”Із ти­ся­чі го­лів со­тня мо­же за­ги­ну­ти”

СЕЗОН ПРОДАЖУ КУРЧАТ ТРИ­ВАЄ ЧО­ТИ­РИ МІСЯЦІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА

— Про­даю курчат тре­тій рік. Ра­ні­ше пра­цю­вав у ре­клам­но­му агент­стві. Бу­ло ба­га­то за­мов­лень із Ро­сії. По­тім їх різ­ко по­мен­ша­ло. Одно­го дня ди­ре­ктор ска­зав, що звіль­няє пра­ців­ни­ків, — роз­по­від­ає 35-рі­чний Юрій КОЛОДІЙ із Ки­є­ва.

— Не знав, як зі­зна­ти­ся дру­жи­ні, що біль­ше не бу­де ви­со­кої зар­пла­ти та пре­мій. Дня­ми бро­див мі­стом. Якось за­йшов на ри­нок, де про­да­ють жив­ність. Ро­зго­во­рив­ся із про­дав­цем курчат і ка­че­нят. Він ска­зав, що це — ви­гі­дний бі­знес. Ме­не то­ді за­че­пи- ли йо­го сло­ва. За де­який час ви­рі­шив і со­бі спро­бу­ва­ти. Пер­шу пар­тію курчат за­ку­пив в ін­ку­ба­то­рі у Виш­го­ро­ді по­бли­зу Ки­є­ва. Пла­тив по 5 гри­вень за шту­ку. На ба­за­рі про­да­вав удві­чі до­рож­че. Ско­ро зро­зу­мів, що сто­я­ти на рин­ку не ви­гі­дно. З одна­ко­вим то­ва­ром є 20–30 про­дав­ців. Най­біль­ша кон­ку­рен­ція у кві­тні-трав­ні. Шанс, що по­ку­пці при­йдуть са­ме до те­бе — ма­лий. У ме­не є ма­ши­на. Пер­ший в обла­сті ор­га­ні­зу­вав до­став­ку курчат до­до­му клі­єн­там. Ве­зу в най­ближ­чі до сто­ли­ці се­ла. Ого­ло­ше­н­ня роз­кле­їв у при­мі­ських ав­то­бу­сах, на зу­пин­ках. Бо мої по­ку­пці не ко­ри­сту­ю­ться ін­тер­не­том. Без­ко­штов­но ро­блю до­став­ку, якщо за­мов­ля­ють по­над 100 штук. Якщо мен­ше, клі­єнт опла­чує бен­зин. У бі­знес вклав 20 ти­сяч гри­вень. За сезон по­вер­нув біль­ше. За­ре­є­стру­вав­ся при­ва­тним під­при­єм­цем. Це до­зво­ляє пра­цю­ва­ти з фер­ме­ра­ми. Во­ни ча­сто ку­пу­ють мо­ло­дняк пти­ці че­рез ме­не. Бо є до­став­ка й від­бір. Бу­ває, при­во­жу в се­ло за­мов­ле­н­ня одно­му, а до ме­не лю­ди з усіх бо­ків бі­жать. Той про­сить де­ся­ток, той два.

То­рік зро­зу­мів: щоб за­ро­бля­ти біль­ше, вар­то про­да­ва­ти ще й під­ро­ще­них курчат. На одно­ден­но­му маю 10 гри­вень. На три­мі­ся­чно­му — 70. Зві­сно, по­трі­бні корм і до­гляд, але й при­бу­тки біль­ші. Із дру­жи­ною ку­пи­ли ста­ру ха­ту в се­лі. Три­ма­є­мо там ку­рей. Тре­ба бу­ти го­то­вим, що з ти­ся­чі го­лів со­тня за­ги­не. Ду­мав ку­пи­ти ще ін­ку­ба­то­ри. Але по­ра­ху­вав, що ма­ти­му ба­га­то мо­ро­ки. Я — мі­ський жи­тель, сезон продажу три­ває чо­ти­ри місяці. У ве­ре­сні ще про­даю до­ро­слих ку­рей. На цьо­му бі­знес за­кін­чу­є­ться. За­ро­бляю 150–250 ти­сяч гри­вень. Цьо­го ро­ку пла­ную при­дба­ти но­вий ав­то­мо­біль, ав­то­ма­ти­зу­ва­ти го­дів­ни­ці для ку­рей. У май­бу­тньо­му хо­че­мо від­кри­ти фер­му пов­но­го ци­клу. Ви­ро­щу­ва­ти­ме­мо брой­ле­рів, про­да­ва­ти­ме­мо м’ясо. Оформ­ляю до­ку­мен­ти. Фер­ма вдві­чі при­бу­тко­ві­ша, ніж про­сто про­даж курчат.

Ого­ло­ше­н­ня роз­кле­їв у при­мі­ських ав­то­бу­сах, на зу­пин­ках. Бо мої по­ку­пці не ко­ри­сту­ю­ться ін­тер­не­том

60-рі­чна Ва­лен­ти­на Во­ло­ська на Цен­траль­но­му рин­ку у Він­ни­ці про­дає курчат і ка­че­нят по 15 гри­вень. Це на чо­ти­ри грив­ні де­шев­ше, ніж то­рік. На вар­тість впли­ну­ла пі­зня ве­сна. Лю­ди ку­пу­ють по два-три де­ся­тки пти­ці, ка­жуть про­дав­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.