”Від хво­ро­би все ті­ло пе­ре­крив­ле­не, вну­трі­шні ор­га­ни — змі­ще­ні”

Gazeta po-ukrainsky - - ОСВІТА - Та­ї­са ОЛІЙНИК

— І зно­ву ви­па­док за­пу­ще­но­го ско­лі­о­зу. В той час, ко­ли в Єв­ро­пі опе­ру­ють ви­крив­ле­н­ня хреб­та в 40 гра­ду­сів, я у Стрию ро­блю опе­ра­цію дів­чи­ні з ви­крив­ле­н­ням 150 гра­ду­сів, — роз­по­від­ає Ігор Ку­рі­лець, ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го цен­тру ней­ро­хі­рур­гії.

— Че­сно ска­жу — не­на­ви­джу ці опе­ра­ції. Це як по­же­жни­ки при­їжджа­ють, а все вже зго­рі­ло, — про­дов­жує Ку­рі­лець. — 18-рі­чна Окса­на — з від­да­ле­но­го гір­сько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні. Ско­лі­оз 150 гра­ду­сів. Це ви­па­док, ко­ли рі­дні ка­жуть: ”Хай во­но так і бу­де, як Бог дасть”. Ко­ли ж си­ту­а­ція стає кри­ти­чна, бі­жать до лі­ка­рів. Не ска­жу, що Окса­на си­ро­та, але ви­хо­ву­ва­лась у чу­жих лю­дей. Гро­шей не ма­ла. Опе­ра­цію фі­нан­су­вав фран­цузь­кий бла­го­дій­ний фонд.

Ско­лі­оз — ге­не­ти­чне за­хво­рю­ва­н­ня. На остан­ніх ста­ді­ях до­по­мо­же ли­ше опе­ра­ція. В усьо­му сві­ті її ро­блять у 14– 16 ро­ків. Хре­бет ви­рів­ню­ють і укрі­плю­ють ім­план­та­та­ми — кон­стру­кці­єю з ме­та­ле­вих пла­стин і гвин­тів.

— Нам уда­ло­ся ви­рів­ня­ти ско­лі­оз до 72 гра­ду­сів. Ці­ною на­длюд­ських зу­силь, Окса­ни на­сам­пе­ред. Мі­сяць во­на бу­ла на ви­тяж­ці, що на­га­дує се­ре­дньо­ві­чні тор­ту­ри. При­стрій ці­ло­до­бо­во ви­тя­гує хре­бет лю­ди­ни. Адже від хво­ро­би все ті­ло пе­ре­крив­ле­не, вну­трі­шні ор­га­ни — змі­ще­ні, спин­ний мо­зок на­тя­гну­тий. Опе­ра­ція про­йшла успі­шно, але як­би її зро­би­ли на п’ять ро­ків ра­ні­ше, спи­на бу­ла б на­ба­га­то рів­ні­ша. В її си­ту­а­ції і та­кий ре­зуль­тат — ди­во. Але я ним не за­до­во­ле­ний.

На­га­дую, що опе­ра­ції при ско­лі­о­зах тре­ба ро­би­ти, ко­ли ви­крив­ле­н­ня ста­но­вить по­над 40 гра­ду­сів. Ні­я­кі ма­ну­аль­ні те­ра­пев­ти, ні­я­кі так зва­ні фа­хів­ці зі ско­лі­о­зу не мо­жуть ви­рів­ня­ти цю кри­ви­зну. Це — аксі­о­ма. В ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах За­хо­ду за ви­пад­ки за­пу­ще­но­го ско­лі­о­зу при­зна­ча­ю­ться роз­слі­ду­ва­н­ня із сер­йо­зни­ми ви­снов­ка­ми. Ми ж до­сі зму­ше­ні кон­суль­ту­ва­ти й опе­ру­ва­ти та­ких ді­тей.

Кон­суль­та­ції в Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії від­бу­ва­ю­ться за жи­вою чер­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.