КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ОСВІТА -

Ди­пло­ми з оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су та ане­ксо­ва­но­го Кри­му не ма­ють юри­ди­чної си­ли. То­му їх не ви­зна­ють в Укра­ї­ні та за кор­до­ном, по­ві­дом­ля­ють у Мі­но­сві­ти. Абітурієнти, які хо­чуть отри­ма­ти укра­їн­ську осві­ту, мо­жуть всту­пи­ти до ву­зів на ма­те­ри­ко­вій ча­сти­ні Укра­ї­ни че­рез осві­тні цен­три. Во­ни пра­цю­ва­ти­муть із 19 черв­ня до 30 ве­ре­сня. То­рік че­рез них до ву­зів всту­пи­ли по­над 1,5 тис. осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.