Ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли ра­дять хо­ва­ти­ся від ядер­ної бом­би в ме­тро

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

Ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня го­тує на­се­ле­н­ня до мо­жли­вої вій­ни зі США. Лю­дям ра­дять, де кра­ще пе­ре­си­ді­ти па­ді­н­ня атом­ної бом­би і да­ють по­ра­ди з основ ви­жи­ва­н­ня.

Чер­го­ве за­го­стре­н­ня між Крем­лем і Бі­лим до­мом ви­ни­кло пі­сля за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чної зброї вій­ська­ми си­рій­сько­го пре­зи­ден­та 52-рі­чно­го Ба­ша­ра Аса­да в мі­сті Ду­ма, Си­рія, 8 кві­тня. Во­но бу­ло остан­нім під­кон­троль­ним ко­а­лі­ції опо­зи­цій­них сил по­бли­зу сто­ли­ці кра­ї­ни Да­ма­ска. Пре­зи­дент США 71-рі­чний До­нальд Трамп по­обі­цяв зав­да­ти по си­рій­ським уря­до­вим вій­ськам ра­ке­тно­го уда­ру. Мі­н­обо­ро­ни Ро­сії за­яви­ло, що зби­ва­ти­ме аме­ри­кан­ські ра­ке­ти.

”Го­туй­ся, Ро­сіє, ра­ке­ти при­ле­тять. Во­ни бу­дуть хо­ро­ші, но­ві й ”ро­зум­ні”, — на­пи­сав у від­по­відь Трамп у ”Твіт­те­рі” 11 кві­тня.

США стя­ну­ли до бе­ре­гів Си­рії флот із 12 вій­сько­вих ко­ра­блів. Це най­біль­ша кіль­кість із ча­сів вій­ни в Іра­ку 2003-го. Пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін під­три­мує ре­жим Аса­да. Жур­на­лі­сти пе­ред­ба­ча­ють мо­жли­вість пря­мо­го зброй­но­го кон­флі­кту між ар­мі­я­ми США і РФ. Він пе­ре­ки­не­ться на Ро­сію, при­пу­ска­ють.

На За­хо­ді роз­по­ча­ла­ся па­ні- ка, і всі бо­я­ться Мо­скви, пе­ре­ко­ну­ють ро­сій­ські про­па­ган­ди­сти. Одно­ча­сно з цим да­ють на­се­лен­ню ін­стру­кції з ви­жи­ва­н­ня в ра­зі атом­ної вій­ни.

Те­ле­ка­нал ”Рос­сия 24” ра­дить бра­ти з со­бою ба­га­то во­ди й від­мо­ви­ти­ся від со­лод­ко­го — во­но ви­кли­кає спра­гу. На­то­мість узя­ти рис, цу­кор і кон­сер­ви.

За­ли­ши­ти вдо­ма зброю і за­па­сти­ся лі­ка­ми ра­дять на ”Лайф.ру”. Хо­ва­ти­ся кра­ще у гли­бо­ких стан­ці­ях ме­тро. Го­во­рять та­кож про спосо­би вте­чі від ядер­но­го ви­бу­ху.

”Мо­сков­ський ком­со­мо­лець” під­ра­ху­вав, що бу­дів­ни­цтво при­ва­тно­го бом­бо­схо­ви­ща обі­йде­ться в 5 млн руб. — 2,13 млн грн. Лю­ди зда­ють в орен­ду пе­ре­ро­бле­ний на бун­кер під­вал за 358 тис. руб. — 152,3 тис. грн на мі­сяць. Про­да­ють бом­бо­схо­ви­ще за 125 млн руб. — 53 млн грн.

Про­да­ють бом­бо­схо­ви­ще за 125 міль­йо­нів ру­блів — 53 міль­йо­ни гри­вень

Пе­тер­бурзь­кі ЗМІ роз­по­ві­ли про пе­ре­бу­ва­н­ня у дер­жав­них бом­бо­схо­ви­щах.

”Ви хоч ро­зу­мі­є­те, що ро­бо­ту бом­бо­схо­вищ пе­ре­ві­ря­ють ті са­мі лю­ди, що й без­пе­ку ”Зи­мо­вої ви­шні”, — пи­шуть ко­ри­сту­ва­чі со­цме­реж. Під час по­же­жі в тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­но­му цен­трі з та­кою на­звою 25 бе­ре­зня в Ке­ме­ро­ві за­ги­ну­ли 64 лю­ди­ни. При­чи­ною тра­ге­дії ста­ли чи­слен­ні по­ру­ше­н­ня з бо­ку кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів.

Ку­хня за­хи­сної спо­ру­ди ци­віль­ної обо­ро­ни ро­сій­сько­му мі­сті Со­сно­вий Бор по­бли­зу Санкт-Пе­тер­бур­га. Бу­дів­ля має пло­щу май­же 1200 ква­дра­тних ме­трів. На них роз­та­шо­ва­ні спаль­ня з три­по­вер­хо­ви­ми ліж­ка­ми, сан­ву­зол, мед­пункт, дві свер­дло­ви­ни з во­дою, по­ту­жний ди­зель­ний ге­не­ра­тор, еле­ктро­щи­то­ва й си­сте­ма вен­ти­ля­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.