Пов­них ви­хі­дних на ко­ра­блі не­має

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

— Сім мі­ся­ців пра­цю­ва­ла на кру­ї­зно­му лай­не­рі, — роз­по­від­ає 25-рі­чна Єли­за­ве­та ХАСВЕЛ. Во­на ро­дом із Лу­ган­ської обла­сті. За­кін­чи­ла Хар­ків­ський уні­вер­си­тет за спе­ці­аль­ні­стю ”бі­знес-управ­лі­н­ня”.

— Кон­тракт отри­ма­ла че­рез фір­му в Оде­сі, що на­ймає пер­со­нал для кру­ї­зних лай­не­рів. На су­дно по­тра­пи­ла за пів­ро­ку. Во­но че­ка­ло в Са­ут­гем­пто­ні, на пів­дні Ве­ли­кої Бри­та­нії. Під­пи­са­ла кон­тракт з аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю ”Се­ле­брі­ті”. Спо­ча­тку бу­ли дво­ти­жне­ві кру­ї­зи за­хі­дним узбе­реж­жям Єв­ро­пи і Ка­нар­ськи­ми остро­ва­ми. На по­ча­тку гру­дня пе­ре­ти­на­ли Атлан­ти­чний оке­ан із дво­ден­ною зу­пин­кою на Бер­му­дах. По­тім — Бо­стон і Нью-Йорк. Це той са­мий мар­шрут, яким плив ”Ти­та­нік”. Да­лі по­ча­ли­ся кру­ї­зи по Ка­риб­ських остро­вах і Ме­кси­ці.

Я пра­цю­ва­ла на ба­рі й офі­ці­ан­ткою. На лай­не­рі по­зна­йо­ми­ла­ся з май­бу­тнім чо­ло­ві­ком Ґре­мом. Він — му­зи­кант із Бри­та­нії. Це бу­ла са­ме та лю­бов із пер­шо­го по­гля­ду, про яку зні­ма­ють філь­ми й пи­шуть у книж­ках. Одру­жи­ли­ся в ли­пні то­рік у Льво­ві. За мі­сяць за­ро­бля­ла 1200–1500 до­ла­рів. Єв­ро­пей­ці да­ють ча­йо­вих мен­ше

Це бу­ла лю­бов із пер­шо­го по­гля­ду, про яку зні­ма­ють філь­ми

за аме­ри­кан­ців. У США це є ча­сти­ною куль­ту­ри. Ви­хі­дним днем на ко­ра­блі вва­жа­є­ться той, ко­ли ро­бо­та по­чи­на­є­ться о 14:00. Пов­них не існує. Ро­бо­чий день три­ває 8–10 го­дин. Бу­ває і дов­ше, але то­ді опла­чу­є­ться біль­ше. Упро­довж дня ма­єш дві пе­ре­р­ви. На су­дні пра­цю­ють лю­ди з 60 кра­їн сві­ту. Жи­ли по двоє в ка­ю­ті. Є праль­ня, хім­чис­тка, мі­ні-лі­кар­ня. В усіх пра­ців­ни­ків оформ­ле­ні мед­стра­хов­ки, які по­кри­ва­ють май­же всі ви­тра­ти.

Ко­ра­бель ”Се­ле­брі­ті Екліпс” — один із най­біль­ших у ці­єї ком­па­нії. При­ймає 3000 го­стей. Об­слу­го­ву­ють йо­го 1200 чле­нів екі­па­жу, вклю­чно з офі­це­ра­ми й ка­пі­та­ном. Має 16 па­луб. Пра­ців­ни­кам у віль­ний час мо­жна від­ві­ду­ва­ти ре­сто­ра­ни, те­а­три, ба­ри й ба­га­то ін­ших го­стьо­вих зон. Ту­ри­сти на те­ри­то­рію для пер­со­на­лу не за­хо­дять.

Єли­за­ве­та Хасвел сім мі­ся­ців пра­цю­ва­ла офі­ці­ан­ткою на аме­ри­кан­сько­му ко­ра­блі ”Се­ле­брі­ті Екліпс”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.