Учням із сіль­ських шкіл ста­не про­сті­ше всту­пи­ти до ву­зу

АБІТУРІЄНТИ ЗМОЖУТЬ ПОДАТИ ЗА­ЯВИ У СІМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ОСВІТА - Оле­на КАПНІК

Цьо­го­річ абітурієнти ма­ють пра­во подати сім за­яв на чо­ти­ри спе­ці­аль­но­сті. На кон­тра­ктну фор­му на­вча­н­ня обме­жень не­має, ка­жуть у Мі­ні­стер­стві осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни. Там опри­лю­дни­ли но­ві умо­ви всту­пу до ву­зів.

Як і то­рік, до­ку­мен­ти на ден­ну й за­о­чну фор­му на­вча­н­ня при­йма­ти­муть че­рез ін­тер­нет. Па­пе­ро­ві за­яви по­да­ють іно­зем­ні гро­ма­дя­ни й абітурієнти, які всту­па­ють за кво­та­ми. Та­кож за на­яв­но­сті роз­бі­жно­стей у до­ку­мен­тах всту­пни­ка — у прі­зви­щі, іме­ні, по ба­тько­ві, да­ті на­ро­дже­н­ня, ста­ті чи гро­ма­дян­стві.

Еле­ктрон­ні ка­бі­не­ти всту­пни­ка слід за­ре­є­стру­ва­ти з 2 до 25 ли­пня. Ву­зи при­йма­ють за­яви з 12 до 26 ли­пня.

Твор­чі кон­кур­си про­хо­ди­ти­муть у кіль­ка се­сій з 14 до 26 ли­пня. Всту­пні іспи­ти від­бу­ду­ться з 21 до 26 ли­пня. Спів­бе­сі­ди три­ва­ти­муть з 21 до 23 ли­пня. Із 1 серп- ня ву­зи по­вин­ні опри­лю­дни­ти рей­тин­го­ві спи­ски до за­ра­ху­ва­н­ня на бю­джет. До 30 ве­ре­сня — на кон­тракт.

— Мі­но­сві­ти уні­фі­ку­ва­ло пе­ре­лік ди­сци­плін ЗНО. Во­ни — обов’яз­ко­ві для за­ра­ху­ва­н­ня на ту са­му спе­ці­аль­ність у рі­зних навчальних за­кла­дах.

Ні­хто не слід­кує, ку­ди йдуть пра­цю­ва­ти ви­пу­скни­ки

Се­ред них укра­їн­ська мо­ва й лі­те­ра­ту­ра, один про­філь­ний пре­дмет — він єди­ний для всіх ву­зів, і ще два за­ли­ша­ю­ться на ви­бір. Їх спи­сок одна­ко­вий для рі­зних уні­вер­си­те­тів та ака­де­мій. То­чний пе­ре­лік пре­дме­тів на кон­кре­тну спе­ці­аль­ність мо­жна пе­ре­гля­ну­ти у пра­ви­лах всту­пу. Їх ко­жен за­клад опри­лю­днив на сво­є­му сай­ті. Уні­фі­ка­ція зро­бить вступ че­сні­шим, — ка­же ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти Ва­дим Ка­ран­дій, 46 ро­ків.

Цьо­го­річ для всту­пу на спе­ці­аль­но­сті ”Сто­ма­то­ло­гія”, ”Ме­ди­ци­на” та ”Пе­ді­а­трія” абітурієнти ма­ють на­бра­ти не мен­ше 150 ба­лів з хі­мії, біо­ло­гії чи ма­те­ма­ти­ки. На обов’яз­ко­вий пре­дмет — укра­їн­ську мо­ву — умо­ва не по­ши­рю­є­ться.

Май­бу­тні ме­ди­ки й пе­да­го­ги мо­жуть по­тра­пи­ти на бю­джет, якщо укла­дуть до­го­вір про від­пра­цю­ва­н­ня пер­ших трьох ро­ків у се­лі. У Мі­но­сві­ти спо- ді­ва­ю­ться при­ва­би­ти біль­ше мо­ло­ді на ці спе­ці­аль­но­сті.

За­ли­ши­ли­ся ко­е­фі­ці­єн­ти. Їх під­ви­щи­ли. Сіль­ський ко­е­фі­ці­єнт на аграр­ні спе­ці­аль­но­сті тро­хи збіль­ши­ли — за­мість 1,02 те­пер 1,05. Учням із сіль­ських шкіл ста­не про­сті­ше всту­пи­ти.

— Збіль­ше­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та не­ви­прав­да­не. Оскіль­ки ні­хто не сте­жить, ку­ди йдуть пра­цю­ва­ти ви­пу­скни­ки то­го чи ін­шо­го ву­зу, — го­во­рить осві­тній екс­перт цен­тру ”Це­дос” 29-рі­чний Єгор Ста­дний.

— Те­пер у ву­зах До­не­цької, Жи­то­мир­ської, Кі­ро­во­град­ської, Лу­ган­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Сум­ської, Хер­сон­ської, Хмель­ни­цької, Чер­ні­гів­ської обла­стей ко­е­фі­ці­єнт зріс до 1,04. Ці дев’ять обла­стей ма­ють най­біль­ший від­тік абі­ту­рі­єн­тів.

Га­лу­зе­вий ко­е­фі­ці­єнт по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на за­яви не ли­ше з пер­шою, а й дру­гою прі­о­ри­те­тні­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.