Як швид­ко та які­сно на­пи­са­ти ди­плом­ну ро­бо­ту

Gazeta po-ukrainsky - - ОСВІТА -

Окса­на БАБЕНКО, 24 ро­ки, Львів: — Пи­шу ди­плом­ну ро­бо­ту за пла­ном. Ви­ко­ную пев­ні зав­да­н­ня що­дня. Аби в не­по­трі­бний мо­мент не зни­кло все те, що на­пи­са­ла, збе­рі­гаю фай­ли в ін­тер­не­ті на ” ґу­ґл- ди­ску”.

Хри­сти­на ПЕТРІВ, 25 ро­ків, Рів­не: — Фо­то­гра­фу­ва­н­ня по­трі­бних по­сі­бни­ків у бі­бліо­те­ці сут­тє­во еко­но­мить час. Мо­жна відзня­ти там, а вдо­ма вже опра­цьо­ву­ва­ти. Не вар­то ста­ви­ти со­бі за ме­ту що­дня пи­са­ти пев­ну кіль­кість сто­рі­нок. За­зви­чай пі­сля та­кої уста­нов­ки не весь текст ви­хо­дить які­сним. По­мі­ти- ла, що най­біль­ше кра­дуть час якісь ма­лі спра­ви — пе­ре­ку­си й ка­ва, спіл­ку­ва­н­ня в со­цме­ре­жах то­що. Від цьо­го вар­то від­мов­ля­ти­ся під час на­пи­са­н­ня ро­бо­ти.

На­та­лія КОЖЕМ’ЯКО, 27 ро­ків, Ван­ку­вер (Ка­на­да): — Не­рід­ко ба­га­то ча­су втра­ча­є­ться, ко­ли сту­дент за­стряє на одно­му пи­тан­ні — не мо­же кон­кре­тно йо­го сфор­му­лю­ва­ти чи зна­йти якісь від­по­віді. У та­ко­му ра­зі кра­ще бра­ти­ся за ін­ші аспе­кти, які теж по­тре­бу­ють зу­силь. Що­до про­блем­них пи­тань вар­то ча­сті­ше кон­суль­ту­ва­ти­ся із на­у­ко­вим ке­рів­ни­ком. Він до­свід­че­ні­ший, то­му обов’яз­ко­во під­ка­же, у яко­му на­пря­мі пра­цю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше.

Вла­ди­слав ТУ­РИСТ, 26 ро­ків, Ки­їв: — Ро­бо­та по­тре­бує зо­се­ре­дже­н­ня. То­му вар­то мен­ше гу­ля­ти й тим­ча­со­во від­клю­чи­ти со­цме­ре­жі, аби не бу­ло спо­ку­си ту­ди за­хо­ди­ти.

Ста­ні­слав КІРІЧЕНКО, 21 рік, Луцьк: — Ди­плом­ній ро­бо­ті вар­то при­ді­ля­ти хо­ча б го­ди­ну ча­су. Пла­но­мір­на ро­бо­та що­ден­на, про­тя­гом мі­ся­ця-двох дасть ре­зуль­тат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.