Ті­ло зни­кло­го спец­при­зна­чен­ця зна­йшли в рі­чці

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

У рі­чці Ін­гул у Кро­пив­ни­цько­му зна­йшли ті­ло 28-рі­чно­го Де­ни­са КРАВЧЕНКА 15 кві­тня. Слу­жив у тре­тьо­му окре­мо­му пол­ку спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня. Остан­ній раз ви­хо­див на зв’язок уве­че­рі 4 кві­тня.

— Спо­ді­ва­ли­ся на ди­во й ві­ри­ли у кра­ще, — ка­же во­лон­тер Окса­на Чер

во­ная, 45 ро­ків. Бра­ла участь у по­шу­ках Кравченка. — Де­ни­са шу­ка­ли по­бра­ти­ми, по­лі­ція. Об­сте­жи­ли со­тні під­ва­лів, го­рищ, те­пло­ме­реж і лі­со­смуг — мар­но.

Де­нис Крав­чен­ко ро­дом із се­ла Чор­но­мор­ка Ка­хов­сько­го ра­йо­ну Хер­сон­ської обла­сті. Там жи­ве йо­го ро­ди­на. Із 2 кві­тня мав бу­ти у від­пус­тці мі­сяць. У Кро­пив­ни­цько­му дис­ло­ку­є­ться вій­сько­ва ча­сти­на, в якій слу­жив. За­три­мав­ся у мі­сті в спра­вах.

— Де­ни­са при­зва­ли в ар­мію 2013-го, з пер­ших днів був у АТО. По­чав із обо­ро­ни Кр­ама­тор­сько­го ае­ро­пор­ту, має за це на­го­ро­ду. Був у пром­зо­ні, про­йшов увесь до­не­цький на­пря­мок, — роз­по­від­ає по­бра­тим 38-рі­чний Юрій Іль

чен­ко. — По­зи­тив­ний хло­пець. Жо­дної дум­ки про су­ї­цид не мав. Ал­ко­го­лем ні­ко­ли не злов­жи­вав. Жив ді­тьми. З дру­жи­ною роз­лу­чив­ся. Стар­ший син за­ли­шив­ся із ма­тір’ю, мо­лод­ший Ки­ри­ло — з ба­тьком. Ко­ли Де­нис був на слу­жбі, за хло­пчи­ком на­гля­да­ла ба­бу­ся Ма­ри­на Іва­нів­на.

Ті­ло Де­ни­са Кравченка зна­йшли ря­ту­валь­ни­ки. Йо­го за­ги­бель роз­слі­ду­ють як не­ща­сний ви­па­док.

— Ознак на­силь­ни­цької смер­ті на ті­лі не ви­яви­ли, — ка­же Ві­та­лі­на Бев­зен­ко з Кі­ро­во­град­ської обла­сної по­лі­ції. — Міг упа­сти з мо­сту чи пі­шо­хі­дної до­ріж­ки. Але на­ра­зі це здо­гад­ки. Об­ста­ви­ни за­ги­бе­лі чо­ло­ві­ка з’ясо­ву­ють слід­чі.

Міг упа­сти з мо­сту чи пі­шо­хі­дної до­ріж­ки

Де­ни­са Кравченка із се­ла Чор­но­мор­ка Ка­хов­сько­го ра­йо­ну на Хер­сон­щи­ні роз­шу­ку­ва­ли 11 днів. Ті­ло зна­йшли в рі­чці. За­ги­бель чо­ло­ві­ка роз­слі­ду­ють як не­ща­сний ви­па­док

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.