Най­кра­ще ще­пи­ти де­ре­ва чо­ти­рьох-во­сьми ро­ків

ЖИВЦІ ТРИМАЮТЬ У МОКРОМУ ПІСКУ

Gazeta po-ukrainsky - - АГРОВИСТАВКА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— На­ду­мав під­ще­пи­ти кіль­ка яблунь. По­про­бу­вав у су­сі­да ду­же до­брі яблу­ка і за­хо­тів та­кі со­бі. Зна­йшов у по­сад­ці ди­чок, пе­ре­са­див у свій са­док. Що да­лі з ни­ми ро­би­ти — не знаю, — ка­же Юрій КОВАЛЬ, 47 ро­ків, із се­ли­ща По­кров­ське Дні­про­пе­тров­ської обла­сті.

— Абри­ко­си, че­ре­шні й пер­си­ки тре­ба ще­пи­ти пер­ши­ми, до по­ча­тку со­ко­ру­ху. Гру­ші та яблу­ні йдуть пі­зні­ше, на по­ча­тку со­ко­ру­ху, — ра­дить Ві­ктор Со­боль, за­ві­ду­вач від­ді­лу роз­са­дни­цтва, кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук Ін­сти­ту­ту са­дів­ни­цтва На­ціо­наль­ної аграр­ної ака­де­мії на­ук. — Слід ще­пи­ти де­ре­ва одно­го ви­ду до­зрі­ва­н­ня або збли­же­но­го — осін­ні з лі­тні­ми або осін­ні з зи­мо­ви­ми. Але не зи­мо­ві з лі­тні­ми сор­та­ми. У них то­ді бу­дуть рі­зні фа­зи роз­ви­тку і до­ве­де­ться по кіль­ка ра­зів піджив­лю­ва­ти або обро­бля­ти від шкі­дни­ків.

Ще­плять не ли­ше мо­ло­ді ди­чки, а й до­ро­слі де­ре­ва, щоб змі­ни­ти їх сорт.

— На­ші лю­ди лю­блять сорт Ре­нет Си­ми­рен­ка. У сві­ті ма- ють по­пит яблу­ка Гол­ден, Чем­піон, Аскольд і То­дес. При під­бо­рі сор­ту по­трі­бно бра­ти до ува­ги клі­ма­ти­чну зо­ну, де жи­ве­те, звер­ну­ти ува­гу на ґрун­ти, де са­ди­ти­ме­те де­ре­ва. Пів­ден­ні сор­ти пе­ре­но­си­ти в пів­ні­чні­шу клі­ма­ти­чну зо­ну не мо­жна. Ма­ти­муть ін­ший смак.

Спо­ча­тку ро­блять омо­ло­джу­валь­не обрі­зу­ва­н­ня — ви­да­ля­ють су­хі й по­шко­дже­ні па­го­ни. То­ді мо­жна ще­пи­ти живці й на 30–40-рі­чні де­ре­ва. Най­кра­ще при­ще­плю­ва­ти де­ре­ва від чо­ти­рьох до во­сьми ро­ків. То­ді вже отри­ма­ли пер­ші вро­жаї і ви­дно, чи під­хо­дить сорт.

— До­бре, ко­ли одно­рі­чні па­го­ни при­ще­плю­ють на теж одно­рі­чні па­го­ни на де­ре­ві. Дво- та три­рі­чни­ми мо­жна при­ви­ва­ти ли­ше сли­ву чи али­чу.

Во­се­ни на­рі­зує па­го­ни тов­щи­ною 8–10 мм з дво­ма або трьо­ма брунь­ка­ми.

— Під ко­рою роз­та­шо­ва­ний кам­бій. Це тка­ни­на, зав­дя­ки якій від­бу­ва­є­ться по­тов­ще­н­ня гіл­ки. Тре­ба під­би­ра­ти живці так, щоб кам­бій швид­ко на­ро­став. Для цьо­го па­гін і жи­вець ма­ють бу­ти одна­ко­вої тов­щи­ни. То­ді зій­ду­ться і швид­ко при­жи­ву­ться. Якщо жи­вець мен­шо­го ді­а­ме­тру, йо­го тре­ба змі­щу­ва­ти на один бік від ма­те­рин­сько­го па­го­на.

Жи­вець за­ну­рює на по­ло­ви­ну дов­жи­ни у во­ло­гий пі­сок і ста­вить у під­вал. Пе­рі­о­ди­чно зво­ло­жує. Ве­сною про­ми­ває і ста­вить на ніч у во­ду. Це до­по­ма­гає від­но­ви­ти ко­ру. Зран­ку бе­ре­ться за ще­пле­н­ня. Гіл­ку на де­ре­ві обрі­зує на від­ста­ні 15–20 см від осно­ви. На ній та на живці ро­бить ко­сий зріз дов­жи­ною 3 см. Їх вво­дить один за одно­го, ні­би за­щем­лює де­ре­ви­ну. Зріз за­ма­щує са­до­вим ва­ром. Обв’язує по­лі­ети­ле­ном. Має бу­ти за­кри­тий увесь зріз. Вни­зу не­мі­цно зав’язує, щоб під плів­ку був до­ступ по­ві­тря.

— Кра­ще обгор­та­ти по­лі­хлор­ві­ні­ло­вою плів­кою. До­бре роз­тя­гу­є­ться і мі­цно при­ти­скає. Зав­дя­ки цьо­му все­ре­ди­ну не по­тра­пляє во­ло­га.

Че­рез 1–1,5 мі­ся­ця пі­сля ще­пле­н­ня по­сла­блює пов’яз­ки або но­жем про­рі­зує плів­ку. На­сту­пної ве­сни від­ді­ляє один-два па­го­ни, по­трі­бні для подаль­шо­го роз­ви­тку. З ре­шти гі­лок, ко­ли во­ни ви­ро­стуть біль­ше 20 см, зри­ває по три верх­ні лис­тки. Ті, що за­ли­ши­ли­ся, син­те­зу­ють ре­чо­ви­ну, яка спри­яє за­ро­стан­ню ра­ни.

На­ші лю­ди лю­блять сорт Ре­нет Си­ми­рен­ка. У сві­ті ма­ють по­пит яблу­ка Гол­ден, Чем­піон, Аскольд і То­дес

Абри­ко­си, че­ре­шні й пер­си­ки ще­плять пер­ши­ми, до по­ча­тку со­ко­ру­ху. Гру­ші та яблу­ні — пі­зні­ше, на по­ча­тку со­ко­ру­ху

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.