Мо­ну­мен­таль­на про­па­ган­да

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Ми­ко­ла НЕСЕНЮК

У су­бо­ту в Хар­ко­ві все одра­зу пі­шло для ”Ша­хта­ря” не так. За­мість анон­со­ва­но­го ще за два ти­жні ан­шла­гу ста­діон за­пов­нив­ся ледь на по­ло­ви­ну. І біль­шість ці­єї по­ло­ви­ни під­три­му­ва­ла зов­сім не лі­де­ра чем­піо­на­ту. ”Ди­на­мо” впро­довж кіль­кох ти­жнів про­го­ло­шу­ва­ли не­зда­тним чи­ни­ти спро­тив ”не­пе­ре­мо­жно­му” чем­піо­ну. А ки­я­ни за­мість то­го, щоб роз­ва­ли­ти­ся під ти­ском все­мо­гу­тніх бра­зиль­ців, аку­ра­тно за­кри­ли всі зо­ни в цен­трі та на флан­гах, не да­ю­чи ні­чо­го зро­би­ти. По­ту­жна про­па­ган­дист­ська ма­ши­на, яка ці­ло­до­бо­во пра­цює на ”Ша­хтар” че­рез два те­ле­ві­зій­ні ка­на­ли та ку­пу ін­ших ін­фор­ма- цій­них ре­сур­сів, у якийсь мо­мент пе­ре­да­ла ку­ті ме­ду. Ну не слід бу­ло на­став­ни­ку до­неч­чан за­яв­ля­ти, що ”ми не­спра­ве­дли­во про­гра­ли ”Ро­мі” в 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів, і то­му силь­ні­ше за якусь там ”Бар- се­ло­ну”. Як на­слі­док — ща­сли­вий в осо­би­сто­му жит­ті тре­нер Фон­се­ка й не зби­рав­ся ана­лі­зу­ва­ти по­мил­ки сво­єї ко­ман­ди в по­пе­ре­дньо­му ту­рі, ко­ли ли­ше не­до­ста­тня май­стер­ність фут­бо­лі­стів ”Ве­ре­су” до­зво­ли­ла ”Ша­хта­рю” не пропу­сти­ти. Мо­жли­во, він уже ду­мав про те, який са­ме ко­стюм вдя­гну­ти на свя­тку­ва­н­ня чем­піон­ства та на який та­нок за­про­си­ти свою да­му. Із цих або ін­ших при­чин ми по­ба­чи­ли в су­бо­ту в по­ма­ран­че­во-чор­ній фор­мі гру­пу са­мо­впев­не­них ”май­стрів”. Во­ни всім сво­їм ви­гля­дом по­ка­зу­ва­ли, як їм на­бри­дло вов­ту­зи­ти­ся з ци­ми не­до­лу­ги­ми су­пер­ни­ка­ми в чем­піо­на­ті, рі­вень яко­го ”стрім­ко па­дає”. Їм про­ти­сто­я­ла ко­ман­да, яка зу­си­л­ля­ми ви­ще­зга­да­ної про­па­ган­ди бу­ла за­зда­ле­гідь від­прав­ле­на на дру­го­ря­дні ро­лі. По­при за­слу­же­ну пе­ре­мо­гу, у грі ”Ди­на­мо” є ці­ла ку­па не­до­лі­ків, над яки­ми слід пра­цю­ва­ти. Ки­я­нам не ви­ста­чає май­стрів, зда­тних га­ран­то­ва­но зі­гра­ти на ви­со­ко­му рів­ні. За­те ко­жен із фут­бо­лі­стів стар­то­во­го скла­ду хо­че до­ве­сти, що за­слу­го­вує гра­ти за цю ко­ман­ду. І са­ме то­му пі­до­пі­чні Ха­цке­ви­ча ма­ли з пер­ших же се­кунд від­чу­тну пси­хо­ло­гі­чну пе­ре­ва­гу. Для ме­не ви­зна­чаль­ним став мо­мент на по­ча­тку, ко­ли Фер­рей­ра спро­бу­вав ”зі­гра­ти в Ма­ра­до­ну” й за­би­ти м’яча ру­кою. Це бу­ло свід­чен-

До­неч­ча­ни за­бу­ли, як це — ви­гра­ва­ти у впер­тій бо­роть­бі з рів­ним су­пер­ни­ком

ням роз­гу­бле­но­сті та не­впев­не­но­сті у сво­їх си­лах. І са­ме то­ді, як на ме­не, гра бу­ла ”Ша­хта­рем” про­гра­на. До­неч­ча­ни про­сто за­бу­ли за остан­ній мі­сяць, як це — ви­гра­ва­ти у впер­тій бо­роть­бі з рів­ним су­пер­ни­ком. І то­му ”ди­на­мів­цям”, аби ма­ти пе­ре­ва­гу, до­сить бу­ло пра­виль­но роз­ста­ви­ти грав­ців. За­га­лом ки­я­ни гра­ли з ”Ша­хта­рем” так, як вже ба­га­то ро­ків гра­ють із ним ті укра­їн­ські ко­ман­ди, які на­справ­ді хо­чуть не про­гра­ти. Ко­ли ж вра­ху­ва­ти, що май­стер­ність ”ди­на­мів­ців” ви­ща за май­стер­ність грав­ців ”Оле­ксан­дрії”, по­зи­тив­ний ре­зуль­тат не ви­да­є­ться сен­са­ці­єю. Не знаю, яким чи­ном по­бу­ду­ють те­пер свою про­па­ган­ду під­кон­троль­ні ”Ша­хта­рю” за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції. На­зи­ва­ти чем­піо­нат ”не­справ­жнім” і зви­ну­ва­чу­ва­ти у сво­їй нев­да­чі ко­гось ін­шо­го вже не ви­хо­дить. Так са­мо як і да­лі роз­хва­лю­ва­ти ”не­пе­ре­мо­жний ”Ша­хтар”. Ні­чо­го, щось при­ду­ма­ють. Їм не впер­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.