КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

У Рів­но­му 7-рі­чно­го хло­пця ви­гна­ли з до­му рі­дні ба­ба й дід. Він у пар­ку по­про­сив їжі та до­по­мо­ги в пе­ре­хо­жої. Роз­по­вів, що весь день блу­кає мі­стом. Жін­ка ви­кли­ка­ла по­лі­цей­ських. Па­труль­ні вста­но­ви­ли, де жи­ве ди­ти­на. По­їха­ли до хло­пця до­до­му. Там ви­яви­ли йо­го 5-рі­чну се­стру, п’яних ба­бу й ді­да. Ма­те­рі вдо­ма не бу­ло. По­лі­цей­ські роз­шу­ка­ли жін­ку. Скла­ли про­то­кол за не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня ба­тьків­ських обов’яз­ків — дру­гий за мі­сяць. Ді­тей від­пра­ви­ли до обла­сно­го цен­тру со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.