Сім най­ві­до­мі­ших ту­ри­сти­чних місць Хо­ло­дно­го Яру

Gazeta po-ukrainsky - - РЕПОРТАЖ -

1. Гай­да­ма­цький став — во­до­йма бі­ля Мо­тро­нин­сько­го мо­на­сти­ря, де гай­да­ма­ки свя­ти­ли но­жі. 1968-го на йо­го дні зна­йшли ба­га­то но­жів, лю­льок, кре­сал та ін­ших ре­чей пов­стан­ців. Зна­хід­ки пе­ре­да­ли до Чи­ги­рин­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею.

2. Пе­че­ри — роз­та­шо­ва­ні май­же нав­про­ти Гай­да­ма­цько­го ста­ву. Зі слів ста­ро­жи­лів, дов­жи­на під­зем­них хо­дів близь­ко 28 км. Ве­ли во­ни від Мо­тро­нин­сько­го мо­на­сти­ря до обо­рон­них ва­лів: Хо­ло­дно­го, Чер­во­но­го та Свя­то­го.

3. Мо­тро­нин­ський мо­на­стир — за­сно­ва­ний до мон­голь­сько­го на­ше­стя на мі­сці скіф­сько­го Мо­тро­нин­сько­го го­ро­ди­ща.

4. Ве­ли­ко­дня Го­ра — най­біль­ший зем­ля­ний на­сип у хо­ло­дно­яр­ських лі­сах. За ле­ген­дою, тут пе­ре­по­хо­ва­не ті­ло Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го і за­ко­па­ні ко­за­цькі скар­би.

5. Дуб Ма­кси­ма За­лі­зня­ка — ро­сте на пів­ден­но­му схи­лі Ки­ри­ків­сько­го яру за ху­то­ром Бу­да. Йо­го об­хват — 8 м 90 см, ви­со­та — 24 м. Стов­бур шість ра­зів вра­жа­ли гро­мо­ви­ці.

6. Три го­ро­ди­ща скіф­ської до­би: Мо­тро­нин­ське, Су­здаль­ське і Жа­бо­тин­ське на Кі­зій го­рі. Крім них є ще з де­ся­ток дрі­бні­ших пло­щею від 2 до 35 га.

7. Ва­ли, що ото­чу­ють хо­ло­дно­яр­ські го­ро­ди­ща. Мо­тро­нин­ське має ще й вну­трі­шній вал. Ви­со­та йо­го зов­ні­шніх ва­лів — від 20 до 25 м. За­галь­на дов­жи­на — по­над 57 км.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.