Ро­зби­ра­є­мо за­ва­ли.

Лю­дей за­се­ли­ли без будь-яких до­ку­мен­тів та до­го­во­рів

Бу­дів­ля, де жи­ли лю­ди, — офі­сна. Під гур­то­жи­ток її са­мо­віль­но пе­ре­о­бла­дна­ли орен­да­то­ри.

— Офі­сна бу­дів­ля за пла­ном — три­по­вер­хо­ва, — ка­жуть у від­ді­лі ци­віль­но­го за­хи­сту та над­зви­чай­них си­ту­а­цій Бро­вар­ської мі­ської ра­ди. — Вла­сник Сер­гій Корж від­дав при­мі­ще­н­ня в орен­ду. Орен­да­то­ри за­се­ли­ли ту­ди лю­дей без будь-яких до­ку­мен­тів та до­го­во­рів. При­чи­ни по­же­жі з’ясу­ють екс­пер­ти. — Дах го­рів по всій пло­щі, близь­ко 500 ква­дра­тних ме­трів. Де був епі­центр за­йма­н­ня, у квар­ти­рі чи на да­ху, вста­нов­лю­є­мо, — го­во­рить Ві­кто­рія Ру­бан із ДСНС Ки­їв­ської обла­сті. — При­мі­ще­н­ня опа­лю­ва­ло­ся твер­до­па­лив­ним ко­тлом. Звід­ти ча­сом ле­ті­ли іскри, за сло­ва­ми ме­шкан­ців. Го­рі­шній по­верх час­тко­во ви­го­рів, за­ли­тий во­дою. Чи мо­жна йо­го від­но­ви­ти — ви­зна­чить ко­мі­сія.

У по­лі­ції від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Для по­стра­жда­лих ро­дин одяг та ре­чі зби­ра­ють не­бай­ду­жі лю­ди. Мі­сце­ва вла­да ви­рі­шує пи­та­н­ня про подаль­ше про­жи­ва­н­ня по­го­ріль­ців, а та­кож про ви­ді­ле­н­ня їм до­по­мо­ги.

Ме­шка­нець гур­то­жи­тку на ву­ли­ці Гель­сін­ській, 16б, у Бро­ва­рах Ки­їв­ської обла­сті роз­би­рає за­ва­ли пі­сля по­же­жі. По­лум’я спа­ла­хну­ло на ман­сар­до­во­му по­вер­ху, що са­мо­віль­но до­бу­ду­ва­ли орен­да­то­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.