Пу­чко­ві огір­ки да­ють уро­жай до за­мо­роз­ків

Gazeta po-ukrainsky - - АГРОВИСТАВКА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Огір­ки на мо­є­му го­ро­ді ви­ро­ста­ють бу­ке­та­ми. На одно­му сте­блі бу­ває по 20–25. Та­кий рі­зно­вид на­зи­ва­є­ться пу­чко­вий. Не гір­кі й ро­дять до за­мо­роз­ків, — ка­же Ла­ри­са БАТЮХ, 39 ро­ків, із мі­ста Скви­ра Ки­їв­ської обла­сті.

Про ці огір­ки ді­зна­ла­ся на агро­ви­став­ці в сто­ли­ці.

— Ви­би­раю сор­ти, що не пе­ре­ро­ста­ють. Зру­чно, бо на да­чі бу­ваю тіль­ки у ви­хі­дні. Зби­раю дрі­бнень­кі огі­ро­чки, а не жов­тя­ки на пів­ру­ки. Зри­ва­ти їх — за­до­во­ле­н­ня, не тре­ба про­ди­ра­ти всю ро­сли­ну й ко­ло­ти ру­ки.

Сор­ти Гер­ман F1, Три тан­кі­сти, Ка­пі­тан F1 і Ка­ра­пуз — ран­ньо­сти­глі. До­сти­га­ють при­бли­зно за 40 днів. На­сі­н­ня слід про­ро­сти­ти. Кла­де йо­го у те­плу во­ду. То­ді за­мо­тує у во­ло­гу тка­ни­ну і ста­вить на під­ві­ко­н­ня до по­яви ко­рін­ців. За два дні сіє.

— Для цих огір­ків не бе­ру ве­ли­кі ящи­ки, як для ре­шти роз­са­ди. Сію в пла­сти­ко­ві ста­кан­чи­ки чи в пля­шки з від­рі­за­ним вер­хом.

Змі­шує по­рів­ну пе­ре­гною і тор­фу. Ро­бить ям­ку гли­би­ною 2–3 см і кла­де на­сі­ни­ну. Ста­вить у при­мі­ще­н­ня з тем­пе­ра­ту­рою не ви­ще +20°С. Пе­ред по­сад­кою на го­род ко­жну ям­ку по­ли­ває те­плим роз­чи­ном мар­ган­ців­ки. Ро­зво­дить 1 г у 10 л во­ди.

— Пу­чко­ві огір­ки не лю­блять ті­сно­ти. Ви­са­джую на від­ста­ні 40 сан­ти­ме­трів.

Ко­ли ро­сли­на пу­стить па­гін, підв’язує йо­го на шпа­ле­ру. Для цьо­го на ви­со­ті 2 м на­тя­гує дріт і підв’язує до неї сте­бла. По­ли­ває тіль­ки від­сто­я­ною те­плою во­дою. Гріє її у чор­них пла­сти­ко­вих від­рах, які ви­став­ляє на сон­це.

— Пі­джив­люю ко­жні два ти­жні. Без цьо­го не вро­дять. Огір­ків бу­де чи­ма­ло, але не на­бе­ру­ться со­ком.

Ро­зво­дить пта­ши­ний по­слід у про­пор­ції 1:20 або ко­ров’як 1:10. Чер­гує ор­га­ні­чне до­бри­во з мі­не­раль­ним. Йо­го бе­ре 1 ст. л. на 10 л во­ди.

— При­зви­ча­ї­ла­ся об­при­ску­ва­ти ку­щі цир­ко­ном. Цей пре­па­рат спри­яє фор­му­ван­ню зав’язі. Ро­блю це в час ма­со­во­го цві­ті­н­ня.

Зав­дя­ки та­ко­му до­гля­ду з ко­жно­го сте­бла зри­ває до 10 кг огір­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.